logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w kierunku pracy z grupą. Osoby zainteresowane samorozwojem.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trener treningu interpersonalnego
rozwój umiejętności trenerskich

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Księgarnie, programy telewizyjne i Internet pełne są poradników, mówiących jak przeżyć w dżungli, na pustyni, w tonącym samochodzie, w pociągu bez hamulców i innych tego typu nieprzyjaznych okolicznościach. Znacznie trudniej o sensowne publikacje na temat sztuki przeżycia w naturalnym dla każdego z nas środowisku: wśród innych ludzi"

Robert Browicz

"Wszyscy wiemy, że człowiek jest istotą społeczną, jednak nie zawsze o tym pamiętamy – nawet wówczas, gdy wykonujemy zawód psychologa lub jakikolwiek inny związany z pomaganiem innym ludziom. Konieczna w tym zadaniu koncentracja na indywidualnych problemach i potrzebach naszych klientów (pacjentów, podopiecznych, uczniów itp.) może przesłonić nam niezaprzeczalny fakt, że zachowania człowieka w grupie ulegają znacznym modyfikacjom w stosunku do tego, jaki on „jest" w kontakcie indywidualnym. Rozwój psychologii jako nauki umożliwił wniknięcie także w ten aspekt funkcjonowania ludzi. Uzyskano znaczną wiedzę na temat procesów zachodzących w grupach, odkryto fakt, że powstawanie i rozwój różnych grup przebiega według podobnych reguł, a wreszcie znaleziono sposoby praktycznego wykorzystania tego dorobku. Największe sukcesy osiągnięto wykorzystując znajomość procesów grupowych dla najszerzej rozumianych celów edukacyjnych. Treningi i warsztaty psychologiczne stały się uznanymi formami pracy szkoleniowej, które można stosować w najrozmaitszych okolicznościach – od rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole po szkolenie grup szybkiego reagowania w siłach specjalnych.

Proponowane przez nas Studium Treningu Grupowego umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych dla samodzielnego prowadzenia grup warsztatowych i treningowych o charakterze edukacyjnym. Stwarza również warunki do poznawania samego siebie i lepszego rozumienia zachowań innych ludzi, w kontekście wydarzeń składających się na przebieg procesu grupowego. Jest ono zgodne czasowo i programowo z wymogami stawianymi przy uzyskiwaniu rekomendacji trenerskich przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, największą organizacją certyfikującą tego typu umiejętności w Polsce. Wszyscy nasi prowadzący są trenerami rekomendowanymi przez to właśnie stowarzyszenie i mają na koncie od kilkuset do kilkunastu tysięcy godzin szkoleń."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.kierownik pomoc psych john borysnsp 708dr n. hum. Maria John-Borys 
Kierowniczka merytoryczna kierunku

Studia dają możliwość doskonalenie warsztatu pracy trenera i stanowią profesjonalne przygotowanie do prowadzenia treningu interpersonalnego oraz warsztatów rozwoju osobistego. Uczestnictwo w studiach podniesienie jakość szkoleń prowadzonych przez słuchaczy, równocześnie pozwoli im rozszerzyć zakres świadczonych usług (o trening interpersonalny, trening rozwoju osobistego).
Poza osobami zawodowo zainteresowanymi rozwojem umiejętności trenerskich, studia stanowią także ofertę skierowaną do osób zainteresowanych samorozwojem i pracą nad umiejętnościami osobistymi. Dają szansę:

 • pogłębiania samoświadomości i rozwijania swoich mocnych stron
 • obserwowania swojego stylu budowania i podtrzymywania kontaktu
 • poznania nawyków komunikacyjnych stosowanych w relacjach, w sytuacjach trudnych
 • rozwijania postawy otwartości na innych i nabierania dystansu do siebie i swoich zachowań
 • poznania swoich granic w kontakcie z konkretnymi osobami i podczas realizacji zadań grupowych
 • trenowania nowych nawyków komunikacyjnych, takich jak: aktywne słuchanie, jasne wypowiadanie się, otwarte mówienie o sobie i swoich mocnych stronach, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie konfliktów i inne, które chcą rozwinąć.

Program studiów zapewnia konieczną ilość godzin szkoleniowych umożliwiającą staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o uzyskanie rekomendacji I lub II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (rekomendacja trenerska PTP).

Adresaci

Oferta kierowana jest do:

 • trenerów, którzy chcą podwyższać swoje umiejętności pracy z grupą,
 • kierowników, menadżerów pracujących zawodowo z grupami, zespołami, którzy są zainteresowani rozwojem siebie w roli kierownika,
 • osób, które chcą prowadzić edukację metodami aktywnymi,
 • osób, zainteresowanych samorozwojem.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności uczestników w zakresie pracy z grupą. Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz warsztatów rozwoju osobistego. Dzięki uczestnictwu w studiach studenci będą mogli pogłębić wiedzę i podnieść umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia warsztatów, treningu grupowego,
 • rozumienia procesu grupowego i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w pracy z grupami,
 • poprawa jakości oddziaływań grupowych,
 • pracy z emocjami doświadczanymi w relacji,
 • wykorzystania dynamiki grupy do rozwijania umiejętności psychospołecznych,
 • radzenia sobie z konfliktem w grupie.

Celem studium jest także samorozwój uczestników, poznanie i zrozumienie przez słuchaczy własnego stylu komunikacji i wzorów zachowań w zespole lub grupie oraz wypracowanie nowych sposobów komunikacji i współpracy zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Dlaczego warto

 • Warsztatowy charakter studiów
 • Studia umożliwiającą staranie o uzyskanie rekomendacji I lub II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Rozwój osobisty i zawodowy poprzez możliwość samoobserwacji i wglądu w czasie treningu interpersonalnego i intrapsychicznego 

Warunki zaliczenia

Stuprocentowa obecność na zjazdach treningowych oraz zjeździe zaliczeniowym. Zdobycie cząstkowych zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz praca dyplomowa.

Organizacja nauki

Studia obejmują 2 semestry kształcenia W trakcie studiów odbędą się dwa zjazdy treningowe tj. trening interpersonalny oraz trening intrapsychiczny, realizowane w formie 4-dniowych zjazdów (czwartek-niedziela). Pozostałe zjazdy odbywać się będą w formie weekendowej (sobota-niedziela) średnio 1-2 razy w miesiącu.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach dwóch semestrów nauki, w tym 40-godzinny trening interpersonalny oraz 40-godzinny trening intrapsychiczny. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

MODUŁ I
PROCESY GRUPOWE

 • Grupy społeczne i funkcjonowanie jednostki w grupie
 • Warsztat komunikacji
 • Trening interpersonalny (zajęcia obowiązkowe)
 • Proces grupowy - poznawcze opracowanie doświadczenia treningowego
 • Praca w grupie z oporem i przeniesieniem/ przeciwprzeniesieniem

MODUŁ II
TECHNIKI PRACY Z GRUPĄ

 • Dostosowanie techniki do fazy rozwoju grupy i procesów zachodzących w grupie
 • Techniki plastyczne w pracy z grupą
 • Psychodrama w pracy z grupą
 • Techniki ruchowe w pracy z grupą
 • Bajki i metafory w pracy trenera

MODUŁ III
BUDOWANIE WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • Planowanie warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Scenariusze warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Zjazd zaliczeniowy: prezentacja i superwizja warsztatów przygotowanych przez uczestników (zajęcia obowiązkowe)

MODUŁ IV
OSOBISTE ZASOBY I OGRANICZENIA W PRACY TRENERA I TERAPEUTY GRUPOWEGO

 • Trening intrapsychiczny (zajęcia obowiązkowe)
 • Wpływ doświadczenia osobistego na relacje z grupą - poznawcza analiza wglądu treningowego

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń i rozmowa rekrutacyjna.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Po złożeniu kompletu dokumentów uczelnia kontaktuje się z kandydatem celem umówienia spotkania rekrutacyjnego z kierownikiem kierunku. Podstawą przyjęcia jest wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 680 zł
2 raty 3225 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.