hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla absolwentów: wyższych uczelni plastycznych, architektury, innych szkół projektowych, architektury wnętrz, wzornictwa, reżyserii oraz historii sztuk.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Projektowanie scenografii

 • Rekrutacja zakończona.
  Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor-01

"Projektowanie scenografii to wspaniała przygoda na całe życie, przynosząca przy okazji pieniądze i olbrzymią satysfakcję. Każdy kolejny projekt to nowy temat, nowe wyzwanie nowe doświadczenie, nowa konfiguracja współtwórców. Program podyplomowych studiów scenograficznych jest przygotowany w taki sposób, aby absolwent mógł po ich skończeniu zacząć pracę w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, a także miał kontakt z reżyserami zarówno młodymi, jak i od dawna pracującymi w teatrze i filmie."

Projektowanie senografiiMagdalena Maciejewska
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Podyplomowe studia scenograficzne są adresowane do absolwentów: wyższych uczelni plastycznych, architektury, innych szkół projektowych, architektury wnętrz, wzornictwa, reżyserii oraz historii sztuki.

Cel

Zawód scenografa jest bardzo złożony. Pod hasłem „oprawa plastyczna" filmu, opery, programu TV itd., które opisuje zwykle jego działalność kryją się, oprócz kształtu przestrzeni - kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie. Scenografia bardzo silnie współuczestniczy w tworzeniu spektaklu, którego koncepcje realizuje środkami pozawerbalnymi.
Podyplomowe studia scenograficzne to jednoroczny dynamiczny program nauczania, którego celem jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zawodzie scenografa. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z merytorycznymi i technicznymi aspektami projektowania, oraz nauczą się profesjonalnej realizacji projektu scenografii dla potrzeb teatru dramatycznego, opery, filmu, reklamy oraz produkcji telewizyjnych.

Pod opieką inspirującej i doświadczonej kadry, słuchacze będą mieli możliwość znalezienia swojej własnej kreatywnej tożsamości i wypracowania własnych metod pracy.

Warunkiem kandydowania na studia jest złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi CV oraz prezentacji, która powinna składać się z następujących części:

 • autoportret (pierwsza strona zawierająca Twoje zdjęcie, imię, nazwisko oraz wiek);
 • zbiór Twoich prac: mogą być to prace plastyczne, prace z dziedziny fotografia, film lub każde doświadczenie własne, które naprowadziło Cię na pomysł studiowania scenografii w School of Form;
 • inspiracje: prezentacja projektantów, projektów, twórców bądź publikacji, które są dla Ciebie inspiracją i wzorem.

Prezentacja powinna być wydrukowana lub wykonana ręcznie w formacie A3, a jej maksymalna objętość powinna wynosić 20 stron.

Zajęcia warsztatowe, projektowe i techniczne będą prowadzone przez doświadczonych praktyków, reżyserów, scenografów, projektantów kostiumów i mody, którzy mogą się legitymować współpracą z najważniejszymi scenami w kraju i z granicą:

 • Magdalena Maciejewska – scenografka, projektantka kostiumów
 • Boris Kudliczka - scenograf
 • Krystian Lupa - reżyser, scenografii
 • Robert Gliński - reżyser filmowy
 • Wojciech Dziedzic - projektant mody i kostiumów
 • Felice Ross - reżyser światła

Integralną częścią kursu będą zajęcia prowadzone przez wielu innych artystów, reżyserów, naukowców i krytyków, którzy w ramach wykładów i seminariów będą dyskutować ze słuchaczami na tematy orbitujące wokół problematyki przedstawienia, przekazu i tożsamości twórczej. Te krótkie twórcze spotkania mają na celu rozwinąć wyobraźnię i kreatywność słuchaczy, wzbogacić ich język twórczej wypowiedzi, inspirować.

Czas trwania

dwa semestry

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 10 miesięcy. Zajęcia realizowane są w trakcie 11 zjazdów [184 godzin lekcyjnych] odbywających się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz na miesiąc w budynku School of Form przy ul. Głogowskiej 18 w Poznaniu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny projektów przygotowanych podczas studiów. Ocenę wystawiają podstawowi wykładowcy kierunku.

Program

Program studiów jest podzielony na cztery bloki, kluczem podziału jest charakterystyka i cel zajęć znajdujących się w danym bloku.

Blok 1 obejmuje wykłady i warsztaty o podłożu praktycznym, które wprowadzą słuchaczy w tematykę i możliwości współczesnych technik teatralnych i przygotują do wykonania projektu scenografii operowej. Będą dotyczyć: umiejętności odczytywania planów architektonicznych sceny teatralnej i poznania jej wyposażenia technicznego a także konstrukcji scenografii ze względów BHP oraz jej mobilności. Reżyserii światła, wideo projekcji, zagadnień akustycznych, materiałoznawstwa oraz realizacji kostiumów.

