logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Naukowcy z Warszawy, Wrocławia i Sopotu zostali wyróżnieni w dwóch konkursach prowadzonych przez NCN: ETIUDA i FUGA. W ramach konkursu ETIUDA grantem nagrodzono wnioski mgr Anny Orylskiej z warszawskiej SWPS i mgr Olgi Aleksandry Białobrzeskiej z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. Z kolei w konkursie FUGA wyróżniono pracę badawczą dr Joanny Rudzińskiej-Wojciechowskiej, która zrealizuje projekt na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu.

- Granty NCN umożliwiają nie tylko prowadzenie badań, ale także odbycie staży naukowych w zagranicznych i polskich placówkach. To świetna okazja dla tych, którzy chcą się rozwijać naukowo poprzez kontakt z różnymi środowiskami naukowymi. Taka współpraca często owocuje kolejnymi projektami badawczymi i międzynarodowymi publikacjami. Tego życzę laureatom tegorocznych konkursów ETIUDA i FUGA – mówi dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS, Prorektor ds. nauki

Celem projektu Olgi Białobrzeskiej jest eksplorowanie człowieka i jego sposobu postrzegania siebie przez pryzmat pochlebnych autoopinii. Okazuje się bowiem, że dążenie do posiadania wysokiej samooceny jest podstawowym i uniwersalnym ludzkim motywem, a w służbie jej zabezpieczenia działa szereg mechanizmów psychologicznych. Naturalna w obliczu tej potrzeby jest ochrona samooceny, która opiera się na dokonywaniu pozytywnej oceny siebie i deprecjonowaniu wartości innych. Ta waloryzacja siebie zależy od roli, którą przyjmuje się w świecie społecznym. Autorka w swoich badaniach zgłębi sposób przyjęcia perspektywy sprawcy i biorcy, która wpływa na ocenę siebie i innych.

Interdyscyplinarny projekt badawczy Anny Orylskiej będzie eksplorował efektywność stymulowania pamięci roboczej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z ryzykiem ADHD, poddanych treningowi poznawczemu oraz transfer jego efektów na osłabianie objawów tego zaburzenia. Analizie poddany będzie związek między poziomem motywacji a pojemnością pamięci roboczej. W ramach badań  longitudinalnych, weryfikacji zostanie poddana poprawność diagnozy w kierunku ADHD u dzieci poniżej wieku szkolnego. Badania będą kontynuowane i rozwijane w ramach zagranicznego projektu badawczego pod kierunkiem profesora Sonuga-Barke podczas stażu naukowego w University of Southampton.

Główną ideą projektu dr Joanny Rudzińskiej-Wojciechowskiej jest zbadanie czy dystans psychologiczny oraz powiązany z nim poziom kodowania może wpłynąć na racjonalność indywidualnych decyzji finansowych. Mieszkańcy krajów o rozwiniętych gospodarkach każdego dnia dokonują niezliczonej ilości decyzji finansowych dotyczących ich własnych pieniędzy. Często jednak dokonują wyborów, które zdecydowanie odbiegają od racjonalności. Co wpływa na taki stan rzeczy? Jak się okazuje dystans psychologiczny – im go więcej, człowiek skłonny jest podejmować decyzje zgodne z długofalowymi planami, spójnymi z wyznawanymi wartościami, które pomagają przezwyciężyć chwilowe pokusy.

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych. Pozyskujemy również środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jednostki naukowe SWPS korzystają również z szeregu innych, bardzo znaczących źródeł finansowania jak środki z 7 Programu Ramowego UE czy fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizując prace badawczo-rozwojowe lub badania stosowane.

– W 2013 r. w SWPS realizowane były 294 projekty naukowe o wartości 21,5 mln zł w tym projekty krajowe, międzynarodowe oraz ze środków dotacji statutowej. Cieszy nas nie tylko duża aktywność badawcza naszych naukowców, ale również wynikająca z niej bezpośrednio wysoka skuteczność w pozyskiwaniu projektów – mówi Agnieszka Pietrzak, dyrektor biura ds. badań naukowych.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio