hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Nowoczesna komunikacja marketingowa

 • Rekrutacja zakończona.
  Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie.

"Nowoczesna Komunikacja Marketingowa to studia stworzone przez praktyków dla praktyków. Prowadzone przez doświadczoną kadrę specjalistów, kierowane są do osób posiadających minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy. Jako jedne z nielicznych na rynku pozwalają uporządkować i doskonalić praktyczne umiejętności z obszaru marketingu.
Dostarczają wiedzy i narzędzi potrzebnych do rozwiązywania realnych i aktualnych sytuacji marketingowych oraz umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie biznesem i świadome budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej swojej marki."

sybilskaDorota Sybilska
Jeden z kierowników kierunku "Nowoczesna komunikacja marketingowa"

Adresaci

Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy posiadają minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy i chcą doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności z obszaru marketingu.

Cel studiów

Absolwenci zyskają kompetencje pozwalające na samodzielne planowanie i organizację działań reklamowych oraz dobór odpowiednich narzędzi marketingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą im możliwość skutecznego zarządzania biznesem i świadomego budowania trwałej przewagi konkurencyjnej swoich marek.

Celem studiów jest poszerzenie praktycznych umiejętności związanych z:

 • kształtowaniem pozycji marki i firmy na rynku,
 • nowoczesną komunikacją marketingową,
 • psychologicznymi aspektami zachowań rynkowych.

Czas trwania

dwa semestry

Organizacja nauki

studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • samodzielnie przygotowana strategia marketingowa,
 • test sprawdzający przekrojową wiedzę ze wszystkich przedmiotów.

DOKUMENT UKOŃCZENIA STUDIÓW

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Strategiczne planowanie komunikacji marketingowej, wspierającej osiąganie celów biznesowych, jest ciągle kluczową umiejętnością, decydującą o sukcesie firm. Dynamiczne zmiany ekonomiczne i zachowań klientów motywują do szukania nowych kanałów komunikacji i form przekazu. Wiedza w dziedzinie marketingu szybko się dezaktualizuje, stąd nieustanna potrzeba jej uzupełniania oraz konfrontacji z rzeczywistością i pojawiającymi się trendami.

Program studiów obejmuje 192 godziny dydaktyczne, realizowane w formie seminariów i praktycznych warsztatów. Tematyka zajęć podzielona jest na bloki:

WPROWADZENIE DO ŚWIATA MARKI

Psychologiczne mechanizmy reklamy (8 godz)

 • Procesy poznawcze
 • Nastroje i emocje w reklamie
 • Psychologia reklamy – postawy odbiorców
 • Psychologiczne oddziaływanie reklamy
 • Możliwości i ograniczenia reklamy z perspektywy psychologicznej

KREATYWNOŚĆ W PRAKTYCE

FLOE JUMPING – czyli teoria i praktyka kreatywnego myślenia (16 godz)

 • Kreatywność jako wynik działania czynników zewnętrznych, społecznych, biologicznych, osobowych
 • Poznanie m.in. takich narzędzi i metod jak: Mindmap, ZWI, mapy empatii, metody odskoczni, prowokacji, techniki Walta Disney'a, 6 kapeluszy
 • Ćwiczenia praktyczne z najważniejszych metod
 • Praktyczna burza mózgów wykorzystująca poznane informacje

Marketing przyszłości (16 godz)

 • Najnowsze trendy, rozwiązania i ciekawostki ze świata marketingu
 • Mobile marketing, video marketing, marketing automation, viral, wykorzystanie technologii w działaniach reklamowych, vlogosfera, kody QR, RFID, geolokalizacja, strony RWD, remarketing
 • CRM/bazy danych/modelowanie/ BIG DATA
 • Neuromarketing
 • Ekonomia behawioralna

Sztuka prezentacji (16 godz)

 • Praktyczne warsztaty, w trakcie których każdy uczestnik/uczestniczka ma możliwość przedstawienia prezentacji i otrzymania konstruktywnej informacji zwrotnej. Wystąpienia są nagrywane na kamerę
 • Programy, które ułatwiają przygotowanie prezentacji
 • Cechy dobrej prezentacji
 • Jak się przygotować do prezentacji?
 • Jak planować prezentację w zależności od celu?
 • Jak prowadzić spotkania?
 • Jak sobie radzić z tremą podczas wystąpień?

Kreatywna praca z tekstem (16 godz)

 • Współczesna interpretacja kategorii stylu
 • Styl jako obligatoryjny wyznacznik tekstu
 • Wyróżniki stylowe dyskursu reklamowego
 • Kampanie B2C i B2B
 • Kompozycja tekstów reklamowych na przykładzie reklam radiowych, prasowych, telewizyjnych, internetowych
 • Techniki perswazyjne
 • Zintegrowane kampanie reklamowe B2C i B2B – przykłady
 • Warsztaty ze zintegrowanej komunikacji reklamowej

OBSZARY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ:

Badania marketingowe (8 godz)

 • Definicja i zakres badań marketingowych oraz podstawowe klasyfikacje
 • Projektowanie i realizacja badania marketingowego ze źródeł pierwotnych (problem badawczy, metodologia, dobór próby, harmonogram, kosztorys)
 • Charakterystyka narzędzi badawczych – projektowanie narzędzi
 • Analiza i interpretacja wyników – podstawowe wyznaczniki
 • Etyka w badaniach marketingowych

Strategia marketingowa (16 godz)

 • Obecne trendy w komunikacji marketingowej na świecie
 • Tradycyjne podeście do budowy strategii komunikacji marketingowej
 • Analiza procesu decyzyjnego klienta
 • Budowanie komunikatów i kanały dotarcia
 • Pozycjonowanie produktów i marek na macierzach dwuwymiarowych
 • Insight – definicja i przykłady
 • Archetypy osobowe

Wprowadzenie i repozycjonowanie marki (16 godz)

 • Pozycjonowanie marki
 • Etapy pozycjonowania marki
 • Czynniki warunkujące repozycjonowanie
 • Przygotowanie i realizacja repozycjonowania

Efektywne planowanie kampanii (8 godz)

 • Ogólne zasady planowania mediów
 • Parametry mediowe oraz ich użyteczność w planowaniu kampanii
 • Planowanie kampanii telewizyjnej, radiowej, prasowej, outdoorowej
 • Internet – wskaźniki i zasady planowania
 • Modelowanie ekonometryczne w kampaniach reklamowych
 • Przykłady kreatywnych mediów
 • Warsztat – budowanie strategii mediowej

Marketing interaktywny (16 godz)

 • Digital Marketing – wprowadzenie do zajęć; modele obecności w sieci, cele działań i ekosystem marki w sieci, etapy tworzenia digital marketing planu
 • Kluczowe kanały komunikacji digital w praktyce; mocne i słabe strony
 • Pozyskiwanie informacji; źródła danych i przydatne narzędzia
 • Persony digital w komunikacji
 • Rola analityki internetowej na przykładzie Google Analytics
 • Planowanie kampanii PPC; podstawowe założenia i przydatne narzędzia
 • Planowanie kampanii display; sieci reklamowe i modele rozliczeniowe
 • Mediaplan i action plan kampanii digital w praktyce; omówienie i przydatne wskazówki
 • Monitoring działań
 • Metody pomiaru efektywności działań, typy metryk internetowych
 • Ewaluacja w digital marketingu
 • Źródła wiedzy marketingowca

Social Media (16 godz.)

 • Idea social media i implikacje dla biznesu - obraz użytkownika w mediach społecznościowych
 • Strategiczne zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych,
 • Trendy w social media (semi-live video, short-video content, live streaming, boty, influencer marketing, user generated content) i ich wykorzystanie w komunikacji mark,
 • Funkcje i możliwości promocyjne kanałów: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i Slidshare, Youtube, Pinterest i Snapchat,
 • Zarządzanie profilem osobistym i firmowym na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i Slideshare,
 • Analiza efektywności działań w mediach społecznościowych (sposoby i narzędzia),
 • Social shopping w praktyce (Facebook, Instagram, Pinterest).

Jak współpracować z mediami (16 godz)

 • Jak dobrać media i skutecznie budować relacje z dziennikarzami?
 • Narzędzia współpracy z mediami
 • Warsztat pisania informacji prasowej
 • Nowoczesne sposoby dystrybucji informacji prasowych
 • Jak zainteresować dziennikarza tematem?
 • Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej
 • Trening rozmowy z dziennikarzem radiowym lub telewizyjnym

Prawo reklamy oraz własność intelektualna w reklamie i marketingu (8 godz)

 • Polskie regulacje prawa reklamy (regulacje ogólne i wybrane regulacje branżowe)
 • Reklama nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd
 • Reklama porównawcza
 • Zgody marketingowe, SPAM i ochrona danych osobowych w reklamie
 • Reklama jako utwór chroniony prawem autorskim
 • Ochrona marki jako znaku towarowego
 • Case study

ZALICZENIE (16 godz)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj