logo uswps nazwa 3

davinci

Tworzymy szkołę, która umożliwi dzieciom pełne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału. Przestrzegamy czterech zasad, leżących u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu. Są to:

1

upór i koncentracja w osiąganiu wyznaczonego celu,

2

wiara we własne siły i możliwości

3

organizacja swoich działań, zarządzanie czasem

4

współpraca z innymi: tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek dla innych

 

Nasze wysiłki skoncentrowane są na wyrabianiu w dzieciach aktywności poznawczej, samodyscypliny, umiejętności właściwego szukania informacji, a w konsekwencji czerpaniu przyjemności ze zdobywania wiedzy. Poprzez różnorodne działania edukacyjne zawarte w programie rozwoju osobistego tworzymy warunki do kreatywności, prawidłowej komunikacji, umiejętności współpracy w grupie oraz rozwijamy indywidualne możliwości intelektualne uczniów. Gwarantujemy uczniom dostęp do niestandardowych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim nasi uczniowie otrzymują możliwość kontaktu z wybitnymi postaciami nauki, sztuki, kultury i polityki. Uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowywanych warsztatach akademickich, które wprowadzają w tajniki działań o charakterze badawczym.

Dbamy o bliski kontakt z kulturą i sztuką, wierzymy bowiem, że tylko w ten sposób ukształtować można człowieka wrażliwego na otaczający go świat. Uczestnictwo w szkolnych debatach i wolontariacie wzmocni kształtowanie takich cech charakteru jak: życzliwość, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka oraz przygotuje naszych uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Jak uczymy

Dialog miedzy nauczycielami i uczniami

Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego uwzględniając predyspozycje i zainteresowania uczniów. Dzieci są z natury kreatywne, ciekawe świata i zmotywowane. Chętnie uczą się i poznają nowe rzeczy. Podtrzymywanie i rozwijanie...

Czytaj więcej

Dialog miedzy uczniami

Na każdym poziomie funkcjonuje jeden zespól uczniowski (30-36 uczniów). Każdym zespołem opiekuje się troje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy jednocześnie pełnią funkcję tutorów. W klasach 4-6 są to nauczyciele przedmiotowi. Pierwszorzędnym...

Czytaj więcej

Dialog między nauczycielami

Nauczyciele na każdy tydzień wspólnie planują kolejne bloki tematyczne i realizują je w grupach (10-15 osobowych) w czasie zblokowanych zajęć porannych. Wspólne nauczanie zespołów klasowych przewiduje ścisłą współpracę między nauczycielami...

Czytaj więcej

Dialog wewnętrzny nauczyciela

Nauczyciele w szkole dokonują stałej refleksji nad swoją pracą i dążą do jej doskonalenia. Dotyczy to przede wszystkim stałej refleksji na temat sposobu nauczania i efektów oraz gotowości do poszukiwania...

Czytaj więcej

Dialog z rodzicami

Nauczyciele rozumieją, że to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wybór szkoły przez rodziców jest poprzedzony dokładnym zapoznaniem ich z koncepcją szkoły i zasadami jej funkcjonowania. Rodzice wybierają szkołę...

Czytaj więcej

Procesy decyzyjne w szkole (zarządzanie w dialogu)

Rada pedagogiczna tworzy dokumenty wewnątrzszkolne określające zasady funkcjonowania szkoły i wymagane w prawie oświatowym: WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki. Planowanie doskonalenia jakości pracy szkoły oraz rozwiązywanie bieżących problemów odbywa się...

Czytaj więcej

Plan dnia

 

 

8:00 - 8:45

Zajęcia ruchowe

Poranne zajęcia ruchowe są formą realizacji zajęć wychowania fizycznego. Cel – zapewnienie aktywności fizycznej, „rozbudzenie” dzieci. określone umiejętności oraz specjaliści.

 

8:45 - 9:00

Rozmawiamy

Poranne rozmowy mają na celu umożliwienie dzieciom podzielenia się swoimi przeżyciami, emocjami, problemami. Służą również omówieniu planu działań na dany dzień i przypomnieniu zasad obowiązujących w szkole.

 

9:00 - 12:30

Uczymy się

Zblokowane zajęcia „Uczymy się” przebiegają w grupach, zajęcia uwzględniają potrzeby dzieci i przebiegają w formie zaplanowanej przez nauczyciela. W czasie zajęć „Uczymy się” realizowana jest podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej

 

12:30 - 13:30

Jemy obiad i odpoczywamy

Dzieci spożywają obiad w salach lekcyjnych. Dzieci biorą udział w roznoszeniu posiłków i sprzątaniu. W ten sposób uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Po obiedzie przewidziany jest czas na spokojny relaks.

 

13:30 - 14:30

Bawimy się

Młodsze dzieci potrzebują czasu na swobodną zabawę. W bloku „Bawimy się” zachęcamy uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji o formie aktywności. Uczniowie mają okazję bawić się, rozmawiać, grać w gry z dziećmi z innych grup.

 

14:30 - 16:30

Utrwalamy

W tym bloku uczniowie spotykają się w grupach innych, niż w bloku „Uczymy się” – tu szczególna rolę odgrywają zainteresowania uczniów i ich style uczenia się. Materiał z bloku „Uczymy się” jest utrwalany w formie, która najbardziej odpowiada danej grupie uczniów.

 

14:30 - 14:35

Rozmawiamy

Kończące dzień spotkanie „Rozmawiamy” służy temu, by dzieci mogły podzielić się swoimi doświadczeniami i sukcesami, powiedzieć o problemach, jakie pojawiły się w tym dniu. Nauczyciele zapisują te spostrzeżenia i notatki i przekazują je wychowawcom.