logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących w w służbie zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratownicków medycznych, rehabilitantów, promotorów zdrowia.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia w medycynie

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Szanowni Państwo!
Zapraszamy serdecznie do udziału w studiach podyplomowych: Psychologia w medycynie.
Przygotowując program zajęć nie przyszło nam do głowy, że zaproponowane zagadnienia będą dziś tak aktualne: stres, zaburzenia pourazowe, choroba przewlekła, pandemia…. Te problemy oczywiście już istniały, jednakże globalne i jednostkowe następstwa pandemii silnie i powszechnie się objawiły i wymagają one wysokospecjalistycznych interwencji, dopasowanych zarówno do problemów, jak i ludzi z nimi się borykających. Taką wiedzę praktyczną zapewniamy naszym Słuchaczom.
Nasze studia odpowiadają na potrzeby obecnych czasów – wspierają lekarzy w trudnych sytuacjach z pacjentami, a także ich samych oraz ich wspaniały potencjał osobowy. Sytuacja pandemii tylko nieznacznie zmodyfikowała nasz program, raczej w aspekcie formalnym – wykorzystania multimediów oraz nowoczesnych wirtualnych metod nauczania."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594prof. Ewa Mojs
Kierownik merytoryczny kierunku

 

Studia realizowane przez

logo UM Poz logo ogolne male

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych „Psychologia w medycynie” są osoby pracujące w służbie zdrowia: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, rehabilitanci, promotorzy zdrowia.
Kierunek stanowi uzupełnienie kształcenia medycznego w zagadnienia psychologiczne, które z jednej strony udoskonalają warsztat opieki zdrowotnej nad pacjentem, a z drugiej strony mogą przyczyniać się do rozwoju osobistego profesjonalistów ochrony zdrowia.

Cel

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy słuchaczy z zakresu medycyny o zagadnienia psychologiczne oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności psychospołecznych.
Pierwsza, teoretyczna część kształcenia służy zapoznaniu uczestników z podstawami psychologii, które pozwolą na zrozumienie przebiegu procesów psychicznych, różnic występujących pomiędzy ludźmi oraz podejścia do zdrowia i zachowania w sytuacji choroby.
Drugi blok tematyczny ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu: nawiązywania kontaktu i komunikowania się w relacjach interpersonalnych, pogłębiania kontaktu i wpływu psychologicznego w zakresie np. wzmacniania motywacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (jak np. doświadczanie stresu, kontakt z pacjentami znajdującymi się sytuacji kryzysowej, lub w stanie terminalnym), rozumienia i wzmacniania własnych kompetencji z zakresu komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, oraz autoprezentacji.
Trzeciego blok tematyczny ma uzupełnić wiedzę medyczną uczestników o zagadnienia z pogranicza psychologii i prawa, których tematyka odpowiada na codzienne wymagania i wyzwania pracy medyków, takie jak: budowanie programów promocji zdrowia czy prawne aspekty pracy z pacjentami.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testów wiedzy obejmujących materiał z zajęć. 

Czas trwania

Dwa semestry (180 godzin, 11-12 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 5-6 zjazdów będzie realizowanych w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo wspólne ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Co wyróżnia nasz program:

 • Program przygotowany przez dwie renomowane uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet SWPS.
 • Zajęcia wykładowe prowadzone przez doświadczonych dydaktyków.
 • Dużo praktyki, case study, symulacje dające konkretne umiejętności przydatne w pracy z pacjentem.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo wspólne dwóch uczelni.

Program obejmuje 180 godzin, na które składa się 11-12 zjazdów.

Szczegółowe bloki zajęć:

Blok I: Wprowadzenie. Podstawy psychologii – jak rozumieć człowieka? (48 godzin)

 • Neurobiologiczne podstawy zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych - wstęp do psychologii klinicznej.
 • Psychologia różnic indywidualnych.
 • Podstawy psychologii osobowości.
 • Podstawy psychologii zdrowia.
 • Wprowadzenie do psychosomatyki i somatopsychologii.
 • Człowiek niepełnosprawny w opiece medycznej.
 • Podstawy psychologii komunikowania się.

 

Blok II: Psychologia w praktyce – podstawowe umiejętności psychologiczne (106 godzin)

 • Warsztaty komunikacji i relacji z pacjentem - CSM.
 • Pacjent w sytuacjach szczególnych.
 • Dialog motywujący w praktyce medycznej.
 • Psychologia wobec śmierci i umierania.
 • Podstawy stosowania interwencji kryzysowej.
 • Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem – diagnoza i przeciwdziałanie.
 • Współpraca zespół medyczny-pacjent-opiekun w chorobach przewlekłych.
 • Empatia – warsztaty dramowe.
 • Treat to target – dialog w relacji z pacjentem.
 • Wzmacnianie potencjału osobowego.
 • Budowanie wizerunku – autoprezentacja w zawodach medycznych.

Blok III: Współpraca multidyscyplinarna – medycyna a psychologia, socjologia, prawo (26 godzin)

 • Podstawy prawa medycznego
 • Programy promocji zdrowia w praktyce
 • Nieprzestrzegania zaleceń lekarskich – identyfikacja problemu i działania interwencyjne

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  940 zł
2 raty  4450 zł
1 rata  8500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.