hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

W swoich badaniach poszukuję odpowiedzi na pytanie, na czym polega ludzki wymiar choroby?

dr Jolanta Życińska, psycholog zdrowia

Katowice, Wydział Zamiejscowy

Zdrowie i choroba
perspektywa kliniczna

 • obszar na studiach psychologicznych
 • studia I stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru Zdrowie i choroba

Studia psychologiczne w obszarze Zdrowie i choroba koncentrują się na wiedzy psychologicznej niezbędnej do udzielania wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej. Łączą wiedzę z obszaru zaburzeń psychicznych, form i strategii służących zapobieganiu tym zaburzeniom z praktyczną wiedzą o sposobach pomocy psychologicznej i zasadach interwencji kryzysowej. Program obejmuje również obszar psychologii pozytywnej, której głównym założeniem jest osiągnięcie zdrowego, mądrego i szczęśliwego życia.

Zapraszamy osoby, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności psychologiczne po to, aby wspierać innych w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni być gotowi do tego, aby kształcić swoje zdolności interpersonalne niezbędne w zawodach, których istotą jest praca z ludźmi. Powinni być też zdolni do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin (prawa, pedagogiki, kryminologii).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie lub psychicznie; instytucjach realizujących programy pomocy psychologicznej, prewencji i promocji zdrowia; placówki profilaktyki i terapii uzależnień; placówkach interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie; ośrodkach wsparcia dla osób starszych; laboratoriach rozwoju osobistego. Mogą także zajmować stanowiska, takie jak: opiekun dziecięcy, opiekun w hospicjach, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz moderator grup wsparcia.

Atuty obszaru Zdrowie i choroba

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia, także w formie warsztatów, prowadzą najlepsi praktycy: psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, lekarze oraz trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Szeroki wachlarz kompetencji

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu profesjonalnych form pomagania osobom dotkniętym kryzysem, uzależnionym, z problemami psychicznymi i somatycznymi. Zyskują także umiejętności efektywnego porozumiewania się i skutecznej pracy z klientem, innymi profesjonalistami, mediami. Rozwijają zdolności animowania grup wsparcia oraz aktywizowania grup seniorów.

Kadra

Psychologia w Katowicach

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
 • ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój 004
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
  W dniach 26-27 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Drukuj