logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • kierunek dedykowany jest zarówno osobom aktywnie działającym w różnorakich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HR) – w szczególności w roli najczęściej określanej jako HR Business Partner, jak i takim, które dopiero zamierzają rozpocząć karierę zawodową w tej dziedzinie

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologiczne aspekty pracy
HR Managera

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE LUB W FORMIE HYBRYDOWEJ (ONLINE LUB OFFLINE)

O studiach

"Zmieniający się dynamicznie rynek pracy oraz coraz większe oczekiwania pracodawców i pracowników, powodują systematyczne zwiększanie się wymagań w stosunku do HR managerów jako osób odpowiadających za rekrutację, rozwój oraz utrzymanie pracowników w firmach. Wymusza to konieczność systematycznego doskonalenia kompetencji tej grupy zawodowej.
W wielu organizacjach formułowane są oczekiwania aktywnego wspierania procesów zarządzania przez HR managerów oraz występowania przez nich w rolach HR Biznes Partnerów w stosunku do kadry zarządzającej poszczególnymi działami. Wymusza to na nich konieczność dysponowania realnymi kompetencjami i doświadczeniami, a nie tylko wiedzą teoretyczną.
HR managerowie oraz HR Biznes Partnerzy angażowani są w procesy definiowania oraz wdrażania pożądanych standardów jakościowych pracy pracowników w poszczególnych działach. Biorą oni coraz częściej udział w budowaniu organizacji „samouczących się" poprzez wdrażanie mechanizmów pracy coachingowej zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i ich szefów.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz widząc potrzebę wsparcia osób pragnących aktywnie zajmować się HR managementem lub pracą w roli HR Biznes Partnera, powołaliśmy do życia studia podyplomowe dedykowane psychologicznym aspektom pracy HR managera. Stawiamy w nich na praktyczne podejście do podejmowanych tematów oraz warsztatowo-doświadczeniowy program zajęć.
Zaprosiłem do współpracy osoby z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym zarówno w praktyce współpracy z HR managerami i kadrą zarządzającą w wiodących firmach na polskim rynku, jak i osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej."

uzunowMikołaj Uzunow, Coach.pl
Kierownik merytoryczny kierunku

Partnerzy kierunku

cp logo main

Adresaci studiów

Program studiów dedykowany jest zarówno osobom aktywnie działającym w różnorakich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HR) – w szczególności w roli najczęściej określanej jako HR Business Partner, jak i takim, które dopiero zamierzają rozpocząć karierę zawodową w tej dziedzinie.
Inicjatywa utworzenia kierunku wynika z licznych zapytań pochodzących z rynku zarządzania zasobami ludzkimi, wykazujących istnienie szerokich potrzeb wsparcia w rozwoju praktycznych umiejętności przy wykonywaniu zadań. W tym celu konieczne jest skupienie się w szczególności na psychologicznych aspektach tego środowiska pracy.
Celem takiego podejścia jest pomoc słuchaczom w usystematyzowaniu posiadanej już wiedzy i umiejętności, z drugiej zaś poszerzenie instrumentarium zachowań na typowe i nietypowe trudne sytuacje, stanowiące ich codzienność zawodową.
Dodatkowym elementem wsparcia jest dostarczenie słuchaczom wiedzy w innych kluczowych obszarach ich pracy tak, aby mogli być realnymi partnerami dla swoich rodzimych organizacji, wyposażonymi w merytoryczne argumenty odpowiadające na stawiane przed nimi wielorakie i konkretne wyzwania.

Cel

W środowisko pracy HR naturalnie wkomponowany jest konflikt, zwykle wielopłaszczyznowy. Interdyscyplinarność tego zawodu rozpościera się od twardych aspektów prawa, poprzez bieżące zarządzanie, edukację, aż po miękkie umiejętności komunikacji społecznej. Do tego dochodzi konieczność posiadania umiejętności negocjacyjnych z różnymi siłami zarówno wewnątrz organizacji, jak i z jej zewnętrznymi kontrahentami. Wspomniana wielopłaszczyznowość naraża osoby wykonujące ten zawód na liczne, trudne do zaakceptowania i przepracowania koszty emocjonalne.
Celem proponowanych przez nas studiów jest wsparcie managerów HR poprzez dostarczenie im wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych użytecznych w życiu zawodowym (i częściowo osobistym). Da to szansę na zmniejszenie tych kosztów, podnosząc tym samym jakość ich życia oraz poszerzając pole dystansu do sytuacji konfliktowych.

Czas trwania

Dwa semestry (180 godzin, 11 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 5 zjazdów będzie realizowanych w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

 • 80% obecności na zajęciach,
 • końcowy test wyboru z zagadnień teoretycznych omawianych podczas zajęć oraz praca zaliczeniowa z przedmiotu: Psychologiczne aspekty zarządzania personelem – specyfika roli managera – przygotowanie własnego expose do zespołu realizacja projektu z jednego z 3 wybranych przedmiotów (Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową, Proces rekrutacji, Coachingowy model wspierania pracowników).

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia realizowane w formie ćwiczeń, warsztatów oraz interaktywnych wykładów.

Słuchacze zdobędą wiedzę z następujących obszarów tematycznych:

 • Miejsce i rola HR managera w strukturach organizacyjnych,
 • Idea i przeznaczenie asertywnej komunikacji w biznesie,
 • Współcześnie stosowane kryteria procesów rekrutacyjnych,
 • Źródła systemów oceny pracowniczej i procesów rozwojowych,
 • Rodzaje metod coachingowych, jako modelu indywidualnego wspierania pracowników,
 • Techniki stosowane przez dostawców usług pozostających w obszarze obowiązków HR managera,
 • Psychologiczne aspekty zarządzania personelem,
 • Psychologiczne uwarunkowania prowadzenia szkoleń dla pracowników,
 • Przegląd metodologii badania potrzeb szkoleniowych w organizacji,
 • Prawne aspekty pracy HR managera, w szczególności w obszarze Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Słuchacze rozwiną także i udoskonalą umiejętności w następujących obszarach:

 • Bezpieczna i czytelna komunikacja z klientem wewnętrznym,
 • Radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w drodze asertywnych zachowań,
 • Weryfikacja przydatności kandydata wg wcześniej ustalonych kryteriów,
 • Techniki negocjacyjne z partnerem biznesowych w oparciu o posiadane wytyczne,
 • Umiejętność bieżącego zarządzania personelem w drodze motywacji i budowania przyjaznej atmosfery,
 • Diagnozowanie zjawisk procesu grupowego i stosowania adekwatnych metod postępowania,
 • Budowanie zajęć szkoleniowych metodami aktywizującymi grupę,
 • Projektowanie i analizowanie wyników badań dot. potrzeb szkoleniowych w oparciu o model Kirkpatrick'a,
 • Posługiwanie się kluczowymi przepisami prawa niezbędnymi w realiach organizacji w zakresie relacji z pracownikami oraz ochrony danych osobowych.

Udział w studiach dostarczy także następujących kompetencji społecznych:

 • gotowość do podejmowania się swojej roli zawodowej w sytuacjach kryzysowych,
 • budowanie swojego wizerunku i autorytetu na bazie własnych wartości,
 • tworzenie i utrzymywanie przyjaznej atmosfery pracy,
 • gotowość do wychodzenia z impasu w drodze twórczych negocjacji,
 • kreatywność, samodzielność, odwaga wobec „nowego".

Program obejmuje 180 godzin, na które składa się 11 zjazdów, program obejmuje takie przedmioty jak:

BLOK I – KOMUNIKACJA:

 1. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu konfliktem - 16 godzin
 2. Asertywne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – 16 godzin
 3. Negocjacje zakupowe – kształtowanie relacji z dostawcami – 16 godzin
 4. Budowanie relacji w firmie wielokulturowej – 4 godziny

BLOK II – ZARZĄDZANIE

 1. Marketing personalny - 8 godzin
 2. Psychologiczne aspekty zarządzania personelem – specyfika roli managera – 16 godzin
 3. Dynamika budowania zespołu i rozwoju organizacji na bazie psychologicznych uwarunkowań procesu grupowego – 16 godzin
 4. Proces rekrutacji – 16 godzin
 5. Symptomy i profilaktyka wypalenia zawodowego w firmie – 8 godzin

BLOK III – ROZWÓJ

 1. Coachingowy model wspierania pracowników – 20 godzin
 2. Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową – 16 godzin
 3. Badanie potrzeb i pomiar efektywności działań rozwojowych – 16 godzin

BLOK IV – SPECJALIZACJA

 1. Prawo Pracy z aspektami ochrony danych osobowych – 6 godzin
 2. Proces budżetowania – 6 godzin

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 660 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.