hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Techniki kreatywne w psychologii stosowanej

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

"Proponowane studia podyplomowe dają uczestnikom możliwość współpracy z praktykami stosującymi techniki kreatywne w projektach międzynarodowych. Także w obszarach ich aktualnych działań zawodowych. Stanowią okazję do nawiązania współpracy na czas studiów i przygotowania własnych projektów pod okiem specjalistów w wybranej dziedzinie. Uczestnicy studiów uzyskują zarówno wiedzę w zakresie użyteczności technik kreatywnych we wszystkich gałęziach psychologii stosowanej, jak i konkretne narzędzia do wykorzystania w praktyce, a także umiejętność tworzenia własnych narzędzi. Uczą się także przygotowywać i współpracować przy projektach międzynarodowych i krajowych, psychologicznych i interdyscyplinarnych."

dr Marzena Śniarowska – Tlatlik
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowane są do : psychologów, pedagogów, psychoterapeutów.

Cel

Program studiów podyplomowych w zakresie technik kreatywnych w psychologii stosowanej został opracowany z uwzględnieniem zapotrzebowań zawodowych osób, które są zainteresowane zbudowaniem nowych umiejętności nawiązywania kontaktu oraz nowych narzędzi poznawczych, terapeutycznych i rozwojowych w oparciu o techniki odwołujące się do sztuki.
W obecnej na rynku ofercie edukacyjnej i szkoleniowej występują propozycje z zakresu arteterapii, jednak mają one charakter pedagogiczny, tymczasem cele psychologiczne arteterapii znacząco się różnią.
W programie uwzględnione zostały zarówno najnowsze osiągnięcia arteterapii psychologicznej, jak i cały zakres działań kreatywnych wykraczających poza terapię, a realizujących różnorakie cele aplikacyjne poszczególnych dziedzin psychologii stosowanej. W programie studiów znalazły się też przedmioty pokazujące międzynarodowe projekty oraz przygotowujące do ich tworzenia. Wobec otwierających się rynków pracy także poza granicami kraju, może to stanowić pewien punkt wyjścia, a także rodzaj praktyki.
Studia mają na celu:

 • poszerzać wiedzę oraz instrumentarium metodyczne słuchaczy do zastosowania w wielowymiarowej praktyce psychologicznej.
 • przekazać umiejętność przygotowania i przeprowadzenia własnego projektu z zastosowaniem technik kreatywnych.
 • nauczyć rozpoznawania technik arteterapeutycznych, formułowania szczegółowych i ogólnych celów aplikacyjnych.
 • pogłębiać świadomość dotyczącą zagadnień etycznych w arteterapii psychologicznej.

Projekt studiów przygotowany przez praktyków, członków stowarzyszeń zawodowych daje szansę uzyskania rekomendacji oraz rozpoczęcia praktyki zmierzającej do procesu certyfikacji.

Dlaczego warto

 • Możliwość nauki poprzez doświadczenie oraz zdobycia z solidnej wiedzy teoretycznej
 • Zapoznanie z konkretnymi narzędziami i technikami kreatywnymi do zastosowania we wszystkich obszarach psychologii.
 • Zajęcia prowadzone przez międzynarodową kadrę praktyków
 • Zdobycie umiejętności tworzenia projektów międzynarodowych i międzynarodowej współpracy.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie własnego projektu i przeprowadzenie go (lub fragmentów) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu.

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program studiów zawiera 200 godzin dydaktycznych.

Moduł I

Wprowadzający. Techniki kreatywne w psychologii stosowanej. Zagadnienia podstawowe.

 • Wprowadzenie do arte-psychologii i psychologii kreatywności.
 • Wstęp do pracy z projektem międzynarodowym.

Moduł II

Warsztatowy. Działania kreatywne w psychologii stosowanej. Praktyka i zastosowania.

 • Działania kreatywne w psychologii rozwoju i wychowania. Twórczy ruch i improwizacja w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Działania kreatywne w psychologii rozwoju i wychowania. Muzyka i dźwięk w perspektywie rozwojowej.
 • Działania kreatywne w psychologii rozwoju i wychowania. Formy plastyczne w perspektywie klinicznej i rozwojowej.
 • Techniki kreatywne w psychologii wychowawczej i terapii rodzin w oparte na narracji i opowieści. Bajkoterapia.
 • Techniki kreatywne w perspektywie klinicznej i w psychoterapii: choreoterapia, literaturoterapia, filmoterapia, i in..
 • Arte-psychokorekcja i psycho-rehabilitacja. Techniki dramowe w psychologii klinicznej sądowej.
 • Zastosowanie technik kreatywnych w psychologii biznesu. Arte-coaching.
 • Międzynarodowe projekty kreatywne w praktyce psychologii społecznej.
 • Podejście międzykulturowe w arteterapii.
 • Przygotowanie do prowadzenia własnego projektu z zastosowaniem technik kreatywnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 690 zł
2 raty 3325 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj