logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Niewłaściwie zbilansowana dieta, styl życia oraz otyłość są głównymi źródłami powstawania dietozależnych chorób przewlekłych, które w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się są główną przyczyną powstawania problemów zdrowotnych.

W celu zmniejszenia tego zjawiska oraz promocji zdrowego stylu życia w ramach międzynarodowego programu Inicjatywy Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives – JPI) zainicjowana została pilotażowa inicjatywa pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy” (DEDIPAC the Knowledge Hub on the DEterminants of DIet and Physical Activity Choice - Determinanty diety i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy dla integracji i rozwoju infrastruktury badań w Europie). SWPS we Wrocławiu jest członkiem tego konsorcjum, które realizować będzie badania dotyczące zachowań związanych z dietą i aktywnością fizyczną.

Wnioski z projektu mają dostarczyć informacji na temat monitoringu, metod badań, metod przystosowania oraz sposobów tłumaczenia wyników badań do praktyki. Wymiernym efektem mają być rekomendacje rozwiązań politycznych mających na celu poprawę zachowań związanych z dietą i aktywnością fizyczną w krajach biorących udział w projekcie.

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” obejmuje i integruje trzy obszary badawcze:

  • Spożycie: wszystkie aspekty diety i żywienia, w tym m.in.: decyzja konsumenta powodująca zakup określonego produktu, a także wpływ żywienia we wczesnym okresie życia człowieka na jego zdrowie w przyszłości.
  • Aktywność fizyczna podczas całego okresu życia: wszystkie aspekty aktywności fizycznej (sport, ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna związana z wykonywaną pracą, spontaniczna aktywność fizyczna) od ujęcia ilościowego i charakterystyki po ocenę efektywności.
  • Środowisko: status społeczny i ekonomiczny (edukacja, dochody, mniejszości itp.) oraz środowisko geograficzne ludzi w ujęciu indywidualnym i grupowym.

Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. Realizowany jest przez zespoły badawcze z 12 krajów, w tym 4 zespoły polskie, których praca finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programów Międzynarodowych.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio