hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy, koordynatorzy zespołów, którym zależy na rozwijaniu siebie i wzmocnieniu współpracy i pełniejszym korzystaniu z potencjału osób, z którymi współpracują.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS
roczny kurs dla liderów

 • Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O kursie

"Program Akademii Przywództwa Uniwersytetu SWPS koncertuje się na rozwijaniu umiejętności psychologicznych, które stanowią kluczowy element efektywnego przywództwa.
Kurs został zaplanowany tak, żeby uczestnicy dowiedzieli się więcej o sobie i mogli znaleźć inspirację do rozwoju. Z tego względu Akademia z pewnością zainteresuje osoby, które uważają, że samoświadomość, pełniejsza wiedza o swoich wartościach, postawach, nawykach, tendencjach oraz sposobie reagowania w trudnych sytuacjach, pomaga poprawiać efektywność, czerpać większą satysfakcję, a także wpływa na jakość relacji.
Głównym zadaniem jakie stawiamy przed uczestnikami jest wprowadzenie konkretnej, widocznej i trwałej zmiany osobistej, która przełoży się na lepsze samopoczucie i sposób działania.
Warto też podkreślić, że jednym z celów Akademii jest zachęcenie uczestników do zwiększenia codziennej aktywności fizycznej, ponieważ pomaga ona pozyskiwać energię i kształtować charakter. Z tego względu program przewiduje zajęcia o charakterze sportowym, które dla niektórych uczestników mogą stanowić prawdziwe wyzwanie. Właśnie o to nam chodzi.
Podsumowując. Kurs ma wymiar praktyczny. Uczestnicy aktywnie dbają o swój rozwój i wprowadzają zmiany. To idealny program dla osób, które chcą się rozwijać i zmieniać, które nie planują poprzestać na zdobyciu wiedzy, ale są zainteresowani wdrażaniem jej w życie.
Serdecznie zapraszam!"

koterski Coachingdr Mikołaj Koterski
Kierownik merytoryczny kursu

Zobacz ulotkę kursu

Cele i główne zagadnienia

Zasadniczym celem programu jest rozwinięcie umiejętności przywódczych i wparcie uczestników we wprowadzeniu zmian w myśleniu i działaniu, które przyczynią się do zwiększenia ich efektywności i jakości działań podejmowanych w roli przywódcy i lidera.
W pracy nad rozwojem postawy przywódcy koncentrujemy uczestników na zwiększeniu samoświadomości, wzmocnieniu cech przywódczych i wprowadzeniu osobistej zmiany. Dużo czasu poświęcamy takim zagadnieniom jak cierpliwość, nieustępliwość, determinacja w dążeniu do celu, zarządzanie emocjami.
Zagadnieniami, którym poświęcamy uwagę są również: stawianie czoła wyzwaniom jako sposób rozwijania umiejętności, uzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem prywatnymi zawodowym, rozwijanie gotowości i zdolności do zmian, odnajdywanie motywacji i satysfakcji, budowanie autorytetu.
Podczas zajęć uczestnicy wzmacniają również umiejętności związane z pracą zespołową między innymi: kreowanie atmosfery współpracy, dostrzeganie potrzeb innych, godzenie oczekiwań, motywowanie i inspirowanie, wspieranie w rozwoju.

Adresaci

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, którym zależy na prezentowaniu postawy wpierającego, skoncentrowanego na rozwoju i zmianach lidera. Program rozwija świadomych liderów nastawionych na kooperację, inspiruje do zmian, uczy odkrywać i pełniej wykorzystywać swoje silne strony.
Głównymi adresatami kursu są prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy, koordynatorzy zespołów, którym zależy na rozwijaniu siebie i wzmocnieniu współpracy i pełniejszym korzystaniu z potencjału osób, z którymi współpracują. Akademią mogą być również zainteresowani konsultanci, trenerzy, coachowie, a także liderzy społeczności lokalnych.

Czas trwania

Dwa semestry (200 godzin, 30 punktów ECTS)

Organizacja nauki

Kurs trwa 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów, odbywają się w piatki od godz. 16 oraz soboty i niektóre niedziele w siedzibie WZ Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz ostatni zjazd – poza Poznaniem.

Warunki zaliczenia

 • Podstawą zaliczenia kursu jest zrealizowanie następujących zadań:
 • Przedstawienie prezentacji o wprowadzaniu zmiany, której uczestnik dokonał w trakcie udziału w kursie.
 • Przeczytanie biografii wybranego lidera i przygotowanie krótkiej prezentacji, która będzie przedstawiała wnioski odnoszące się do przywództwa.
 • Przeprowadzenie wywiadu z osobą, którą uważasz za lidera i przedstawienie tego wywiadu podczas zajęć.

Uczestników obowiązuje minimum 80% obecność na zajęciach. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Akademii Przywództwa Uniwersytetu SWPS.

Program

Autorem programu i kierownikiem merytorycznym Akademii Przywództwa Uniwersytetu SWPS jest dr Mikołaj Koterski, który posiada doświadczenie w działaniach związanych z wprowadzaniem zmian organizacyjnych, rozwijaniem umiejętności i poprawą wyników. Na co dzień współpracuje z osobami z biznesu i sportowcami. Jest autorem programu i kierownikiem merytorycznym cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych Coaching z elementami psychologii realizowanych na wydziałach Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu.

Dlaczego warto wybrać Akademię Przywództwa Uniwersytetu SWPS

 •  Kompleksowe podejście. Rozwija zarówno umiejętności przywódcze jak i siłę mentalną.
 • Inspiruje i skłania do refleksji. Poszerza perspektywę.
 •  Pomaga wprowadzić mierzalną, trwałą zmianę, która poprawia skuteczność i wzmacnia pewność siebie.
 • Promuje aktywność i zdrowy styl życia. Pomaga zwiększyć codzienną aktywność i lepiej dbać o życiową energię.
 • Uczy pełnego korzystania ze swoich zasobów. Stawia wyzwania, które wzmacniają siłę charakteru.
 • Rozwija kooperacyjny styl działania.

Więcej o programie

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Składa się z dziewięciu weekendowych spotkań. Spotkania rozpoczynają się w październiku i odbywają się raz w miesiącu. Ostatnie spotkanie zaplanowane jest na czerwiec 2018. Zajęcia rozpoczynają się w piątki od godz. 16.00, obejmują soboty i niedziele.

Tematyka zajęć

W kierunku świadomego przywództwa. Program osobistego rozwoju i zmiany.
Warsztat, który przybliża problematykę zmiany i osiągania celów. W ramach zajęć uczestnicy realizują projekt osobistej zmiany. Zajęcia szczególnie interesujące dla osób, które chcą wykorzystać czas studiowania do wprowadzenia zmian.

Nie jesteś sam. Lider w zespole.
Udział w zajęciach pomoże uczestnikom odkryć rolę, jaką odgrywają w zespole i jakie znaczenie mogą mieć dla zespołu. To spotkanie szczególnie zainteresuje osoby, dla których ważne jest efektywne funkcjonowania w zespole i pełnie wykorzystanie potencjału wszystkich jego członków.

Zmień perspektywę i zobacz więcej. O znaczeniu percepcji w życiu i przywództwie.
Zajęcia zwracają uwagę na znaczenie, jakie dla efektywnego działania ma sposób postrzegania rzeczywistości i interpretowania sytuacji. Uczestnicy odkryją swój styl postrzegania. Wnioski z tego spotkania mogą spowodować, że łatwiejsze stanie się przyjmowanie innej perspektywy w ocenianiu i wyciąganiu wniosków z sytuacji i zdarzeń.

Sukces wymaga cierpliwości.
Zajęcia sportowe przygotowujące do wyzwań, które czekają uczestników podczas ostatniego zjazdu w czerwcu 2018. Zajęcia zwracają uwagę na systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu. Odnoszą się do fizycznego przygotowania do wyzwań. Podkreślają, jak codzienna aktywność fizyczna wpływa na efektywność.

U źródeł sukcesu. W poszukiwaniu wewnętrznej motywacji.
Wyjątkowe spotkanie, które pomoże uczestnikom odnaleźć wartości i prawdziwe źródła ich motywacji. Warsztat pełen refleksji i ważnych wniosków.

Mindfulness - uważność lidera. O sztuce koncentracji i dostrzegania tego, co ważne.
To, co charakteryzuje liderów to zdolność do koncentracji. Trening uczy umiejętności koncertowania się na tym, co w danej chwili ważne, pełniejszego przeżywania, a także panowania nad myślami i emocjami. Po tych zajęciach uczestnicy staną się bardziej świadomi swoich reakcji i nie dają się łatwo ponieść emocjom.

Czy naprawdę wszystko jest ważne? Jak rozwijać swoją efektywność.
Problematyka poruszana podczas tych zajęć dotyczy osobistej efektywności. Zajęcia w formie warsztatu. Spotkanie pomaga odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić swoją efektywność poprzez świadome definiowanie i kontrolowanie swoich celów i zadań.

Wyjdź ze strefy komfortu. Pokaż, że jesteś zwycięzcą.
Pokonywanie własnych ograniczeń i stawianie czoła wyzwaniom to niewątpliwie coś, co charakteryzuje liderów. Zajęcia warsztatowe, które pozwalają zmierzyć się z trudnymi emocjami. Uczestnicy uczą się między innymi wyrażania emocji i nowych sposobów komunikacji.

Cnoty lidera. Odwaga. Siła. Wytrwałość.
Zajęcia, które zwracają uwagę na cechy liderów, które pomagają im osiągać cele, być autorytetem i zjednywać sobie ludzi. Niezapomniane zajęcia prowadzone w sali do sportów walki dają okazję do refleksji i sprawdzenia swojej siły, odwagi i wytrwałości.

Autentyczne przywództwo. W kierunku pełnego wyrażania siebie.
Zajęcia rozwijają świadomość własnych potrzeb i umiejętność ich komunikowania. Uczestnicy poznają mechanizm powstawania wewnętrznych ograniczeń. Zajęcia dają duży ładunek wewnętrznej energii i odwagi.

Mózg lidera.
Te niezwykle ciekawe zajęcia dotyczące neuropsychologii przybliżają uczestnikom wiedzę na temat funkcjonowania mózgu. Inspirujące spotkanie, które każdego uczestnika skłoni do refleksji.

Włącz wyobraźnię. Zobacz nowe możliwości. Kreatywne przywództwo.
Kreatywność i dostrzeganie nowych możliwości powoduje, że przywódcy docierają tam, gdzie innym nawet się nie marzy. Celem zajęć jest rozbudzenie kreatywności i zwrócenie uwagi na jej znaczenie w nowoczesnych organizacjach i nowoczesnym przywództwie.

Inspiruj i wspieraj. Pomagaj ludziom osiągać więcej.
Te warsztaty zwracają uwagę na zagadnienia związane z rozwijaniem umiejętności i wspieraniem ludzi w rozwoju. Spotkanie dostarcza wielu praktycznych wskazówek, jak pomagać ludziom się rozwijać.

Naturalne przywództwo.
To spotkanie o tym, jak inspirujące dla przywódcy mogą być zachowania zwierząt. Inspiracji dostarczą wnioski z obserwacji zachowania dzikich zwierząt, głównie wilków.

Aspekty pozytywnego przywództwa.
Psychologia pozytywna coraz odważniej wchodzi do organizacji. Wyniki prowadzonych badań jednoznacznie wskazują, że pozytywny lider to skuteczny lider. Zajęcia, które przekonują do pozytywnego stylu przywództwa.

Czy orkiestra może grać bez dyrygenta?
To zajęcia o roli dyrygenta. Uczestnicy tego spotkania z pewnością znajdą wiele analogii do swojej pracy i wielu sytuacji biznesowych, zwłaszcza związanych z pracą w zespole.

Czarny szlak czyli 20 godzin piekła.
To ostanie spotkanie, do którego uczestnicy przygotowują się przez kilka miesięcy. Miejsce spotkania jest tajemnicą. Uczestnicy zmierzą się z wieloma wyzwaniami zarówno indywidualnymi jak i zespołowymi. Będzie potrzebna odwaga, siła charakteru i wytrwałość.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Rekrutacja

NA KURS AKADEMIA PRZYWÓDZTWA NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za kurs (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej skierowanej na dotychczasowe doświadczenie z zakresu zarządzania oraz badającej motywację do nauki.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 940 zł
2 raty 4575 zł
1 rata 8900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy: Akademia Przywództwa Uniwersytetu SWPS oraz imienia i nazwiska uczestnika

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj