logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Uniwersytet SWPS posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach: literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii. Dotychczas na uczelni wypromowano ponad 70 doktorów i 31 doktorów habilitowanych; przeprowadzono 2 postępowania, które zakończyły się nadaniem tytułu profesora (stan na październik 2019).

Instytut prowadzi postępowania awansowe. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowego wsparcia na drodze do uzyskania stopnia doktora zapraszamy do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS »

Postępowania doktorskie i habilitacyjne – nowy tryb

Wszystkie postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, które rozpoczną się od dnia 1 października 2019 r. prowadzone będą na zasadach określonych w przepisach z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i regulaminie zatwierdzonym przez Senat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Regulaminy i akty prawne

Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne – stary tryb

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych (akty prawne poniżej). Jeżeli wspomniane postępowania o nadanie stopnia doktora nie zakończą się do dnia 31 grudnia 2021 r., zostaną umorzone.

Ustawy i rozporządzenia

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki pobierz »
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraw sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora pobierz »

Postępowania doktorskie w toku

Mgr Katarzyna Burzyńska

Mgr Marzena Kraszewska

Zakończone postępowania doktorskie

Dr Artur Patrzylas

Dr Kamil Marcin Hałambiec

Dr Kamila Kalista

 Dr Jerzy Adam Kowalski

 Dr Michał Chlebowski

 Dr Anna Kalinowska

 Dr Marzena Keating

 Dr Monika Weychert

Zakończone postępowania habilitacyjne

Dr hab. Agata Świerzowska

 

 

Kontakt

Biuro Dyrektorów Instytutów

Kierownik biura: Ewa Wilkońska
telefon: 22 517 97 77
Specjalista: Agnieszka Budrewicz
telefon: 22 517 99 77
e-mail: bdi@swps.edu.pl
poniedziałek-piątek: 9.00-16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, pok. 202
03-815 Warszawa