Blok 2 to wykłady i warsztaty dotyczące specyfiki scenografii filmowej. Dzięki nim słuchacz będzie mógł z pełną świadomością tematu podejść do projektu w bloku 3.
Będą dotykały zagadnień fabularności scenografii filmowej, współpracy pomiędzy operatorem a scenografem, postprodukcji i efektów specjalnych oraz przygotowywania storyboardów jako narzędzia komunikacji.

Blok 3 to warsztaty projektowe, które będą się odbywać przez cały czas studiów. W ramach tych zajęć słuchacz będzie miał za zadanie wykonać dwa projekty scenograficzne na potrzeby filmu i opery. Projekty te będą podlegały ocenie.
Podczas pierwszego semestru będzie to seria krótkich projektów dotyczących wizualizacji abstrakcji, traktowanych jako gimnastyka umysłu i wstęp do projektów semestru drugiego.
Podczas drugiego semestru słuchacz pod opieką wykładowców zaprojektuje w sposób profesjonalny scenografię do danej opery oraz filmu.
Warsztaty projektowe będą służyć uświadomieniu sobie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności, nauczą również słuchacza przeprowadzenia wszystkich etapów projektu scenografii, w sposób prawidłowy i we właściwej kolejności.
W czasie warsztatów podjęte zostaną tematy: wizualizacji idei i pojęć abstrakcyjnych, energii przestrzeni, współistnienia obrazu i dźwięku, współistnienia obrazu i czasu, fabuły scenografii, dynamiki scenografii wobec aktora i niesionych przez niego treści, pracy koncepcyjnej w skali ogólnej i detalicznej oraz obserwacji, jak jedna działa na drugą, projektowania kostiumów. Powstawaniu projektów towarzyszyć będą indywidualne oraz grupowe debaty, przygotowujące słuchacza do metody pracy zespołowej.

Blok 4 to wykłady o podłożu teoretycznym, wprowadzające słuchacza w szeroki zakres obszarów nauk humanistycznych, wiedzy o sztuce, kulturze i cywilizacji, przydatnych przy budowaniu logiki scenografii, pomocnych również w uwolnieniu indywidualnej swobodnej imaginacji tak, by nie tracić czytelności myśli i efektywnego komunikowania się z widzem.
Dodatkowo odbędą się seminaria, na których słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się od współcześnie działających twórców, na czym polega idealna współpraca scenografa z reżyserem czy operatorem filmowym.

Przedmioty wchodzące w zakres studiów:

BLOK WPROWADZAJĄCY (12 godzin):

 • Wprowadzenie do kursu
 • Indywidualność twórcza
 • Elementy psychologii percepcji
 • Historia i teoria komunikacji wizualnej

BLOK I – TEATR I OPERA (42 godziny)

 • Historia architektury teatralnej i operowej
 • Odczytywanie planów architektonicznych sceny
 • Wyposażenie techniczne sceny teatralnej
 • Reżyseria światła
 • Video projekcje
 • Scenografia i akustyka operowa
 • Krótka historia scenografii
 • Świadomość i energia przestrzeni
 • Projektowanie kostiumów

BLOK III – FILM (20 godzin)

 • Specyfika scenografii filmowej
 • Fabularność scenografii filmowej
 • Postprodukcja i efekty specjalne
 • Zależność operator-scenograf
 • Storyboard
 • Specyfika scenografii reklamowej

BLOK IV – PROJEKTOWANIE (72 godziny)

 • Wizualizacja pojęć abstrakcyjnych
 • Projekt scenografii operowej
 • Projekt scenografii filmowej

BLOK V – UWALNIANIANIE WYOBRAŹNI (36 godzin)

 • „O uwalnianiu wyobraźni"
 • „Ciało jako element scenografii"
 • „Jak słowo przeobraża się w znak"
 • „Geometria w przyrodzie"
 • „Estetyka uwodzenia"
 • „Logika"
 • „Aestetyka"
 • „Atrybuty płci"
 • „Biblia a codzienność"
 • „Antropocen"
 • „Wiedza ucieleśniona"
 • „Piękna jako bestia"
 • „Symbolika"
 • „Prawo autorskie"

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Warunkiem kandydowania na studia jest złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi CV oraz prezentacji, która powinna składać się z następujących części:

 • autoportret: pierwsza strona zawierająca Twoje zdjęcie, imię, nazwisko oraz wiek.
 • zbiór Twoich prac: mogą być to prace plastyczne, prace z dziedziny , fotografia, film lub każde doświadczenie własne, które naprowadziło Cię na pomysł studiowania scenografii w School of Form.
 • inspiracje: prezentacja projektantów, projektów, twórców bądź publikacji, które są dla Ciebie inspiracją i wzorem.

Prezentacja powinna być wydrukowana lub wykonana ręcznie w formacie A3, a jej maksymalna objętość powinna wynosić 20 stron. Nie odsyłamy złożonej prezentacji, ale można ją odebrać osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych przy ul. Kutrzeby 10 (pok. 131). Prace są przechowywane do 30.10.2017 roku.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV
 • Prezentacja

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Poznaniu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 740 zł
2 raty 3575 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuk

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty we wrześniu 9.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj