hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Każde dziecko zmienia się w drodze ku dorosłości, ale w każdym dorosłym pozostaje coś z czasów, gdy był dzieckiem. Psychologia dziecka pomaga w zrozumieniu tych zależności i uczy, jak zrobić z tej wiedzy narzędzie pracy.

dr Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w okresie od wczesnego dzieciństwa do zakończenia okresu dorastania oraz praktyczne umiejętności pozwalające na udzielanie dzieciom w różnym wieku specjalistycznego wsparcia i pomocy. Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach z trzech dziedzin: psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej oraz psychologii edukacji. Studenci poznają metody pracy warsztatowej z dziećmi i nastolatkami, uczą się podstaw prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Dowiadują się, jak rozpoznać przemoc doświadczaną przez dzieci i sobie z nią radzić. Po studiach znają podstawy pracy klinicznej z dzieckiem i nastolatkiem. Mają wiedzę na temat powszechnych problemów psychicznych jakie dotykają dzieci i młodzież oraz znają metody ich leczenia. Potrafią poszerzać wiedzę o dziecku poprzez prowadzenie badań naukowych oraz diagnostycznych.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w szeregu instytucji, których celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz leczenie zaburzeń psychicznych. Mogą pracować w szpitalach psychiatrycznych, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych także w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pogłębiona wiedza na temat rozwoju dziecka i nastolatka pozwala także podjąć pracę w instytucjach rządowych i pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach) działających na rzecz dzieci i młodzieży. Specjalność może być także wstępem do dalszego kształcenia w kierunku psychoterapeuty dziecięcego.

Atuty specjalności

Zajęcia prowadzone przez psychologów-praktyków

Niemal wszystkie osoby prowadzące zajęcia to praktycy, którzy na co dzień zajmują się tym, czego nauczają, i chętnie dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym.

Duża liczba zajęć warsztatowych

Studenci mają dużo zajęć warsztatowych, podczas których zdobywają praktyczne umiejętności i uczą się zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniu.

Wiedza z trzech subdyscyplin psychologicznych

Psychologia rozwoju koncentruje się przede wszystkim na odkrywaniu ogólnych praw rządzących rozwojem każdego człowieka, podczas gdy psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia edukacji to dziedziny stosowane, których celem jest jak najlepsze zastosowanie ogólnej wiedzy psychologicznej w dwóch kluczowych obszarach pracy psychologa: obszarze zdrowia psychicznego i edukacji.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.