logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu terapii uzależnień.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień
(szkolenie w dziedzinie uzależnienia)

 • Rekrutacja trwa.

   

O studiach

Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień to studia podyplomowe odpowiadające programem szkoleniu w dziedzinie uzależnień, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766).
Studia umożliwiają zdobycie certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień oraz Instruktora terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

STUDIA POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

"Wokół terapii osób uzależnionych zawsze pojawia się wiele pytań i kontrowersji. Podstawowe dylematy dotyczą rodzaju oddziaływań terapeutycznych – psychoterapia indywidualna, grupowa czy społeczność terapeutyczna; wyboru paradygmatu teoretycznego – psychoterapia behawioralno-poznawcza, psychodynamiczna, systemowa czy integracyjna; celu leczenia – abstynencja czy redukcja szkód; zastosowania właściwego podejścia terapeutycznego – konfrontować czy raczej motywować do zmiany. Program studiów podyplomowych „Szkoła Psychoterapii Uzależnień" pozwala odpowiedzieć na wiele z tych pytań i wątpliwości pojawiających się w procesie pomagania osobom z problemem uzależnienia/nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wieloaspektowa diagnoza uwzględniająca zmienną motywację, uwikłanie w wielorakie problemy, chwiejność emocjonalną, współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, wypadanie z ról społecznych, brak zaufania do środowiska medycznego - skłania do elastycznego podejścia do pacjenta i indywidualizowania pracy terapeutycznej, niejednokrotnie z wykorzystaniem farmakoterapii. Program zwraca uwagę studentów na znaczenie psychoterapii opartej na relacji terapeutycznej, uczy integrowania różnych podejść teoretycznych i elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta. Osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kompetencji i umiejętności w obszarze psychoterapii uzależnień serdecznie zapraszamy!"

kowalcze.oknsp 705kolano.oknsp 705Małgorzata Kowalcze i Agnieszka Kolano
Kierownicy kierunku

Adresaci i warunki rekrutacyjne i ograniczenia naboru na studia

Studia skierowane do osób zainteresowanych tematyką terapii, psychoterapii i problematyką uzależnień, a także osób zainteresowanych uzyskaniem jednego z certyfikatów nadawanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii tj.:

 • Certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień
 • Certyfikatu Instruktora terapii uzależnień

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest :

 • dla kandydatów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień - posiadanie tytułu zawodowego lekarza, tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa lub tytułu zawodowego magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia,
 • dla kandydatów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Instruktora terapii uzależnień – posiadanie wykształcenia wyższego (min. zawodowe) na innym kierunku niż wymagany dla specjalistów psychoterapii uzależnień.

Rekomendujemy, aby osoby z doświadczeniem uzależnienia własnego rozpoczęły szkolenie po ukończonym programie terapii własnej i 4 latach abstynencji.

Cel

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień będzie prowadzone przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w ramach studiów podyplomowych pod nazwą Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień Uniwersytetu SWPS.
Uczestnicy studiów na zakończenie (po zaliczeniu przedmiotów i zdaniu testu końcowego) otrzymują określone przepisami zaświadczenie o ukończeniu szkolenie oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych i mogą przystąpić do dalszych etapów kształcenia w procesie certyfikacji.
Celem studiów jest praktyczna nauka prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych i pomoc członkom ich rodzin/bliskim oraz umiejętności wykonywania poszczególnych świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień- niezależnie od rodzaju uzależnienia.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoterapii:

 • osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów.
 • osób bliskich/członków rodzin w.w..

Studia oprócz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie uzależnień głównie koncentruje się na kształtowaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy terapeutycznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania, planowania i prowadzenia psychoterapii osób nadużywających/uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu i uzależnień behawioralnych oraz pomocy członkom ich rodzin/bliskim. Zajęcia mają również na celu:

 • wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu psychoterapii i psychopatologii,
 • zapoznanie ze specyfiką uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu – aspekt społeczny, kulturowy, ekonomiczny i prawny,
 • zapoznanie z koncepcjami teoretycznymi uzależnień oraz modelami leczenia (m. in. model Minnesota, model społeczności terapeutycznej),
 • zapoznanie z medycznym aspektem uzależnienia i chorobami współwystępującymi oraz zastosowaniem farmakoterapii w uzależnieniu,
 • zapoznanie ze sposobami realizacji działań profilaktycznych i programów psychoedukacyjnych (promocja zdrowia),
 • zapoznanie z programami redukcji szkód, w tym minimalizacji szkód zdrowotnych,
 • zapoznanie z systemem organizacji lecznictwa w Polsce,
 • zapoznanie ze specyfiką pracy z grupami ryzyka,
 • uwrażliwienie na zjawisko wypalenia zawodowego,
 • uwrażliwienie i podniesienie umiejętności pracy terapeutycznej w obszarze przemocy,
 • omówienie standardów zawodowych i etycznych pracy terapeuty uzależnień,
 • zapoznanie z metodami ewaluacji programów terapeutycznych. 

Studia mają przygotować do pracy z osobami używającymi w sposób szkodliwy i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Promowane będzie stosowanie form terapii integrujących różne podejścia teoretyczne (transteoretyczny model zmiany i dialog motywujący, poznawczo-behawioralne, humanistyczne, psychodynamiczne poprzez analizę zjawisk występujących w relacji terapeutycznej oraz zorientowane na proces), indywidualizowanie procesu terapeutycznego uwzględniającego potrzeby pacjentów, przymierze terapeutyczne i realizacja wspólnych celów. W trakcie studiów istotne będzie by terapeuta uzależnień nauczył się zwracać uwagę nie tylko na historię używania substancji psychoaktywnych, ale również na poznanie historii życia pacjenta, co pozwoli na poprawę rozumienia jego problemów, również w kontekście uzależnienia. Nie każdy pacjent uzależniony potrzebuje czy też ma możliwość wglądu w przyczyny swojego zaburzenia, ale jednocześnie nie u wszystkich pacjentów terapia
powinna wyłącznie koncentrować się na behawioralnych metodach radzenia sobie z objawem. Ważne jest by w trakcie studiów słuchacze nabyli umiejętności korzystania z różnych form psychoterapii, na różnych etapach zdrowienia, by potrafili pracować w sposób integracyjny, w odpowiedzi na zgłaszane problemy przez pacjenta. Z uwagi na znaczenie relacji terapeutycznej na różnych etapach zdrowienia osób z problemem uzależnienia dużą cześć zajęć stanowić będą warsztaty z kontaktu terapeutycznego, umiejętności terapeutycznych, czynników leczących w psychoterapii. Ponadto studenci będą doskonalić umiejętności związane z procesem diagnozowania, co przekłada się na rozpoznanie problemów i celów do psychoterapii oraz ustalanie planu terapii, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pacjenta.


Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent:
W obszarze wiedzy:

 • Pogłębi i uporządkuje informacje na temat funkcjonowania osoby uzależnionej.
 • Pozna terminologię używaną w psychologii uzależnień.
 • Pozna podstawowe nurty teoretyczne w terapii uzależnień w tym podejście integracyjne.
 • Pozna zjawiska zachodzące w procesie psychoterapii, techniki terapeutyczne czynniki leczące, problemy i zjawiska występujące w terapii grupowej, problemy etyczne w psychoterapii.
 • Zdobędzie wiedzę na temat koncepcji uzależnienia i współuzależnienia oraz psychoterapii osób używających szkodliwie alkoholu, uzależnionych i ich bliskich (teoretyczne koncepcje i modele terapii uzależnień; diagnoza nozologiczna i problemowa; medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu; podstawowe formy psychoterapii uzależnień; strategie planowania i organizacji terapii; metody i procedury w psychoterapii uzależnień z uwzględnieniem pracy nad nawrotami; idea redukcji szkód, specyfika pracy z osobami młodocianymi oraz z osobami używającymi innych substancji psychoaktywnych; praca z grupami specyficznymi w uzależnieniach).
 • Rozumienie zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii na różnych jej etapach.
 • Pozna pojęcie choroby i zaburzenia psychicznego, zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu objawów zaburzeń psychicznych i osobowości zgodnie z obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją ICD 10.
 • Zdobędzie wiedzę na temat roli terapeutów uzależnień w przeciwdziałaniu przemocy, jej przyczyn i następstw. Będzie znał podstawowe regulacje prawne dotyczące przemocy i rozwiązania instytucjonalne.
 • Pozna różne formy oddziaływań psychospołecznych ukierunkowanych na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów.
 • Zdobędzie wiedzę w obszarze profilaktyki uzależnień.
 • Zapozna się ze specyfiką uzależnień o charakterze czynnościowym, w tym szczególnie z patologicznym hazardem.

W obszarze umiejętności:

 • Wyrażanie akceptacji i szacunku dla podmiotowości pacjenta.
 • Nawiązywanie, podtrzymywanie i zakończenie relacji z pacjentem.
 • Motywowanie do zmiany interpersonalnej i intrapsychicznej oraz zmiany zachowań.
 • Kwalifikowania do leczenia i psychoterapii.
 • Zdobędzie umiejętności rozpoznawania problemu uzależniania.
 • Zdobędzie umiejętności diagnozowania poziomu uzależnienia oraz problemów pacjenta (diagnoza objawowa i problemowa).
 • Zdobędzie umiejętności rozpoznawania współistniejących zaburzeń psychicznych.
 • Będzie umiał określać cele i zaplanować terapię indywidualną pacjenta.
 • Zdobędzie umiejętności obserwowania, interpretowania i wyjaśniania sytuacji psychologicznej osoby uzależnionej.
 • Będzie potrafił prawidłowo ocenić wypowiedzi i zachowanie osób z zaburzeniami psychicznymi dla postawienia syndromologicznego rozpoznania i pokierowania do psychiatry i psychologa.
 • Będzie potrafił posługiwać się metodami i wybranymi technikami stosowanymi w podejściu poznawczo-behawioralnym, humanistycznym, psychodynamicznym oraz w innych podejściach terapeutycznych, a także otrzyma narzędzia do pracy, dzięki którym będzie mógł rozwijać własny warsztat pracy z pacjentem.
 • Zdobędzie umiejętności prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych adekwatnie do celów poszczególnych etapów leczenia.
 • Zdobędzie umiejętności planowania i ewaluacji psychoterapii.
 • Zdobędzie umiejętność pracy ze specyficznymi grupami pacjentów z problemem uzależnienia (kobiety, pacjenci z podwójną diagnozą, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby starsze i in.).
 • Zdobędzie umiejętności udzielania pomocy/ psychoterapii członkom rodzin osób uzależnionych.

W obszarze kompetencji:

 • Będzie przygotowany do podjęcia starań o przystąpienie do egzaminu celem uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień.
 • Będzie potrafił dokonać krytycznej refleksji nad kontrowersjami wokół problemów uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie.
 • Będzie mieć pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zrozumie i wdroży w życie potrzebę doskonalenia osobistego i zawodowego w obszarze psychoterapii uzależnień.
 • Nabędzie przekonania o konieczności i dużym znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy z osobą uzależnioną.
 • Podniesienie kompetencji w obszarze rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych wg aktualnie obowiązujących klasyfikacji medycznych.
 • Podniesie kompetencji w zakresie prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych i członków rodzin.
 • Współpraca w interdyscyplinarnych zespołach.
 • Rozumienie znaczenia i poddawanie swojej pracy superwizji.
 • Zdolność i gotowość do rozpoznawania i rozwiązywania osobistych kryzysów.

Dlaczego warto

 • Studia umożliwiają zdobycie certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień oraz Instruktora terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Wysokospecjalistyczna kadra wykładowców.
 • Całościowy i bogaty program studiów.
 • Trening interpersonalny i intrapsychiczny w ramach programu studiów.
 • Staż kliniczny.
 • Superwizja pracy własnej.

Warunki zaliczenia

Podstawa zaliczenia końcowego i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 • udokumentowana obecność (min. 80%) na wykładach i zajęciach warsztatowych,
 • obowiązkowa obecność na całości treningu interpersonalnego oraz treningu intrapsychicznego,
 • obowiązkowa obecność i zaliczenie z warsztatu: „Analiza studium przypadku (osoba uzależniona/członek rodziny lub osoba bliska)”,
 • zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem,
 • test zbiorczy obejmujący całość szkolenia,
 • realizacja pracy indywidualnej lub grupowej z pacjentem w wymiarze min. 100 godzin dydaktycznych, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietna 2011 r. o działalności leczniczej w trakcie I etapu kształcenia,
 • realizacja i zdobycie zaliczenia stażu klinicznego oraz superwizji.

Program szkolenia jest przewidziany w tym samym zakresie dla wszystkich uczestników, z mniejszymi wymaganiami zaliczeniowymi wobec instruktorów terapii uzależnień, zwł. na zajęciach warsztatowych dot. pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych oraz psychoterapii członków rodzin.

Organizacja nauki

Kształcenie obejmować będzie:

Etap I

Studia podyplomowe – w sumie 2 lata kształcenia (4 semestry), w sumie 640 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą prowadzone metodą wykładowo-warsztatową z przewagą zajęć warsztatowych, podczas których trenowane będą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy psychoterapeuty uzależnień.

2 zjazdy treningowe tj. trening interpersonalny oraz trening intrapsychiczny, realizowane w formie 5-dniowych zjazdów (środa-niedziela). Zrealizowanie obu zjazdów treningowych ( 100% obecności) jest warunkiem ukończenia studiów.
Ok. 6 zjazdów 3-dniowych tj. piątek-niedziela ( w piątek zajęcia od godz. 16.00).
Ok. 22 zjazdów weekendowych tj. sobota - niedziela.

Etap II

Staż kliniczny oraz superwizja kliniczna – po zakończeniu etapu I, w sumie 1 rok; 80 godz. dydaktycznych stażu i 80 godz. dydaktycznych superwizji.

Uczelnia zapewnia realizację stażu klinicznego na podstawie umów o realizację staży klinicznych zawartych przez uczelnię z podmiotami leczniczymi:
a) które posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b) które posiadają co najmniej 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu leczenia i psychoterapii osób uzależnionych,
c) w których co najmniej 60% osób udzielających świadczeń w zakresie leczenia i psychoterapii osób uzależnionych posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
d) które zapewniają szkolenia praktyczne oraz możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie zajęć teoretycznych i warsztatowych, w tym w zakresie oddziaływań diagnostycznych, motywujących, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, oraz w zakresie metod leczenia o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności,
e) które uzyskały pozytywną opinię dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Uczelnia będzie pełniła nadzór merytoryczno-finansowy nad realizacją staży poprzez:
przyjmowanie deklaracji od uczestników miejsc odbywania staży, zawieranie umów z ośrodkami stażowymi.

Uczelnia zapewnia realizację superwizji klinicznej na podstawie umów o współpraca pomiędzy uczelnią, a superwizorami:
a) posiadającymi certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień od co najmniej 7 lat,
b) posiadającymi co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi,
c) posiadającymi co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-szkoleniowej,
d) poddającymi swoją pracę jako specjalista psychoterapii uzależnień superwizji klinicznej,
e) którzy ukończyli szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami terapii o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności: humanistyczno-doświadczeniowej, psychodynamiczno-psychoanalitycznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej oraz integracyjnej,
f) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
g) uzyskali pozytywną opinię dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Uczelnia będzie pełniła nadzór merytoryczno-finansowy nad realizacją superwizji poprzez: przyjmowanie od uczestników deklaracji osoby, u której będą realizować superwizję, zawieranie umów z wybranymi przez uczestników superwizorami.

Uczestnicy szkolenia będą mogli składać wnioski poprzez uczelnię w konkursie ogłaszanym przez KBdsPN na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych.

 

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Zasady przyjęcia na studia

Weryfikacja złożonej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program studiów

W ramach I etapu studia obejmować będą 4 bloki tematyczne:

 • Wprowadzenie do psychoterapii, psychopatologii i psychologii osobowości.
 • Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób nadużywających/uzależnionych.
 • Praca terapeutyczna z bliskimi osób nadużywających/uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
 • Problemy etyczne, zjawiska pożądane i niepożądane w psychoterapii uzależnienia oraz proces konceptualizacji i opracowywania studium przypadku.

Realizowane zajęcia omawiają zagadnienia:

 • Podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii oraz czynniki leczące w psychoterapii, w tym w psychoterapii uzależnień.
 • Podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii oraz czynniki leczące w psychoterapii, w tym w psychoterapii uzależnień.
 • Podstawy psychopatologii w odniesieniu do obowiązującej klasyfikacji zaburzeń psychicznych.
 • Wybrane elementy psychologii osobowości.
 • Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu osób uzależnionych, w tym leczenie zespołów abstynencyjnych oraz leczenie substytucyjne.
 • Zagadnienia prawno-etyczne w psychiatrii i lecznictwie/psychoterapii uzależnień.
 • Umiejętności terapeutyczne.
 • Kontakt terapeutyczny indywidualny – zjawiska zachodzące w procesie terapeutycznym.
 • Techniki w psychoterapii w różnych podejściach terapeutycznych.
 • Podstawy pracy z grupą.
 • Charakterystyka substancji psychoaktywnych.
 • Różnicowanie procedur terapeutycznych w zależności od rodzaju przyjmowanej substancji.
 • Teoretyczne koncepcje uzależnienia.
 • Modele, metody i procedury w psychoterapii uzależnień.
 • Medyczne aspekty uzależnienia
 • Diagnoza nozologiczna uzależnienia.
 • Diagnozy różnicujące uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Specyfika relacji terapeutycznej w terapii osób uzależnionych
 • Zastosowanie technik dialogu motywującego w terapii uzależnień.
 • Społeczność terapeutyczna w terapii uzależnień.
 • Diagnoza problemowa w terapii uzależnienia.
 • Konstruowanie osobistych planów terapii.
 • Używanie szkodliwe a uzależnienie – charakterystyka zjawiska i wybrane metody pracy z osobami używającymi szkodliwie substancji psychoaktywnych.
 • Specyfika pracy z osobami młodocianymi uzależnionymi lub nadużywającymi substancji psychoaktywnych.
 • Podstawy profilaktyki uzależnieńi innych zachowań ryzykownych.
 • Terapia grupowa w leczeniu osób uzależnionych.
 • Koncepcje i metody zapobiegania nawrotom choroby w terapii uzależnień.
 • Grupy specyficzne w terapii uzależnień.
 • Uzależnienia behawioralne.
 • Oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów- zintegrowany model opieki nad pacjentem.
 • Programy redukcji szkód w leczeniu osób uzależnionych.
 • Monitorowanie przebiegu terapii, metody ewaluacji efektów leczenia.
 • Naukowo udokumentowane metody leczenia osób uzależnionych.
 • Zarządzanie zespołem terapeutycznym. Praca w zespole terapeutycznym.
 • Podejście systemowe w terapii uzależnień.
 • Interwencja kryzysowa w rodzinie z problemem uzależnienia.
 • Funkcjonowanie rodziny osób z problemem nadużywania, uzależnienia od SP.
 • Teorie i koncepcje zaburzeń oraz psychoterapii u osób spokrewnionych/niespokrewnionych, będących następstwem używania SP lub z wykonywania zachowań kompulsywnych przez ich bliskich.
 • Podstawy pracy psychoterapeutycznej z rodziną i parą z problemem uzależnienia.
 • Zjawisko przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia – metody pomagania.
 • Zjawiska pożądane i niepożądane w psychoterapii uzależnień.
 • Terapia poznawczo-behawioralna w uzależnieniach.
 • Etyczne aspekty praktyki psychoterapeuty uzależnień.

 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Weryfikacja złożonej dokumentacji, rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Po weryfikacji dokumentów kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłaty
Etap I - studia podyplomowe. Opłata za rok studiów*
10 rat  850 zł
2 raty  4000 zł
1 rata  7600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł
Etap II - staż kliniczny oraz superwizja **
1 rata  3000 zł

* studia trwają 2 lata.

**opłata przy wyborze placówki stażowej oraz superwizora z listy proponowanej przez Uczelnię

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator 

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.