hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 2767150

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej? Jak sprawić by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęło się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

projekt naukowy

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Jednostka realizującaUNI SWPSCEO logo
Kwota dofinansowania2 767 150,70 PLN
Jednostka finansującancbir

Okres realizacji projektu: 2018-2021 r.

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej? Jak sprawić by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęło się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

Założenia i metodologia

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, prowadzony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu przygotowanie młodych ludzi lat do świadomego uczestnictwa w życiu wspólnoty politycznej (lokalnej i na poziomie kraju). Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, opartego na trzech praktycznych filarach: świadomym uczestnictwie wyborczym (Filar 1), zaangażowaniu w działania obywatelskie na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej (Filar 2) oraz umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów (Filar 3), jak również realizację standardowych i niestandardowych działań dydaktycznych, kursów e-learningowych, szkoleń stacjonarnych przygotowujących uczniów i uczennice do prowadzenia realnych działań społecznych i obywatelskich w swoich społecznościach lokalnych.

Uczestnicy poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz poprzez realizację konkretnych działań i projektów uczniowskich w swoich społecznościach lokalnych zdobywają umiejętności i kompetencje obywatelskie, kognitywne, interpersonalne i zawodowe. Działania społeczne młodych ludzi w ich miejscowościach przewidziane w projekcie konsolidują zdobywaną podczas projektu wiedzę i służą nabywaniu praktycznych umiejętności. Projekt prowadzi do aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodych ludzi, poszerza ich wiedzę ogólną o polityce, systemie politycznym, systemie wyborczym, demokratycznych procedurach kraju, rozwija ich zainteresowanie sprawami publicznymi oraz włącza ich w życie społeczności lokalnej.

Uczestnicy projektu - uczniowie i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 14-19 - otrzymają wsparcie merytoryczne (szkolenia, kurs internetowy, materiały instruktażowe, wsparcie koordynatora i animatora), z którego pomocą przygotują i zrealizują działania obywatelskie wpływające na rzeczywistość dookoła nich. Jest to uczenie w formule uczenia przez działanie, czyli metoda service learning, która włącza uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnej, dając im jednocześnie doświadczenia ważne dla uczenia się i rozwoju osobistego. Jest to szczególnie skuteczna metoda uczenia, ponieważ stawia ona młodych przed autentycznymi problemami ich społeczności lokalnej i uczy praktycznego stosowania zdobywanej wiedzy w określonym kontekście społecznym. Działania społeczne, ściśle powiązane z trzema filarami programu kształcenia, będą praktycznym wdrożeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas udziału w projekcie

Zapytania ofertowe

Usługa przygotowania i dostarczenia materiałów warsztatowych dla uczestników/czek projektu

Usługa polegać będzie na dostarczeniu materiałów warsztatowych zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi w Załączniku nr 1: Zakres
zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji całości lub części zamówienia w sytuacji odwołania szkoleń lub innych działań dotyczących przedmiotowego zamówienia (na rzecz których są przygotowywane materiały szkoleniowe) z powodu niedostatecznej liczb osób zgłaszających chęć uczestniczenia w ww. szkoleniach lub z powodu zmian w zakresie realizacji projektu, w wyniku których szkolenia, których dotyczą materiały nie byłyby realizowane.

Zamawiający zastrzega, że część materiałów określonych w Załączniku nr 1: Zakres zamówienia (długopisy, notesy oraz teczki na dokumenty) muszą zostać oznakowane zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 1: Zakres zamówienia.

Zespół badawczy

258 zerkowska

dr 

Marta Żerkowska-Balas

kierownik projektu
socjolog, Instytu Nauk Społecznych

cześnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

lider merytoryczny projektu
socjolog, Instytu Nauk Społecznych

258 wenzel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Michał Wenzel

lider merytoryczny projektu
socjolog, Instytu Nauk Społecznych
link do BIO »

Pozostali członkowie zespołu

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
  kulturoznawca i medioznawca, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
  socjolog, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab
 • dr Agnieszka Kwiatkowska
  socjolog, Uniwersytet SWPS, Centrum Studiów nad Demokracją
 • dr Igor Lyubashenko
  politolog, Uniwersytet SWPS, Centrum Studiów nad Demokracją
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha
  psycholog, Uniwersytet SWPS, Katedra Zarządzania
 • dr hab. Radosław Markowski, prof. Uniwersytetu SWPS
  politolog, Uniwersytet SWPS, Centrum Studiów nad Demokracją
 • dr Karol Olejniczak
  polityki publiczne, Uniwersytet SWPS, Katedra Zarządzania,
 • dr Paulina Pustułka
  socjolog, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab
 • dr Justyna Sarnowska
  socjolog, Uniwersytet SWPS, Młodzi w Centrum Lab
 • dr Ben Stanley
  politolog, Uniwersytet SWPS, Centrum Studiów nad Demokracją
 • dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholog, Uniwersytet SWPS, Międzynarodowe Centrum Badań nad Przywództwem 

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji