logo uswps nazwa 3

Studia
 
Katowice, Instytut Psychologii

Psychologia

 • przygotowanie do realizacji doktoratu w trybie eksternistycznym
  poprzez osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie 8 poziomu Polskich Ram Kwalifikacji

Dlaczego warto

Realizacja doktoratu w trybie eksternistycznym to zadanie wymagające odpowiednich kompetencji. Kompetencje te związane są z osiągnięciem efektów uczenia się z 8. poziomu Polskich Ram Kwalifikacji. Temu celowi służy realizacja modułów, które proponujemy. Bez uzyskania potwierdzenia zrealizowania modułów nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu owych efektów uczenia się, a co za tym idzie nie jest możliwe wnioskowanie o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie psychologia w trybie eksternistycznym na Uniwersytecie SWPS.

Program modułów

Moduły realizowane są poprzez pracę i współpracę z badaczami związanymi z Centrami badawczymi Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ich realizacja polega na wykonywaniu prac naukowo-badawczych, takich jak udział w realizowanych w Centrach badaniach, szkołach letnich, konferencjach naukowych, pisanie i składanie wniosków grantowych, pisanie artykułów naukowych i ich publikowanie, udział w kursach kształcących określone umiejętności i dostarczających odpowiedniej wiedzy, np. w zakresie prawa autorskiego czy etyki badań naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami. Moduły przygotowujące do doktoratów eksternistycznych mogą być realizowane w każdej z filii Uniwersytetu SWPS.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy osoby, które planują składać wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia w trybie eksternistycznym na Uniwersytecie SWPS. Jednocześnie kandydaci muszą mieć świadomość, że realizacja programu modułów wymaga od samego początku pełnego zaangażowania w proces badawczy, tak związany z realizacją własnych badań, jak i udział w innych, toczących się w Centrach badawczych. Ponadto, konieczne będzie także prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami. Nie jest to zatem propozycja dla osób, które mają znaczne obciążenia pracą zawodową, lecz dla osób, które w przyszłości planują zawodowo zajmować się badaniami naukowymi i obrać ścieżkę kariery akademickiej, czy szerzej, naukowo-badawczej.

 

Postępowanie doktorskie

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek kandydata po uzyskaniu zaświadczenia o osiągnięciu efektów uczenia się z 8 poziomu PRK i odbywa się w Instytucie Psychologii, zgodnie z regulaminem przeprowadzania postepowań w sprawie nadania stopnia doktora.

 

Promotorzy naukowi 2021/2022

Rekrutacja krok po kroku

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

 1. Skontaktuj się z wybranym opiekunem naukowym, oraz przygotuj wraz z nim plan realizacji efektów uczenia się określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji na poziomie 8. w dyscyplinie psychologia poprzez odpowiednie zaplanowanie realizacji modułów. Ustal także z wybranym opiekunem naukowym sposób dalszych konsultacji i ramy projektu badawczego napisanego w języku angielskim. Pamiętaj, że przed dostarczeniem kopii dokumentów do Biura ISD (punkt 3) projekt musi być podpisany przez potencjalnego opiekuna naukowego i kierownika centrum badawczego, do którego przynależy opiekun.
 2. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym od 1 września do 20 września 2021 roku.
  • Wypełnij formularz rekrutacyjny.
  • Załącz skany wymaganych dokumentów (w formacie jpg lub pdf).
  • Aby wypełnić formularz kliknij w przycisk „Aplikuj teraz”, a następnie wybierz Miasto: Warszawa → Typ studiów: kurs → Kierunek: Tryb eksternistyczny ( w wybranej dyscyplinie).
 3. Dostarcz kopie dokumentów do Biura ISD (pok. 212) wraz z oryginałami do wglądu od 1 września do 20 września 2021 roku:
  • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata;
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do Dyrektora Instytutu Psychologii;
  • projekt badawczy napisany w języku angielskim podpisany przez potencjalnego opiekuna naukowego i kierownika centrum badawczego, do którego przynależy potencjalny opiekun naukowy;
  • indywidualny plan realizacji efektów uczenia się w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 8. w dyscyplinie psychologia, podpisany przez potencjalnego opiekuna naukowego i kierownika centrum badawczego, do którego przynależy potencjalny opiekun naukowy;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen;
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone w warunkach rekrutacji (do pobrania poniżej);
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami i trybem postępowania rekrutacyjnego do udziału w modułach kształcenia oraz Regulaminem udziału w modułach kształcenia dla osób zamierzających złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
 4. Weź udział w egzaminie z psychologii w terminie 27 września 2021 r. Fakt posiadania dyplomu magisterskiego z psychologii nie zwalnia z testu.
 5. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
  • Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą mailową.
  • Planowane terminy rozmów kwalifikacyjnych: od 5 do 15 października.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi po 25 października 2021 roku.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi po 25 października 2021 roku.

Zapraszamy do kontaktu

 • 22 517 99 03
 • externPhD@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Czas pracy:
  Obsługa Biura Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej będzie realizowana wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. W sprawach wymagających osobistej wizyty w biurze, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.