hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów, przedsiębiorców, osób wchodzących w rolę menagera, osób które chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i są zainteresowane rozwojem oraz budowaniem swojego potencjału liderskiego.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Lider. Świadomy Przywódca.

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Adresaci

Program projektu skupia się na liderskich kompetencjach społecznych i kierowany jest do menadżerów, przedsiębiorców, osób wchodzących w rolę menagera, osób które chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i są zainteresowane rozwojem oraz budowaniem swojego potencjału liderskiego.

Cel

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji liderskich uczestników w celu podniesienia ich efektywności w pracy zawodowej w następującym zakresie:

Nabycie, porządkowanie i poszerzanie wiedzy (lider wie):

 • Budowa zespołu i przywództwa
 • Komunikacji interpersonalnej asertywności i perswazji
 • Teorii zarządzania
 • Roli menadżera w działaniach HR
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Zarządzania zmianą
 • Coachingu i mentoringu w pracy lidera
 • Świadomego projektowania rozwoju lidera i zespołu
 • Efektywnego prowadzenia zebrań

Rozwijanie umiejętności (lider potrafi):

 • Budowania zespołu
 • Efektywnej, świadomej komunikacji interpersonalnej,
 • Wywierania wpływu, perswazji
 • Sprawowania władzy
 • Podejmowania decyzji z uwzględnieniem procesów emocjonalnych
 • Dobierania sposobu zarządzania do poziomu pracowników i kultury środowiska
 • Organizacji zadań HR w firmie
 • Zarządzania zmianą w firmie
 • Zarządzania własnymi zasobami w kontekście otoczenia zawodowego i roli lidera

Kształtowanie postaw (lider ma świadomość)

 • Pogłębienie świadomości własnego funkcjonowania lidera w zespole
 • Uzyskanie gotowości do świadomego etycznego wywierania wpływu na zespół współpracowników.
 • Poszerzanie świadomości znaczenia emocji dla efektywności własnej i w podejmowanych przez lidera działaniach w pracy z ludźmi.
 • Zaplanowanie wykorzystania posiadanych wcześniej i nabytych w niniejszym projekcie zasobów w przyszłości własnej lidera i prowadzonego przez niego zespołu.

Cel ten będzie realizowany w ramach 8 lub 16 godzinnych zajęć zaprojektowanych jako warsztaty kompetencji. Każdy z nich obejmuje odpowiedni do tematu zakres wiedzy, przestrzeń do trenowania umiejętności oraz kształtowania postaw. Warsztaty poprowadzone będą przez trenerów którzy:

 • posiadają kompetencje w pracy z biznesem lub/i własne wieloletnie doświadczenie biznesowe,
 • posiadają potwierdzone wieloletnim doświadczeniem i rekomendacjami np. PTP kompetencje trenerskie,
 • mają, jako grupa realizująca ten projekt, spójne podejście do realizacji projektów edukacyjnych,
 • na co dzień łączą branżową wiedzę z kompetencjami społecznymi, które rozwijają u innych,
 • posiadają doświadczenie życiowe pozwalające nawiązywać kontakt z różnorodnymi grupami.

Dlaczego warto

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • zwiększenie efektywności w realizacji celów zespołowych w organizacji,
 • zwiększenie wachlarza narzędzi i metod zarządzania ludźmi,
 • polepszenie współpracy z zespołem,
 • podniesienie efektywności osobistej uczestników jako przywódców,
 • podniesienie efektywności w komunikacji w organizacji,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji,
 • skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach trudnych,
 • podniesienie świadomości roli lidera w relacjach z podwładnymi
 • podniesienie efektywności sprawowania władzy i przywództwa przez liderów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 3 tygodnie. Studia realizowane będą w Katowicach.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie studiów obejmuje:

 • Obowiązkową obecność na całości treningu interpersonalnego i warsztacie „Od grupy do zespołu, warsztat budowanie zespołu i przywództwa".
 • Zaliczenie dwóch testów z kursów w bloku II – testy przeprowadzone zostaną na koniec każdego semestru i obejmować będą kursy z tego bloku, które realizowane były w danym semestrze.
 • Ocenę aktywności uczestników podczas zajęć warsztatowych i treningowych dokonywana przez prowadzących na podstawie obserwacji.
 • Realizacje zadań domowych po zakończonych warsztatach i treningach. Zadania te będą przygotowywać do kolejnych zajęć. Słuchacze będą zobligowani do przesyłania zadań mailem do trenera prowadzącego bądź do kierownika projektu, lub prezentacji wyników zadania na kolejnym warsztacie. Zadania będą miały charakter indywidualny i grupowy. Podstawę zaliczenia zadania domowego stanowić będzie jego wykonanie. Zadanie nie będzie podlegało ocenie.
 • Pracę dyplomowa integrująca wiedzę z całości studiów. Praca o tematyce ściśle związanej z przywództwem.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program studiów zawiera 200 godzin dydaktycznych, w tym 40-godziny obowiązkowy dla wszystkich uczestników trening interpersonalny.

Moduł I Budowanie relacji, grupy, zespołu

 • Trening interpersonalny
 • Od grupy do zespołu, warsztat budowania zespołu i przywództwa
 • Teorie zarządzania. Historia i rozwój. Lider czy Menadżer?

Moduł II Warsztaty kompetencji lidera

 • Świadomość konsekwencji oraz wpływu posiadania władzy w budowaniu zespołu oraz konkurencyjności organizacji. Autorytet lidera.
 • Komunikacja i perswazja w pracy lidera
 • Prowadzenie zebrań i spotkań
 • Elementy HR w pracy lidera
 • Przywództwo w zmianie
 • Inteligencja emocjonalna w pracy lidera
 • Coaching i mentoring w pracy lidera

Moduł III Treningi integrujące

 • Warsztat podsumowujący I – trening planowania wykorzystania zasobów lidera w przyszłości
 • Warsztat podsumowujący II -warsztat strategiczny: sesja projektowania wizji, misji, strategii (planu) i celów zespołu

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 690 zł
2 raty 3325 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj