logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Innowacyjna metoda, która zostanie opracowana do kwietnia 2015 r., dostarczy młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, świetlicom socjoterapeutycznym i gimnazjom z województwa dolnośląskiego trzymodułowy program, 15 scenariuszy zajęć, podręcznik metodyczny oraz portal internetowy i forum użytkowników. Dzięki temu osoby pracujące z trudną młodzieżą w wieku 13-18 lat otrzymają wsparcie w codziennej pracy, a co za tym idzie będą wiedziały, jak skutecznie pracować z młodymi ludźmi, aby zachęcić ich do kontynuowania nauki i podjęcia pierwszej pracy.

Zdaniem dr Anny Hełki, psychologa biznesu z SWPS we Wrocławiu i kierownika merytorycznego projektu, niechęć do szkoły, a co za tym idzie złe oceny w gimnazjum, mogą wynikać z braku pozytywnych wzorców w najbliższym otoczeniu młodego człowieka i prowadzić do utrwalania jego negatywnej postawy wobec własnego rozwoju i przyszłej pracy zawodowej.

– Zamiast poczucia własnej wartości, uczeń odczuwa frustrację, a ta rodzi agresję, która tylko pogłębia problem w szkole. Młodzi ludzie szukając wsparcia społecznego często wpadają w złe towarzystwo, przez co opuszczają zajęcia, a nawet wchodzą w konflikt z prawem. Często przestają wierzyć, że istnieje dla nich jakaś inna, lepsza, legalna droga – wyjaśnia Hełka.

Zanim program kształtowania postaw zostanie wdrożony, zespół projektowy stworzy pilotażowe wersje scenariuszy zajęć, a następnie zweryfikuje ich skuteczność wśród dolnośląskich gimnazjalistów. – Przewidzieliśmy konsultacje z ośrodkami wychowawczymi, bo to właśnie do nich jest skierowany nasz projekt. Chcemy, aby efekt końcowy był użyteczny zarówno dla młodzieży, jak i pracujących z nimi nauczycieli i wychowawców – mówi dr Hełka.

Projekt przygotowany przez dr Annę Hełkę i dr. Zbigniewa Piskorza z wrocławskiego wydziału SWPS jest jednym z trzech projektów, które otrzymały finansowanie w programie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. W rankingu wniosków startujących w konkursie o grant uzyskał największą liczbę punktów. Pozostałe dwa rekomendowane do finansowania wnioski przygotowało Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska i Fundacja „Promyk Słońca.

Projekt „Innowacyjna metoda kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej z trudnościami z województwa dolnośląskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój i wykształcenie w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 
 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio