logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Izabela Grabowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Izabela Grabowska

dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Instytut Nauk Społecznych
liderka Mobility Research Group
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania


Dla mediów

Profil naukowy

Socjolożka i ekonomistka, specjalizuje się w badaniach kapitału ludzkiego, rynku pracy, migracji i karier zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem transferu kompetencji oraz przechodzeniem osób młodych z edukacji na rynek pracy. Od 2001 roku współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2019 kierowała ośrodkiem badawczym Młodzi w Centrum LAB. Obecnie jest liderką Mobility Research Group.

Jest członkiem międzynarodowej sieci naukowej IMISCOE Research Network (International Migration, Integration and Social Cohesion) [Międzynarodowa Sieć Badawcza ds. Migracji, Integracji i Spójności Społecznej], skupiającej 36 instytutów naukowych z całego świata. Jest również Vice Przewodniczącą Zarządu IMISCOE. Współpracuje z Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie kształcenia Publicznych Służb Zatrudnienia, głównie EURES, europejskim portalem mobilności zawodowej. Pracuje także z Powiatowymi Urzędami Pracy w odniesieniu do profilowania ścieżek zawodowych osób bezrobotnych oraz ewaluowania praktyk rynku pracy.

Ekspert narodowy dla Komisji Europejskiej w nowej Europejskiej Klasyfikacji Kwalifikacji, Kompetencji i Zawodów ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Była ekspertem narodowym w European Mobility Laboratory [Europejskim Laboratorium Mobilności] oraz European Web-tool for Evaluated Employment Services Practices (WEESP) [Europejskim Wirtualnym Zasobie Zewaluowanych Praktyk Rynku Pracy]. Publikuje na temat karier zawodowych osób mobilnych, transferu kwalifikacji, młodych na rynku pracy, społecznych przekazów migracyjnych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego,nowych technologii na rynku pracy oraz metodologii i planowania badań.

Strona prywatna: www.izabelagrabowska.com

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rynek pracy
  • Migracje
  • Młodzi na rynku pracy
  • Kobiety na rynku pracy
  • Kariera zawodowa

Materiały Wideo

Młodzi w Centrum Lab

.