logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do osób pragnących udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kynopsychologia
podyplomowe studia rozwoju kompetencji trenera psów

 • Rekrutacja trwa. Początek zajęć: marzec 2019

O studiach

Kierunek dostępny również w Sopocie.

"Proponowane studia stanowią wyjątkową i niepowtarzalną ofertę dla przyszłych i obecnych trenerów psów, chcących udoskonalić swój warsztat. Łączą wiedzę i umiejętności najwyższej klasy naukowców oraz praktyków – specjalistów w swoich dziedzinach. W ramach proponowanego kierunku mamy do czynienia z niespotykanym do tej pory połączeniem kynologii i psychologii."

Sebastian Golisznsp 838Sebastian Golisz
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

 • Osoby, trenerzy pragnący udoskonalić warsztat umiejętności pracy trenerskiej z psami.
 • Osoby wiążące przyszły rozwój zawodowy z psami w szerokim aspekcie, zarówno, jako trenerzy jak i przyszli przewodnicy psów w służbach mundurowych.
 • Trenerzy psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
 • Terapeuci chcący poszerzyć warsztat i umiejętności pracy.
 • Pracownicy administracji publicznej wydziałów, w których praca wiąże się z planowaniem gospodarki związanej ze zwierzętami.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach

Studia stanowią poszerzenie warsztatu i umiejętności pracy z psami. Uczestnicy studiów przyswajają teoretyczne podstawy funkcjonowania psa przedstawione wieloaspektowo – psychologia, anatomia, fizjologia, dobrostan, podstawy uczenia, prawo.
Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych realizowanych w zagadnieniach uczenia psa, pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, szkolenia specjalistycznego, uczestnicy studiów uzyskują doświadczenie w pracy z psem przekazywane od praktyków zawodu.

Połączenie obu tych form:

 1. pozwala osiągnąć wyjątkowe efekty trenerskie,
 2. kształtuje sylwetkę absolwenta, jako osobę znającą podstawy funkcjonowania zwierzęcia,
 3. kształtuje dobrego praktyka, który sprawdzi się na rynku pracy,
 4. pozwala na określenie kompetencji zawodowych i pomaga w wybraniu określonej specjalizacji.

Dodatkowo uzyskane kompetencje wpłyną pozytywnie na realną pracę ze zwierzętami podnosząc jej atrakcyjność oraz bezpieczeństwo. Zajęcia zaplanowane są w taki sposób, aby uczestnik miał możliwość praktycznego wykorzystania przyswojonego materiału teoretycznego. Słuchacze biorą udział w różnych formach zajęć prowadzonych z wielu obszarów dotyczących pracy z psem.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń cząstkowych przedmiotu. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Program

Program obejmuje 203 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów, interaktywnych seminariów oraz zajęć praktycznych z psami. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min.

Spis zajęć:

 • Psychologia uczenia się.
 • Psychologia zwierząt.
 • Anatomia, fizjologia psa.
 • Podstawowa wiedza weterynaryjna w praktyce.
 • Dobrostan psów, aspekty teoretyczne i praktyczne.
 • Przepisy prawne - ich interpretacja, odpowiedzialne zachowanie trenera.
 • Podstawy wychowania i szkolenia przy uwzględnieniu dobrostanu psa.
 • Zmysł węchu psów i jego praktyczne wykorzystanie.
 • Sposoby kontroli i modyfikacji zachowań niepożądanych.
 • Podstawy szkolenia psa, motywacja, koncentracja, procesy pobudzenia i hamowania.
 • Wykorzystanie psów w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, psy asystujące, psy sportowe.
 • Psy specjalne, detekcja zapachów.
 • Behawioralne techniki modyfikacji zachowań psów, podstawy szkolenia, zajęcia węchowe.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów..

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • User Experience Design.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00
soboty 10.00-14.00 

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.