hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Techniki kreatywne w psychologii stosowanej

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Proponowane studia podyplomowe dają uczestnikom możliwość współpracy z praktykami stosującymi techniki kreatywne w projektach międzynarodowych. Także w obszarach ich aktualnych działań zawodowych. Stanowią okazję do nawiązania współpracy na czas studiów i przygotowania własnych projektów pod okiem specjalistów w wybranej dziedzinie. Uczestnicy studiów uzyskują zarówno wiedzę w zakresie użyteczności technik kreatywnych we wszystkich gałęziach psychologii stosowanej, jak i konkretne narzędzia do wykorzystania w praktyce, a także umiejętność tworzenia własnych narzędzi. Uczą się także przygotowywać i współpracować przy projektach międzynarodowych i krajowych, psychologicznych i interdyscyplinarnych."

dr Marzena Śniarowska – Tlatlik
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia adresowane są do : psychologów, pedagogów, psychoterapeutów.

Cel

Program studiów podyplomowych w zakresie technik kreatywnych w psychologii stosowanej został opracowany z uwzględnieniem zapotrzebowań zawodowych osób, które są zainteresowane zbudowaniem nowych umiejętności nawiązywania kontaktu oraz nowych narzędzi poznawczych, terapeutycznych i rozwojowych w oparciu o techniki odwołujące się do sztuki.
W obecnej na rynku ofercie edukacyjnej i szkoleniowej występują propozycje z zakresu arteterapii, jednak mają one charakter pedagogiczny, tymczasem cele psychologiczne arteterapii znacząco się różnią.
W programie uwzględnione zostały zarówno najnowsze osiągnięcia arteterapii psychologicznej, jak i cały zakres działań kreatywnych wykraczających poza terapię, a realizujących różnorakie cele aplikacyjne poszczególnych dziedzin psychologii stosowanej. W programie studiów znalazły się też przedmioty pokazujące międzynarodowe projekty oraz przygotowujące do ich tworzenia. Wobec otwierających się rynków pracy także poza granicami kraju, może to stanowić pewien punkt wyjścia, a także rodzaj praktyki.
Studia mają na celu:

 • poszerzać wiedzę oraz instrumentarium metodyczne słuchaczy do zastosowania w wielowymiarowej praktyce psychologicznej.
 • przekazać umiejętność przygotowania i przeprowadzenia własnego projektu z zastosowaniem technik kreatywnych.
 • nauczyć rozpoznawania technik arteterapeutycznych, formułowania szczegółowych i ogólnych celów aplikacyjnych.
 • pogłębiać świadomość dotyczącą zagadnień etycznych w arteterapii psychologicznej.

Projekt studiów przygotowany przez praktyków, członków stowarzyszeń zawodowych daje szansę uzyskania rekomendacji oraz rozpoczęcia praktyki zmierzającej do procesu certyfikacji.

Dlaczego warto

 • Możliwość nauki poprzez doświadczenie oraz zdobycia z solidnej wiedzy teoretycznej
 • Zapoznanie z konkretnymi narzędziami i technikami kreatywnymi do zastosowania we wszystkich obszarach psychologii.
 • Zajęcia prowadzone przez międzynarodową kadrę praktyków
 • Zdobycie umiejętności tworzenia projektów międzynarodowych i międzynarodowej współpracy.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie własnego projektu i przeprowadzenie go (lub fragmentów) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program studiów zawiera 200 godzin dydaktycznych.

Moduł I

Wprowadzający. Techniki kreatywne w psychologii stosowanej. Zagadnienia podstawowe.

 • Wprowadzenie do arte-psychologii i psychologii kreatywności.
 • Wstęp do pracy z projektem międzynarodowym.

Moduł II

Warsztatowy. Działania kreatywne w psychologii stosowanej. Praktyka i zastosowania.

 • Działania kreatywne w psychologii rozwoju i wychowania. Twórczy ruch i improwizacja w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Działania kreatywne w psychologii rozwoju i wychowania. Muzyka i dźwięk w perspektywie rozwojowej.
 • Działania kreatywne w psychologii rozwoju i wychowania. Formy plastyczne w perspektywie klinicznej i rozwojowej.
 • Techniki kreatywne w psychologii wychowawczej i terapii rodzin w oparte na narracji i opowieści. Bajkoterapia.
 • Techniki kreatywne w perspektywie klinicznej i w psychoterapii: choreoterapia, literaturoterapia, filmoterapia, i in..
 • Arte-psychokorekcja i psycho-rehabilitacja. Techniki dramowe w psychologii klinicznej sądowej.
 • Zastosowanie technik kreatywnych w psychologii biznesu. Arte-coaching.
 • Międzynarodowe projekty kreatywne w praktyce psychologii społecznej.
 • Podejście międzykulturowe w arteterapii.
 • Przygotowanie do prowadzenia własnego projektu z zastosowaniem technik kreatywnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 690 zł
2 raty 3325 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj