logo uswps nazwa 3

Studia

W swoich badaniach poszukuję odpowiedzi na pytanie, na czym polega ludzki wymiar choroby?

dr Jolanta Życińska, psycholog zdrowia

Katowice, Wydział Zamiejscowy

Zdrowie i choroba
perspektywa kliniczna

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru Zdrowie i choroba

Studia psychologiczne w obszarze Zdrowie i choroba koncentrują się na wiedzy psychologicznej niezbędnej do udzielania wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej. Łączą wiedzę z obszaru zaburzeń psychicznych, form i strategii służących zapobieganiu tym zaburzeniom z praktyczną wiedzą o sposobach pomocy psychologicznej i zasadach interwencji kryzysowej. Program obejmuje również obszar psychologii pozytywnej, której głównym założeniem jest osiągnięcie zdrowego, mądrego i szczęśliwego życia.

Zapraszamy osoby, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności psychologiczne po to, aby wspierać innych w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni być gotowi do tego, aby kształcić swoje zdolności interpersonalne niezbędne w zawodach, których istotą jest praca z ludźmi. Powinni być też zdolni do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin (prawa, pedagogiki, kryminologii).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie lub psychicznie; instytucjach realizujących programy pomocy psychologicznej, prewencji i promocji zdrowia; placówki profilaktyki i terapii uzależnień; placówkach interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie; ośrodkach wsparcia dla osób starszych; laboratoriach rozwoju osobistego. Mogą także zajmować stanowiska, takie jak: opiekun dziecięcy, opiekun w hospicjach, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz moderator grup wsparcia.

Spotkajmy się

21 stycznia 2020 r.
ABC kandydata - spotkanie online
sprawdź szczegóły »

Atuty obszaru Zdrowie i choroba

Wysoka pozycja w rankingu

W rankingu edukacyjnym „Perspektyw” psychologia na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach znalazła się wśród najwyżej ocenianych studiów psychologicznych w Polsce. Więcej informacji »

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia, także w formie warsztatów, prowadzą najlepsi praktycy: psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, lekarze oraz trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Szeroki wachlarz kompetencji

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu profesjonalnych form pomagania osobom dotkniętym kryzysem, uzależnionym, z problemami psychicznymi i somatycznymi. Zyskują także umiejętności efektywnego porozumiewania się i skutecznej pracy z klientem, innymi profesjonalistami, mediami. Rozwijają zdolności animowania grup wsparcia oraz aktywizowania grup seniorów.

Kadra

Najlepsza psychologia na Śląsku

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jako jedyny wydział psychologii w województwie Śląskim otrzymał kategorią A w ostatniej ocenie parametrcznej dokonywanej przez MNiSW. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na naszym wydziale.

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Katowicach

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.