logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

Idea

Współczesna psychologia społeczna jest niebywale zaawansowaną metodologicznie i statystycznie nauką – poszukuje odpowiedzi na wiele pytań, szuka niebanalnych wyjaśnień pomagających nam zrozumieć ludzkie decyzje i zachowania. W poszukiwaniu coraz to nowych i bardziej wyrafinowanych metod często zapominamy, że najlepszym sposobem na sprawdzenie naukowej hipotezy jest znany metodologii badań od lat eksperyment. Nie rezygnując z zaawansowanych metod, członkowie Centrum koncentrują się na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad zachowaniami ludzi.

Cele i zadania

Członkowie centrum prowadzą szereg wspólnych projektów naukowych. Poniżej przykładowe inicjatywy, eksplorujące różne linie badań:

 • wpływ społeczny w kontekście paradygmatu badania Milgrama;
 • strategie wpływu społecznego;
 • związek warunków atmosferycznych z przestępczością, zachowaniami moralnymi;
 • kłamstwo i jego uwarunkowania;
 • łańcuchowe zmiany zachowań, zachowania kompensacyjne;
 • moralne podstawy wegetarianizmu;
 • the question-behavior effect, the voter’s effect;
 • uwarunkowania i konsekwencje ostracyzmu i bullyingu (mobbingu);
 • potrzeba sensu i jej konsekwencje.

Pracownicy

258 dariusz dolinski

prof. dr hab.

Dariusz Doliński

kierownik centrum
psycholog społeczny, zajmuje się wpływem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem technik wywierania wpływu na ludzi oraz zagadnieniem posłuszeństwa wobec autorytetu

biogram »

258 katarzyna byrka new

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

psycholog społeczny, prowadzi badania z obszaru psychologii środowiskowej i zdrowia, interesuje się rozbieżnością pomiędzy postawami ludzi a ich zachowaniami
biogram »

258 tomasz grzyb aktualne

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Tomasz Grzyb

psycholog społeczny, interesuje się metodologią badań psychologicznych, markietingiem i nowymi technologiami
biogram »

258 malgorzata gamian wilk

dr

Małgorzata Gamian-Wilk

psycholog społeczny, interesuje się problematyką wykluczenia społecznego, mobbingiem, strategiami radzenia sobie z wykluczeniem, psychologii wpływu społecznego i uwarunkowaniami uległości
biogram »

 

258 katarzyna cantarero

dr

Katarzyna Cantarero

psycholog, interesuje się moralnością, kłamstwem oraz potrzebą sensu
biogram »

258 aleksandra niemyjska

dr

Aleksandra Niemyjska

psycholog, interesuje się relacjami paraspołecznymi, bada mechanizmy zachowań życzliwych wobec zwierząt
biogram »

Projekty

Projekty prowadzone obecnie

 • Konflikt unikanie - unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama
  Okres trwania projektu: 2018 – 2021
  Kierownicy projektu: prof. Dariusz Doliński, dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS
 • Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową
  Okres trwania projektu: 2017-2019
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS (w konsorcjum z Politechniką Wrocławską)
 • Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów
  Okres trwania projektu: 2015-2019
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA

 

 

 

Projekty zakończone w ostatnich latach

 • Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach
  Okres trwania projektu: 2015-2018
  Kierownik projektu: dr Aleksandra Niemyjska
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA
 • Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje
  Okres trwania projektu: 2015 -2018
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: FUGA
 • Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne
  Okres trwania projektu: 2013-2017
  Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: OPUS
 • Indywidualne źródła mobbingu w miejscu pracy w ramach zintegrowanego modelu mobbingu: charakterystyka osób poddawanych mobbingowi
  Okres trwania projektu: 2014-2017
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: SONATA
 • Eksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej - metodologia, etyka, praktyka
  Okres trwania projektu: 2013 -2015
  Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: FUGA
 • The spillover effect in environmental and health domains
  Okres trwania projektu: 2011 -2014
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  Program: POMOST
 • Międzykulturowe różnice w dopuszczalności kłamstwa w świetle teorii podstaw moralnych
  Okres trwania projektu: 2011 -2014
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Program: PRELUDIUM
 • Antropologia kłamstw życia codziennego
  Okres trwania projektu: 2012 -2013
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Program: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Wpływ społeczny mechanizmy psychologiczne
  Okres trwania projektu: 2010-2013
  Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Attitudes toward social groups within Campbell’s paradigm
  Okres trwania projektu: 2010 -2011
  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
  Źródło finansowania: Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Program: Iuventus Plus

 

 

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS, 
Wydział Psychologii we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b,
53-238 Wrocław

Kontakt

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi
II Wydział Psychologii
e-mail: sbrc.wroclaw@swps.edu.pl