hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje pracy z grupą, w zakresie pracy treningowej oraz pracy terapeutycznej.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trening i terapia grupowa

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Ten kto wybiera zawód psychoterapeuty musi być świadom ciężkich doświadczeń, jakie go czekają i musi być pewny swojej miłości do ludzi"

Karl Theodor Jaspers

"Wiedzą o tym zwłaszcza ci, którzy w swojej praktyce zawodowej realizują pracę z grupami. Psychoterapia grupowa wymaga dodatkowych umiejętności, które trudno nabyć w trakcie indywidualnej pracy terapeutycznej z klientem. Specyfika procesu grupowego czyni tą praktykę szczególnie trudną, wystawiając terapeutę na znaczne ryzyko błędów i wypalenia. Z drugiej strony potencjał grupy otwiera fascynujące możliwości rozwoju i sukcesu, zarówno dla uczestników jak i dla prowadzących. Aby pomóc słuchaczom w realizacji tego drugiego scenariusza wybraliśmy grupę pasjonatów, praktyków i pracowników naukowych i przygotowaliśmy ofertę szkolenia z zakresu Terapii Grupowej.
Głównym celem szkolenia jest uczynienie pracy terapeuty z grupą jak najbardziej efektywną. Chcemy w profesjonalnie przygotowanych warsztatach przekazać wiedzę i stworzyć warunki ćwiczenia umiejętności niezbędnych do leczenia poprzez grupę, która prowadzona profesjonalnie jest naturalnym narzędziem wywołującym zmianę.
Program szkolenia umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy terapeutycznej z różnymi grupami pacjentów, ale także odkrywania własnych zasobów i kierunków rozwoju potrzebnych do pracy terapeuty grupowego. Każdy z prowadzących szkolenie praktykuje terapię grupową i przeszedł własną drogę zmagania się z trudami tej pracy. Ale wszystkich nas cechuje niezmienny entuzjazm w ciągłym odkrywaniu terapeutycznych właściwości grupy, co mamy nadzieję zaszczepić naszym słuchaczom."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.kierownik pomoc psych john borysnsp 708Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Małgorzata Polecińskansp 708dr n. hum. Maria John-Borys i Małgorzata Polecińska
Kierowniczki merytoryczne kierunku

Studia stanowią profesjonalne przygotowanie do pracy z grupą, w zakresie treningowym (prowadzenia treningu interpersonalnego oraz warsztatów rozwoju osobistego), jak również terapeutycznym. Absolwenci studiów będą potrafili konstruować programy warsztatów/ treningów, a także grup terapeutycznych, będą znać techniki i metody stosowane w terapii grupowej i treningach grupowych. Tym samym zostaną przygotowani do samodzielnej pracy trenerskiej, terapeutycznej, psychokorekcyjnej lub psychoedukacyjnej.

Studia dają także możliwość rozwoju własnych umiejętności psychospołecznych:

 • pogłębiania samoświadomości i rozwijania swoich mocnych stron,
 • obserwowania swojego stylu budowania i podtrzymywania kontaktu,
 • poznania nawyków komunikacyjnych stosowanych w relacjach, w sytuacjach trudnych,
 • rozwijania postawy otwartości na innych i nabierania dystansu do siebie i swoich zachowań,
 • poznania swoich granic w kontakcie z konkretnymi osobami i podczas realizacji zadań grupowych,
 • trenowania nowych nawyków komunikacyjnych, takich jak: aktywne słuchanie, jasne wypowiadanie się, otwarte mówienie o sobie i swoich mocnych stronach, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie konfliktów i inne, które chcą rozwinąć.

Program studiów zapewnia konieczną ilość godzin szkoleniowych umożliwiającą staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o uzyskanie rekomendacji I lub II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (rekomendacja trenerska PTP).

Adresaci

Oferta kierowane jest do:

 • trenerów, którzy chcą podwyższać swoje umiejętności pracy z grupą,
 • osób, które w swojej pracy zawodowej pracują z grupami,
 • osób, które chcą prowadzić edukację metodami aktywnymi (np. warsztaty umiejętności psychologicznych, promocja zdrowia , profilaktyka uzależnień itp.),
 • osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych, społeczności terapeutycznych, warsztatów edukacyjnych oraz grup wychowawczych i rozwojowych,
 • osób zainteresowanych pracą w zakresie terapii grupowej.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest spełnianie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: psychologia, pedagogiki, socjologia, medycyna*
 • doświadczenia zawodowe jako wychowawca, opiekun grupowy, trener, pracownik socjalny, terapeuta lub psychoterapeuta*

*Osoby posiadające wykształcenie wyższe na innych kierunkach lub posiadają doświadczenie zawodowe o innych charakterze mogą aplikować na studia po uzyskaniu indywidualnej akceptacji Kierowników merytorycznych kierunku. W przypadkach takich prosimy o kontakt z Biurem Studiów Podyplomowych.

Cel

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia dynamiki procesu grupowego, nabycie umiejętności do samodzielnego prowadzenia treningów, warsztatów i terapii grupowej.

Dzięki uczestnictwu w studiach, studenci będą mogli pogłębić wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia warsztatów, treningu grupowego,
 • rozumienia procesu grupowego i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w pracy z grupami,
 • poprawa jakości oddziaływań grupowych,
 • pracy z emocjami doświadczanymi w relacji,
 • wykorzystania dynamiki grupy do rozwijania umiejętności psychospołecznych,
 • radzenia sobie z konfliktem w grupie, konstruktywne rozwiązywanie problemów,
 • komunikacji,
 • pracy z oporem/ przeciwprzeniesieniem.

W ramach trzeciego semestru studiów poświęconemu zagadnieniom terapii grupowej studenci na nabędą umiejętności:

 • doboru programu i uczestników grupy,
 • zaplanowania grupy terapeutycznej,
 • technik i metod stosowanych w terapii grupowej,
 • dostosowania sposobu pracy do fazy grupy, specyfiki klienta i charakteru grupy,
 • interwencji w sytuacjach trudnych w czasie przebiegu terapii grupowej,
 • identyfikowania własnych zasobów i ograniczeń mogących mieć wpływ na pracę terapeutyczną z grupą,
 • terapii grup specyficznych,
 • rozwiązywania problemów etycznych pojawiających się w pracy trenera i terapeuty grupowego.

Celem studiów jest także poznanie i zrozumienie przez słuchaczy własnego stylu komunikacji, wzorów zachowań w zespole lub grupie oraz wypracowanie nowych sposobów komunikacji i współpracy zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Dlaczego warto

 • Warsztatowy charakter studiów.
 • Program umożliwiający staranie się o uzyskanie rekomendacji trenerskich I lub II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
 • Rozwój osobisty i zawodowy poprzez możliwość samoobserwacji i wglądu w czasie treningu interpersonalnego i intrapsychicznego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Stuprocentowa obecność na zjazdach treningowych oraz zjeździe zaliczeniowym. Zdobycie cząstkowych zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz dwie prace dyplomowe (na zakończenie drugiego oraz na zakończenie trzeciego semestru).

Organizacja nauki

Studia obejmują 3 semestry kształcenia. W trakcie studiów odbędą się dwa zjazdy treningowe tj. trening interpersonalny oraz trening intrapsychiczny, realizowane w formie 4-dniowych zjazdów (czwartek-niedziela). Pozostałe zjazdy odbywać się będą w formie weekendowej (sobota-niedziela) średnio 1-2 razy w miesiącu. Studia prowadzone będą w Katowicach.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program studiów obejmuje 310 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w ramach trzech semestrów nauki, w tym 40-godzinny trening interpersonalny oraz 40-godzinny trening intrapsychiczny.

MODUŁ I
PROCESY GRUPOWE

 • Grupy społeczne i funkcjonowanie jednostki w grupie
 • Warsztat komunikacji
 • Trening interpersonalny (zajęcia obowiązkowe)
 • Proces grupowy - poznawcze opracowanie doświadczenia treningowego
 • Praca w grupie z oporem i przeniesieniem/ przeciwprzeniesieniem

MODUŁ II
TECHNIKI PRACY Z GRUPĄ

 • Dostosowanie techniki do fazy rozwoju grupy i procesów zachodzących w grupie
 • Techniki plastyczne w pracy z grupą
 • Psychodrama w pracy z grupą
 • Techniki ruchowe w pracy z grupą
 • Bajki i metafory w pracy trenera

MODUŁ III
BUDOWANIE WARSZTATU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • Planowanie warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Scenariusze warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Zjazd zaliczeniowy: prezentacja i superwizja warsztatów przygotowanych przez uczestników (zajęcia obowiązkowe)

MODUŁ IV
OSOBISTE ZASOBY I OGRANICZENIA W PRACY TRENERA I TERAPEUTY GRUPOWEGO

 • Trening intrapsychiczny (zajęcia obowiązkowe)
 • Wpływ doświadczenia osobistego na relacje z grupą - poznawcza analiza wglądu treningowego

MODUŁ V (semestr III)
ORGANIZACJA TERAPII GRUPOWEJ

 • Grupowe formy psychoterapii.
 • Organizacja terapii grupowej.

MODUŁ VI (semestr III)
TERAPIA GRUP SPECYFICZNYCH

 • Grupy młodzieżowe.
 • Terapia grupowa w leczeniu osób chorujących na zaburzenia nerwicowe, depresję i schizofrenię.
 • Terapia grupowa w leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

MODUŁ VII (semestr III)
ETYKA

 • Problemy etyczne w pracy trenera i terapeuty grupowego.

MODUŁ VIII (semestr III)
SUPERWIZJA

 • Praca z grupą - warsztat superwizyjny.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • List motywacyjny, uzasadniający wybór tych studiów

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018
(2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 530 zł
2 raty 2550 zł
1 rata 5000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
530 zł**
2 raty*
2550 zł*
1 rata 2500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 7950 zł (łącznie 15 rat po 530 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7650 zł (łącznie 3 raty po 2550zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 7500 zł (5000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj