hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla absolwentów: wyższych uczelni plastycznych, architektury, innych szkół projektowych, architektury wnętrz, wzornictwa, reżyserii oraz historii sztuk

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Projektowanie scenografii

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor-01

"Projektowanie scenografii to wspaniała przygoda na całe życie, przynosząca przy okazji pieniądze i olbrzymią satysfakcję. Każdy kolejny projekt to nowy temat, nowe wyzwanie nowe doświadczenie, nowa konfiguracja współtwórców. Program podyplomowych studiów scenograficznych jest przygotowany w taki sposób, aby absolwent mógł po ich skończeniu zacząć pracę w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, a także miał kontakt z reżyserami zarówno młodymi, jak i od dawna pracującymi w teatrze i filmie."

Projektowanie senografiiMagdalena Maciejewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów:

Podyplomowe studia scenograficzne są adresowane do absolwentów: wyższych uczelni plastycznych, architektury, innych szkół projektowych, architektury wnętrz, wzornictwa, reżyserii oraz historii sztuki.

Cel:

Zawód scenografa jest bardzo złożony. Pod hasłem „oprawa plastyczna" filmu, opery, programu TV itd., które opisuje zwykle jego działalność kryją się, oprócz kształtu przestrzeni - kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie. Scenografia bardzo silnie współuczestniczy w tworzeniu spektaklu, którego koncepcje realizuje środkami pozawerbalnymi.
Podyplomowe studia scenograficzne to jednoroczny dynamiczny program nauczania, którego celem jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zawodzie scenografa. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z merytorycznymi i technicznymi aspektami projektowania, oraz nauczą się profesjonalnej realizacji projektu scenografii dla potrzeb teatru dramatycznego, opery, filmu, reklamy oraz produkcji telewizyjnych.

Pod opieką inspirującej i doświadczonej kadry, słuchacze będą mieli możliwość znalezienia swojej własnej kreatywnej tożsamości i wypracowania własnych metod pracy.

Warunkiem kandydowania na studia jest złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi CV oraz prezentacji, która powinna składać się z następujących części:

 • autoportret (pierwsza strona zawierająca Twoje zdjęcie, imię, nazwisko oraz wiek);
 • zbiór Twoich prac: mogą być to prace plastyczne, prace z dziedziny fotografia, film lub każde doświadczenie własne, które naprowadziło Cię na pomysł studiowania scenografii w School of Form;
 • inspiracje: prezentacja projektantów, projektów, twórców bądź publikacji, które są dla Ciebie inspiracją i wzorem.

Prezentacja powinna być wydrukowana lub wykonana ręcznie w formacie A3, a jej maksymalna objętość powinna wynosić 20 stron.

Zajęcia warsztatowe, projektowe i techniczne będą prowadzone przez doświadczonych praktyków, reżyserów, scenografów, projektantów kostiumów i mody, którzy mogą się legitymować współpracą z najważniejszymi scenami w kraju i z granicą:

 • Magdalena Maciejewska – scenografka, projektantka kostiumów
 • Boris Kudliczka - scenograf
 • Krystian Lupa - reżyser, scenografii
 • Robert Gliński - reżyser filmowy
 • Wojciech Dziedzic - projektant mody i kostiumów
 • Felice Ross - reżyser światła

Integralną częścią kursu będą zajęcia prowadzone przez wielu innych artystów, reżyserów, naukowców i krytyków, którzy w ramach wykładów i seminariów będą dyskutować ze słuchaczami na tematy orbitujące wokół problematyki przedstawienia, przekazu i tożsamości twórczej. Te krótkie twórcze spotkania mają na celu rozwinąć wyobraźnię i kreatywność słuchaczy, wzbogacić ich język twórczej wypowiedzi, inspirować.

Czas trwania:

dwa semestry

Organizacja nauki:

Studia podyplomowe trwają 10 miesięcy. Zajęcia realizowane są w trakcie 11 zjazdów [184 godzin lekcyjnych] odbywających się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz na miesiąc w budynku School of Form przy ul. Głogowskiej 18 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny projektów przygotowanych podczas studiów. Ocenę wystawiają podstawowi wykładowcy kierunku.

Program

Program studiów jest podzielony na cztery bloki, kluczem podziału jest charakterystyka i cel zajęć znajdujących się w danym bloku.

Blok 1 obejmuje wykłady i warsztaty o podłożu praktycznym, które wprowadzą słuchaczy w tematykę i możliwości współczesnych technik teatralnych i przygotują do wykonania projektu scenografii operowej. Będą dotyczyć: umiejętności odczytywania planów architektonicznych sceny teatralnej i poznania jej wyposażenia technicznego a także konstrukcji scenografii ze względów BHP oraz jej mobilności. Reżyserii światła, wideo projekcji, zagadnień akustycznych, materiałoznawstwa oraz realizacji kostiumów.

Blok 2 to wykłady i warsztaty dotyczące specyfiki scenografii filmowej. Dzięki nim słuchacz będzie mógł z pełną świadomością tematu podejść do projektu w bloku 3.
Będą dotykały zagadnień fabularności scenografii filmowej, współpracy pomiędzy operatorem a scenografem, postprodukcji i efektów specjalnych oraz przygotowywania storyboardów jako narzędzia komunikacji.

Blok 3 to warsztaty projektowe, które będą się odbywać przez cały czas studiów. W ramach tych zajęć słuchacz będzie miał za zadanie wykonać dwa projekty scenograficzne na potrzeby filmu i opery. Projekty te będą podlegały ocenie.
Podczas pierwszego semestru będzie to seria krótkich projektów dotyczących wizualizacji abstrakcji, traktowanych jako gimnastyka umysłu i wstęp do projektów semestru drugiego.
Podczas drugiego semestru słuchacz pod opieką wykładowców zaprojektuje w sposób profesjonalny scenografię do danej opery oraz filmu.
Warsztaty projektowe będą służyć uświadomieniu sobie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności, nauczą również słuchacza przeprowadzenia wszystkich etapów projektu scenografii, w sposób prawidłowy i we właściwej kolejności.
W czasie warsztatów podjęte zostaną tematy: wizualizacji idei i pojęć abstrakcyjnych, energii przestrzeni, współistnienia obrazu i dźwięku, współistnienia obrazu i czasu, fabuły scenografii, dynamiki scenografii wobec aktora i niesionych przez niego treści, pracy koncepcyjnej w skali ogólnej i detalicznej oraz obserwacji, jak jedna działa na drugą, projektowania kostiumów. Powstawaniu projektów towarzyszyć będą indywidualne oraz grupowe debaty, przygotowujące słuchacza do metody pracy zespołowej.

Blok 4 to wykłady o podłożu teoretycznym, wprowadzające słuchacza w szeroki zakres obszarów nauk humanistycznych, wiedzy o sztuce, kulturze i cywilizacji, przydatnych przy budowaniu logiki scenografii, pomocnych również w uwolnieniu indywidualnej swobodnej imaginacji tak, by nie tracić czytelności myśli i efektywnego komunikowania się z widzem.
Dodatkowo odbędą się seminaria, na których słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się od współcześnie działających twórców, na czym polega idealna współpraca scenografa z reżyserem czy operatorem filmowym.

Przedmioty wchodzące w zakres studiów:

BLOK WPROWADZAJĄCY (12 godzin):

 • Wprowadzenie do kursu
 • Indywidualność twórcza
 • Elementy psychologii percepcji
 • Historia i teoria komunikacji wizualnej

BLOK I – TEATR I OPERA (42 godziny)

 • Historia architektury teatralnej i operowej
 • Odczytywanie planów architektonicznych sceny
 • Wyposażenie techniczne sceny teatralnej
 • Reżyseria światła
 • Video projekcje
 • Scenografia i akustyka operowa
 • Krótka historia scenografii
 • Świadomość i energia przestrzeni
 • Projektowanie kostiumów

BLOK III – FILM (20 godzin)

 • Specyfika scenografii filmowej
 • Fabularność scenografii filmowej
 • Postprodukcja i efekty specjalne
 • Zależność operator-scenograf
 • Storyboard
 • Specyfika scenografii reklamowej

BLOK IV – PROJEKTOWANIE (72 godziny)

 • Wizualizacja pojęć abstrakcyjnych
 • Projekt scenografii operowej
 • Projekt scenografii filmowej

BLOK V – UWALNIANIANIE WYOBRAŹNI (36 godzin)

 • „O uwalnianiu wyobraźni"
 • „Ciało jako element scenografii"
 • „Jak słowo przeobraża się w znak"
 • „Geometria w przyrodzie"
 • „Estetyka uwodzenia"
 • „Logika"
 • „Aestetyka"
 • „Atrybuty płci"
 • „Biblia a codzienność"
 • „Antropocen"
 • „Wiedza ucieleśniona"
 • „Piękna jako bestia"
 • „Symbolika"
 • „Prawo autorskie"

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Warunkiem kandydowania na studia jest złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi CV oraz prezentacji, która powinna składać się z następujących części:

 • autoportret: pierwsza strona zawierająca Twoje zdjęcie, imię, nazwisko oraz wiek.
 • zbiór Twoich prac: mogą być to prace plastyczne, prace z dziedziny , fotografia, film lub każde doświadczenie własne, które naprowadziło Cię na pomysł studiowania scenografii w School of Form.
 • inspiracje: prezentacja projektantów, projektów, twórców bądź publikacji, które są dla Ciebie inspiracją i wzorem.

Prezentacja powinna być wydrukowana lub wykonana ręcznie w formacie A3, a jej maksymalna objętość powinna wynosić 20 stron. Nie odsyłamy złożonej prezentacji, ale można ją odebrać osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych przy ul. Kutrzeby 10 (pok. 131). Prace są przechowywane do 30.10.2017 roku.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV
 • Prezentacja

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 740 zł
2 raty 3575 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj