logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych problematyką długowieczności, pojmowanej jako zdolność do długiego życia.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia długowieczności i starzenia się

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Obserwowane w Europie, w tym również w Polsce, przeobrażenia w strukturze demograficznej wymagają zmian w postrzeganiu starości i ludzi w starszym wieku. Nadal jednak dominującym podejściem jest koncentracja na deficytach osób w okresie późnej dorosłości i traktowanie tej grupy przede wszystkim jako obiektu oddziaływań medyczno-opiekuńczych. Warto podkreślić tymczasem, że osoby w starszym wieku nie stanowią jednorodnej grupy, przeciwnie – w okresie późnej dorosłości dominuje indywidualizm, obserwuje się znaczące różnice w obszarze stanu zdrowia, sprawności, aktywności i ról społecznych. Dobrostan psychiczny związany jest w dużej mierze z poczuciem, że jesteśmy autorami własnego życia (w takim stopniu, w jakim jest to możliwe w określonych warunkach, sytuacji). Osoba w starszym wieku powinna więc być traktowana jak partner w procesie projektowania i realizowania działań służących podtrzymywaniu i wzmacnianiu jej zasobów zdrowia. Wiąże się to zarówno z uwzględnianiem i zaspokajaniem ważnych potrzeb psychologicznych – samostanowienia, sprawstwa i autonomii, które nie zmieniają się wraz z wiekiem, jak i udzielaniem skutecznego wsparcia, aby w pełni wykorzystać potencjał dłuższego życia. Tworząc koncepcję i program studiów za punkt odniesienia przyjęłyśmy długowieczność, nie starość. Wzrost liczby ludzi osiągających bardzo zaawansowany wiek wymaga zrewidowania tradycyjnych modeli przebiegu życia człowieka, zmiany postaw oraz wypracowania nowych praktyk w obszarze edukacji i szkolenia profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia. Wychodząc z takiego założenia, zgromadziłyśmy ekspertów, dla których długie i zdrowe życie stanowi wartość, zainteresowanych tym, aby to życie było satysfakcjonujące i warte przeżycia z perspektywy jednostek i społeczeństw."

sitnik wichurskansprojewska.oknspJoanna Zapała i dr Monika Matecka
Kierowniczki merytoryczne kierunku

 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką długowieczności, pojmowanej jako zdolność do długiego życia i jego realizacji w różnych wymiarach, a w tym kontekście – również starzeniem się i funkcjonowaniem człowieka w okresie starości. Zapraszamy do podjęcia studiów zarówno osoby pracujące zawodowo z ludźmi w starszym wieku, jak i udzielające im nieformalnego wsparcia, a także osoby, których aktywność ukierunkowana jest na wzmacnianie i utrzymywanie dobrostanu fizycznego, psychospołecznego i duchowego oraz poprawę jakości życia (własnego, bliskich ludzi, pacjentów/podopiecznych) w całej jego perspektywie.

Cel

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy dotyczącej długowieczności i procesu starzenia się (jego przebiegu, uwarunkowań i wymiarów) oraz późnej dorosłości, jednego z naturalnych okresów biografii, w którym człowiek konfrontuje się jednak ze specyficznymi wyzwaniami, zadaniami i doświadczeniami. Zaprezentowane zostanie ujęcie rozwojowe tego okresu, odwołujące się do zasobów i ukrytych rezerw osób w starszym wieku, przy jednoczesnym uwzględnieniu występujących w okresie starości problemów w funkcjonowaniu fizycznym, poznawczym czy emocjonalnym. Akcentowane będą aspekty podmiotowe, osobowościowe, duchowe i etyczne, których znaczenia nie można pomijać w procesie zapewniania wielowymiarowego wsparcia osobom w najstarszych grupach wiekowych. Nacisk położony zostanie także na omówienie dobrych praktyk w pracy z osobami w starszym wieku, wyrażających się m.in. w respektowaniu ich potrzeb i granic, partnerskim stylu komunikacji oraz reagowaniu na wszelkie przejawy dyskryminacji i przemocy.

Co wyróżnia nasz program

Praktyka

 • wprowadzenie treści dotyczących długowieczności (najnowsze doniesienia naukowe, aktualne kierunki badań);
 • odejście od stereotypowego (tradycyjnego) postrzegania okresu starości;
 • interdyscyplinarne ujęcie problematyki starzenia się i funkcjonowania człowieka w okresie późnej dorosłości (uwzględnianie różnych perspektyw i dyscyplin nauki);
 • koncentracja na zasobach, potencjale rozwojowym osób w starszym wieku;
 • odwoływanie się do ustaleń medycyny stylu życia i akcentowanie możliwości wpływu jednostki na różne obszary własnego funkcjonowania i dobrostanu biopsychospołecznego;
 • wskazanie najnowszych kierunków działań, których celem jest ochrona, wzmacnianie i odbudowa zasobów zdrowia;
 • doświadczona kadra (nauczyciele akademiccy, będący równocześnie specjalistami pracującymi z osobami, dla których ważne jest długie, zdrowe i satysfakcjonujące życie).

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia związane z długowiecznością, prezentują najnowszą wiedzę na temat procesów i zmian (zarówno tych o charakterze regresywnym, jak i wskazujących na wzrost) w różnych sferach funkcjonowania osób w starszym wieku, w tym także długowiecznych (w wieku lat 90. i powyżej). Uwzględniają perspektywę nauk społecznych i medycznych, zgodnie z przyjętym przez autorki projektu założeniem, że ukazanie różnych punktów odniesienia w myśleniu o człowieku w starszym wieku – jego potrzebach, przejawach psychicznej aktywności, specyficznych zadaniach rozwojowych oraz problemach i sposobach ich rozwiązania, sprzyja stworzeniu całościowego i złożonego obrazu tego okresu życia, jakim jest późna dorosłość. Słuchacze zyskają także możliwość rozwijania kompetencji związanych z rozpoznawaniem potrzeb osób w starszym wieku oraz udzielaniem adekwatnego wsparcia, jak również z komunikowaniem się z osobami, u których występują problemy w obszarze widzenia, słyszenia, funkcjonowania poznawczego. Ponadto poznają metody i formy aktywizowania osób w starszym wieku, uwzględniające stan zdrowia, poziom sprawności oraz indywidualne potrzeby i zainteresowania.

Kadra

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem, specjaliści z różnych dziedzin, w większości udzielający profesjonalnego wsparcia również osobom w starszym wieku.

Czas trwania

2 semestry (190 godzin)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10-11 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 2-3 zjazdy będą realizowane w formie on line, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecność na zajęciach;
 • zaliczenie testu wiedzy;
 • wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących;
 • merytoryczna aktywność podczas zajęć;
 • uzyskanie innych, określonych sylabusami efektów kształcenia;w trakcie zajęć zawierających elementy pracy z ciałem aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;
 • przestrzeganie specyficznych dla tych zajęć reguł organizacyjnych.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program zajęć obejmuje 190 godzin i podzielony jest na 3 bloki tematyczne:

Blok I. Biologiczne podstawy długowieczności i starzenia się

• Neurobiologia późnej dorosłości
• Psychiatria wieku podeszłego
• Wiek podeszły, starczy, sędziwy – podstawy gerontologii
• Dieta, nawyki, strategie żywieniowe i ich wpływ na witalność organizmu
• Aktywna rehabilitacja w procesie wspierania optymalnego starzenia się i długowieczności

Blok II. Psychologiczne podstawy długowieczności i starzenia się

• Psychologiczne aspekty starzenia się i długowieczności
• Dobrostan biopsychospołeczny i duchowy w późnej dorosłości
• Seksualność w późnej dorosłości
• Relacje psyche-soma a długowieczność
• Wprowadzenie do psychologii klinicznej i psychoterapii osób w późnej dorosłości
• Komunikacja w procesie wzmacniania zasobów zdrowia osób w starszym wieku
• Człowiek w starszym wieku w sytuacji kryzysu

Blok III. Aspekty społeczne i etyczno-prawne w pracy z osobami w późnej dorosłości

• Etyczne konteksty pracy z osobami w starszym wieku
• Osoba starsza w prawie medycznym
• Aktywizacja i wzmacnianie potencjału rozwojowego osób w starszym wieku
• Arteterapia, sztuka i długowieczność
• Przestrzeń przyjazna starzejącemu się społeczeństwu
• Seminarium podsumowujące

Kadra

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  660 zł
2 raty  3050 zł
1 rata  5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.