logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Zespół psychologów tworzących Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzi badania nad rozwojem struktur osobowości, zaburzeniami osobowości oraz wpływem zmian osobowości na przystosowanie człowieka do wymagań codziennego życia. Badania prowadzone w Centrum są oparte przede wszystkim na metodologii krótko- i długoterminowych ilościowych badań podłużnych. Aktualnie w naszych badaniach koncentrujemy się na:

 • roli perfekcjonizmu w przystosowaniu człowieka do wymagań codziennego życia,
 • rozwoju tożsamości,
 • osobowościowych uwarunkowaniach wypalenia rodzicielskiego i żałowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Nasz zespół

Konrad Piotrowski

dr

Konrad Piotrowski

kierownik centrum, psycholog rozwoju, badacz perfekcjonizmu, tożsamości, procesu adaptacji do roli rodzica
biogram »

Katarzyna Sanna

dr

Katarzyna Sanna

badaczka, psycholog kliniczna, psychoterapeutka, specjalizuje się psychologii medycznej i psychosomatyce, bada skutki długotrwałej opieki nad osobami przewlekle chorymi
biogram »

Beata Szramka-Pawlak

dr

Beata Szramka-Pawlak

badaczka, psycholog kliniczna, psychoterapeutka, bada wpływ przewlekłych problemów zdrowotnych na funkcjonowanie jednostki

Anna Kamza

dr

Anna Kamza

badaczka, psycholog i socjolog, w pracy naukowej koncentruje się na uwarunkowaniach różnic indywidualnych w zakresie funkcji wykonawczych, poznawczych korelatach aktywacji systemu przywiązania oraz wpływie wczesnych relacji z rodzicami na rozwój człowieka
biogram »

Luzelle Naudé

prof.

Luzelle Naudé

badaczka, psycholog, pracuje na University of the Free State w RPA. W badaniach koncentruje się na rozwoju tożsamości w społeczeństwach zamieszkujących kontynent afrykański. Specjalizuje się w metodologii badań jakościowych

Stażyści i współpracownicy

Karolina Kwarcińska

mgr

Karolina Kwarcińska

stażystka, psycholog, ukończyła specjalność z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs podstawowy z zakresu terapii systemowej i pracy z genogramem

Michalina Dzielińska

mgr

Michalina Dzielińska

stażystka, pedagog specjalny, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, realizuje specjalność z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Brittany Smith

 

Brittany Smith

stażystka, doktorantka w School of Public Health, West Virginia University (USA). W swoich badaniach zajmuje się doświadczeniami stresowymi w dzieciństwie i uzależnieniami wśród rodziców

Dominika Kuster

 

Dominika Kuster

stażystka, studentka psychologii, realizuje specjalność z psychologii klinicznej

Weronika Nahorska

 

Weronika Nahorska

stażystka, studentka psychologii, realizuje specjalność z psychologii klinicznej

Beata Sobieraj

 

Beata Sobieraj

stażystka, studentka psychologii, realizuje specjalność z psychologii klinicznej

Cele i zadania

Głównym polem aktywności Centrum jest prowadzenie badań naukowych. Obecnie koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z opisanych poniżej obszarów badawczych.

Perfekcjonizm

Perfekcjonizm to cecha osobowości, która przejawia się posiadaniem nierealistycznych standardów oraz silnym samokrytycyzmem i lękiem przed porażką.

W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rozwojem różnych form perfekcjonizmu (np. perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego) oraz nad wpływem perfekcjonizmu na adaptację do różnych ról społecznych, np. studenta, partnera, rodzica.

Tożsamość

Tożsamość to struktura osobowości rozwijająca się w efekcie utożsamiania się człowieka z wartościami, planami i rolami społecznymi. Dobrze ukształtowane i stabilne poczucie tożsamości pozwala człowiekowi podejmować decyzje, wspiera radzenie sobie ze stresem, stanowi bufor chroniący przed problemami natury psychicznej. Psychologowie rozwoju uznają proces budowania tożsamości za najważniejsze zadanie rozwojowe, z jakim człowiek spotyka się w życiu.

W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rozwojem poczucia tożsamości nastolatków oraz osób dorosłych. Szczególną uwagę przykładamy do badań nad rolą tożsamości rodzicielskiej w procesie przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu.

Wypalenie rodzicielskie

Posiadanie dziecka prowadzi nie tylko do pozytywnych skutków. Do najpoważniejszych trudności, jakich mogą doświadczyć rodzice, zalicza się wypalenie rodzicielskie, czyli syndrom przejawiający się w długotrwałym, skrajnym wyczerpaniu związanym z pełnieniem roli rodzica, które prowadzi do izolowania się od dziecka, zwątpienia we własne kompetencje rodzicielskie, a nawet żałowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Badacze szacują, że od 2–12 proc. rodziców na świecie doświadcza silnego wypalenia rodzicielskiego, które wynika z zaburzenia równowagi między zasobami i obciążeniami w życiu rodzica. W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rolą cech osobowości rodzica w procesie wypalania się.

Projekty

Aktualnie realizowane badania

 • Studia w dobie pandemii: Rola perfekcjonizmu w procesie adaptacji do studiów wyższych
  Badanie pozwoli na ocenę związku między perfekcjonizmem osób rozpoczynających studia wyższe a zmianami w zakresie ich przystosowania do środowiska akademickiego. Dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy poziom perfekcjonizmu istotnie różnicuje rozwój studentów w okresie studiów przypadających na okres pandemii koronawirusa.
 • Charakterystyki z różnych poziomów organizacji osobowości w procesie wypalenia rodzicielskiego: Mediacyjna rola poczucia tożsamości rodzicielskiej
  Projekt ma na celu ocenę znaczenia podstawowych i specyficznych cech osobowości w procesie zmian nasilenia wypalenia rodzicielskiego. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy stabilne poczucie tożsamości rodzicielskiej chroni rodziców przed wypaleniem rodzicielskim.
 • Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej
  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych czynników, które sprawiają, że niektórzy rodzice zaczynają żałować decyzji o posiadaniu dzieci.
  Kierownik: dr Konrad Piotrowski
 • Wypalenie rodzicielskie i tożsamość rodzicielska a samouszkodzenia bez intencji samobójczej: Podłużne badanie matek w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości
  Badanie ma na celu określenie, czy stopień wypalenia rodzicielskiego oraz kryzys tożsamości rodzicielskiej młodych matek (do 30–35. roku życia) związany jest z podejmowaniem przez nie samouszkodzeń bez intencji samobójczej. W projekcie określimy, czy zmiany w nasileniu samouszkodzeń można wyjaśnić fluktuacjami w zakresie wypalenia rodzicielskiego i kryzysu tożsamości rodzicielskiej.

Wybrane publikacje

Osoby zainteresowane bliższym poznaniem zagadnień podejmowanych w naszych badaniach, zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Tożsamość

 • Piotrowski, K. (2018). Adaptation of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS) to the measurement of the parental identity domain. Scandinavian Journal of Psychology, 59, 157–166. https://doi.org/10.1111/sjop.12416
 • Piotrowski, K. (2020). How good it would be to turn back time: Adult attachment and perfectionism in mothers and their relationships with the processes of parental identity formation. Psychologica Belgica, 60, 55–72. http://doi.org/10.5334/pb.492
 • Piotrowski, K., Brzezińska, A. I., & Luyckx, K. (2020). Adult roles as predictors of adult identity and identity commitment in Polish emerging adults: Psychosocial maturity as an intervening variable. Current Psychology, 39, 2149–2158. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9903-x
 • Brzezińska, A. I., Czub, T., Piotrowski, K. (2014). Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych. Psychologia Rozwojowa, 4, 51–71.
 • Piotrowski, K., Brzezińska, A I. (2017). Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS – wersja zrewidowana. Psychologia Rozwojowa, 4, 89–111. https://doi.org/10.4467/20843879PR.17.024.8070

Perfekcjonizm

 • Piotrowski, K. (2020). Child-oriented and partner-oriented perfectionism explain different aspects of family difficulties. PLoS ONE 15(8), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236870
 • Piotrowski, K. (2019). Perfectionism and Identity Processes in Two Domains: Mediational Roles of Worry, Rumination, Indecisiveness, Shame, and Guilt. Frontiers in Psychology, 10:1864, 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01864
 • Piotrowski, K. & Bojanowska, A. (2019). Factor structure and psychometric properties of a Polish adaptation of the Frost Multidimensional Perfectionism Scale. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00198-w

Kontakt

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości

Uniwersytet SWPS
ul. Kutrzeby 10, pokój: R141
61-719 Poznań

Kontakt

Kierownik Centrum: dr Konrad Piotrowski
e-mail: konrad.piotrowski@swps.edu.pl