logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii
Agnieszka Popiel

kierownik: dr Agnieszka Popiel

strona www »

 

Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem
Michał Parzuchowski

kierownik: dr hab. Michal Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS

strona www »

Celem centrum jest integracja działalności badawczej dwóch laboratoriów funkcjonujących na Wydziale Psychologii w Sopocie. Centrum prowadzi badania naukowe we współpracy z pracownikami z uniwersytetów z Niemic, Holandii i USA m.in. z zakresu przekonań na temat świata społecznego, różnic w przetwarzaniu informacji o moralności i sprawczości, relacji pracodawcy i pracownika, dopasowania wymogów pracy, konsekwencji sprawowania władzy, myślenia o pieniądzach, dystansu psychologicznego oraz ucieleśnionego rozumienia pojęć. W skład centrum wchodzą dwa laboratoria: Laboratorium Poznania Społecznego i Laboratorium Zachowań Organizacyjnych i Konsumenckich.

Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi
Aleksandra Cisłak-Wójcik

kierownik: dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS

strona www »

 

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją
Igor Pietkiewicz

kierownik: dr Igor Pietkiewicz

strona www »

Jednostka badawcza zajmująca się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi. Realizuje projekty w Polsce i innych krajach Europy, Afryki oraz Azji, we współpracy ze światowymi ekspertami z European Society for Trauma & Dissociation.

QualLab powstała w celu stworzenia na wydziale profesjonalnej przestrzeni do prowadzenia wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych. Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń oddzielonych od siebie lustrem fenickim: pomieszczenia obserwacyjnego i fokusowni. Na wyposażeniu znajdują się laptopy z nowoczesnym oprogramowaniem do analizy danych jakościowych oraz profesjonalny system do rejestracji audio i wideo (mikrofony pojemnościowe i kamery HD).

QualLab pracownia badań jakościowych

Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi
Mariusz Zięba

kierownik: dr Mariusz Zięba

strona www »

Krytyczne zdarzenia życiowe przynoszą cierpienie i ból, mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych, depresji, apatii, lęku napadowego, lecz także do pogłębienia poczucia sensu i znaczenia życia, rozwoju duchowego i zmiany fundamentalnych przekonań na temat świata i samego siebie. Centrum prowadzi badania wśród osób, które doświadczają traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty bliskiej osoby.

Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji
Jakub Traczyk

kierownik: dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS

strona www »

Celem centrum jest rozwijanie wiedzy podstawowej i badań aplikacyjnych w obszarze psychologii podejmowania decyzji. Zespół tworzy i testuje innowacyjne metody, które wspierają proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi
Tomasz Zaleśkiewicz

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

strona www »

Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej (podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka finansowego, psychologia zachowań przedsiębiorczych, zachowania na giełdzie, neuroekonomia, psychologia decyzji kadrowych, psychologia przywództwa, zachowanie w grach ekonomicznych). Pracownicy centrum współpracują nie tylko z badaczami z całego świata, lecz także z organizacjami biznesowymi oraz stowarzyszeniami inwestorów giełdowych, analitykami finansowymi oraz menedżerami.

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi
Dariusz Doliński

kierownik: prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

strona www »

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy centrum obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH
Aleksandra Łuszczyńska

kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

strona www »

CARE-BEH zajmuje się prowadzeniem badań, tworzeniem i ewaluacją interwencji mających na celu odkrycie czynników psychospołecznych, które wyjaśniają podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych oraz zapobiegają nawrotom do starych nawyków. Pracownicy centrum próbują wyjaśnić, jak podwyższyć jakość życia i adaptację do choroby. Koncentrują się na czynnikach, które można modyfikować, a więc na ludzkich umiejętnościach, sieciach wsparcia społecznego i przekonaniach.

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech”
Konrad Maj

kierownik: dr Konrad Maj

strona www »

Centrum jest miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowych mogą się spotkać z naukowcami i studentami, aby realizować wspólne projekty. Wiedza nowa łączy się tu z praktycznym, skutecznym działaniem. Zespół składa się z osób o różnych doświadczeniach praktycznych i perspektywach badawczych. Ważnym celem centrum jest obserwacja i badanie aktualnych trendów społecznych i technologicznych.

DecisionLab: Centrum Badań Behawioralnych nad Decyzjami
Wojciech Białaszek

kierownik: dr Wojciech Białaszek

strona www »

 

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Psychologicznych ICACS
Grzegorz Sędek

kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

strona www »

ICACS prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji. Główne obszary stosowanych badań poznawczych to problematyka zmian funkcjonowania społecznego w starszym wieku, psychopatologia poznawcza, poznanie społeczne oraz poznawcza i kliniczna neuronauka.

Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych
Monika Kornacka

kierownik: dr Monika Kornacka

strona www »

 

Laboratorium Neuronauki Emocji
Jarosław Michałowski

kierownik: dr hab. Jaroslaw Michalowski, prof. Uniwersytetu SWPS

strona www »

W laboratorium przeprowadzane są eksperymentalne badania z zakresu neuronauki poznawczej i neuronauki emocji. Wykorzystując metodę potencjałów wywołanych, analizujemy aktywność mózgowia podczas wykonywania zadań angażujących procesy poznawcze i emocjonalne.

NCRC - Centrum Badań Neuropoznawczych
Aneta Brzezicka

kierownik: dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

strona www »

Centrum prowadzi badania, których wspólnym motywem są szeroko rozumiane zmiany neuroplastyczne w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie. Modyfikacja zachowania może być negatywna – jak to ma miejsce w przypadku zaburzeń depresyjnych – lub pozytywna, gdy badamy wpływ treningów poznawczych.

Ośrodek Badań Okulograficznych
Krzysztof Krejtz

kierownik: dr Krzysztof Krejtz

strona www »

Ośrodek jest instytucją siostrzana do Eye Tracking Laboratory w Clemson University w USA. Posiada kilkanaście specjalistycznych okulografów, dzięki czemu wykładowcy i studenci mają dostęp do specjalistycznego, coraz częściej stosowanego w badaniach, oprzyrządowania. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie powstało także laboratorium edukacyjne do nauki metody okulograficznej umożliwiające studentom zapoznanie się z praktyka badań polegających na śledzeniu ruchów gałek ocznych. Podobne laboratoria znajdują się zaledwie w kilku ośrodkach akademickich na świecie.

StresLab
Ewelina Smoktunowicz

kierownik: dr Ewelina Smoktunowicz

strona www »

Zespół badaczy specjalizujący się w zagadnieniach związanych ze stresem w pracy i stresem traumatycznym. Zespół bada problematykę wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę. Tworzą, wykorzystują i ewaluują sposoby zapobiegania oraz leczenia zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem technologii internetowych (tzw. Psychologiczne interwencje internetowe).

Centra naukowo-badawcze

Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem

Członkowie centrum prowadzą badania podstawowe z psychologii poznania społecznego oraz psychologii organizacji i pracy, dotyczące m.in. spostrzegania społecznego ja i innych, deformacji wydawanych ocen i sądów moralnych, ucieleśnionego poznania czy medialnej wielozadaniowości.

 

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją

Centrum zajmuje się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi.

 

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi

Centrum prowadzi badania wśród osób, które doświadczają traumatycznych przeżyć w wyniku katastrofy, tragicznego wypadku, ciężkiej choroby czy utraty osoby bliskiej.

 

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji

Celem centrum jest rozwijanie wiedzy podstawowej i badań aplikacyjnych w obszarze psychologii podejmowania decyzji. Zespół tworzy i testuje innowacyjne metody, które wspierają proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

 

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi

Centrum prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej. Szczegółowe zagadnienia badawcze to: podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, psychologia zachowań ekonomicznych (oszczędzanie, zadłużanie się, ubezpieczenia), psychologia pieniądza, zachowania konsumenckie.

 

kontakt

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

 

kontakt

strona www

Centrum badań neuropoznawczych

Centrum prowadzi badania, których wspólnym motywem są szeroko rozumiane zmiany neuroplastyczne w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie. Modyfikacja zachowania może być negatywna – jak to ma miejsce w przypadku zaburzeń depresyjnych – lub pozytywna, gdy badamy wpływ treningów poznawczych.

 

kontakt

Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Zespół CARE-BEH prowadzi badania zmiany zachowań zdrowotnych dotyczące m.in. wpływu interwencji psychospołecznych na dietę i aktywność fizyczną adolescentów, osób dorosłych i seniorów oraz badania oceniające implementację polityk prozdrowotnych.

 

kontakt

strona www

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech

Misją Centrum jest łączenie świata nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym. To miejsce spotkań przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowców z naukowcami i studentami, w celu reliazacji wspólnych projektów.

 

kontakt

strona www

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych

Zespół ICACS prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji.

 

kontakt

strona www

Laboratorium Neuronauki Emocji

Zespół laboratorium prowadzi badania eksperymentalne z zakresu neuronauki poznawczej i emocji przy wykorzystaniu metody potencjałów wywołanych, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i metody fizjologii peryferycznej (np. EDA, EKG).

 

kontakt

strona www

Ośrodek Badań Okulograficznych

W Ośrodku prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu interakcji człowieka z komputerem (HCI), edukacji multimedialnej, percepcji i uwagi wzrokowej. Ośrodek posiada kilkanaście okulografów, co zapewnia swobodę w prowadzeniu projektów wykorzystujących tę metodę.

 

kontakt

StresLab: Centrum Badań nad Stresem

Centrum zajmuje sie zagadnieniami związanymi ze stresem w pracy i stresem traumatycznym. Naukowcy badają problematykę wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę; tworzą i ewaluują sposoby zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz ich leczenia z wykorzystaniem technologii internetowych.

 

kontakt

strona www