logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji psychologicznych w rozwoju osobistym i zawodowy.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praktyczna psychologia motywacji

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie

"Motywacja to klucz do Twojego sukcesu w dowolnej dziedzinie. Wszelkie kompetencje są zbędne, jeśli nie umiesz wzbudzić w sobie lub w innych motywacji do ich wykorzystania. Prawie 200 godzin zajęć z praktykami i specjalistami, którzy od lat zajmują się zagadnieniem motywacji pozwolą Ci dogłębnie zrozumieć zjawisko motywacji w różnych kontekstach i wyposażą Cię w umiejętności ułatwiające osiągnięcie każdego celu, jaki tylko sobie postawisz."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594dr Paulina Sobiczewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia dedykowane są tym, którzy chcą w profesjonalny sposób pomagać  innym w  osiąganiu celów (pracownikom HR, menedżerom, coachom, trenerom, terapeutom, nauczycielom  itp.). Studia pomogą także wszystkim tym, którzy szukają własnego „bieguna” do zdobycia lub znają go od lat, lecz nie udało im się jeszcze do niego dotrzeć.

Zapraszamy absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą  zwiększyć  efektywność i  wytrwałość oraz skuteczność w osiąganiu zawodowych i prywatnych celów w życiu.

Charakterystyka ogólna

Studia pozwalają zdobyć rzetelne podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii społecznej i ogólnej, w tym psychologii motywacji oraz zrozumieć i zastosować w działaniu oparte o nią mechanizmy, dzięki przeplataniu się spotkań o charakterze akademickim i praktycznym. Zajęcia prowadzą wybitni psychologowie motywacji (m.in. prof. Wiesław Łukaszewski) i psychologii społecznej (m.in. prof. Dariusz Doliński), którzy przekażą słuchaczom najnowszą wiedzę psychologiczną i pokażą, jak zastosować ją w codziennym wzbudzaniu motywacji i osiąganiu celów. Swoimi doświadczeniami podzielą się także praktycy, którzy sami od lat osiągają spektakularne cele (m.in.Mateusz Kusznierewicz, Jasiek Mela, Edi Pyrek) i zajmują się budowaniem programów motywacyjnych dla innych. Praktyczna Psychologia Motywacji to kierunek, który od 2011 roku, nieprzerwanie i z powodzeniem, nie tylko wyposaża uczestników w unikatowy zestaw kompetencji, ale także wzbudza w nich energię do działania i ułatwia przejście z fazy planowania do fazy realizacji celów.

Cel

celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności  w zakresie:

 1. Psychologii ogólnej i jej wykorzystania w osiąganiu celów – zagadnień psychologii osiągnięć, typów i mechanizmów motywacji, uwarunkowań wytrwałości
 2. Uwarunkowań i praktycznych technik zwiększania wydajności, motywacji, wytrwałości poprzez analizę celów osobistych oraz seminaria tematyczne i spotkania z praktykami.
 3. Indywidualnych kompetencji psychologicznych, takich jak: efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, umiejętność skutecznego komunikowania się czy autoprezentacji, ułatwiających sprawną realizację zadań i osiąganie celów.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Zakres tematyczny:

 • Psychologia w osiąganiu celów
  • Podstawy psychologii ogólnej- psychologia motywacji i psychologia osiągnięć (18h)
  • Temperamentalne  i afektywne uwarunkowania wytrwałości (8h)
  • Społeczne mechanizmy motywacji i osiągania celów (12h)
 • Osiąganie celów w praktyce
  • Analiza celów osobistych – teoria i praktyka (16h)
  • Trening symulacji mentalnych (16h)
  • Samoocena w motywacji i osiąganiu celów (18h)
  • Strategie mistrzów sportu czyli jak sportowcy osiągają sukcesy (7h)
  • Spotkania z praktykami (21h)
 • Umiejętności psychospołeczne
  • Efektywna komunikacja  i postawa asertywna (16h) 
  • Trening wytrwałości i radzenia sobie ze stresem (16h)
  • Optymalne  zarządzanie czasem i zwiększanie własnej wydajności (16h)
  • Autoprezentacja i wywieranie wpływu (16h)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat  720 zł
2 raty  3425 zł
1 rata 6500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

ignaciuke

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00