hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Czego potrzebujesz do szczęścia – możliwości rozwoju czy własnego mieszkania? Badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.

prof. dr hab. Anna Zalewska, psycholog

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia ogólna

 • ścieżka na studiach I stopnia
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis ścieżki/specjalności

Program psychologii ogólnej daje studentowi prawo wyboru dowolnych modułów ze ścieżek i specjalności uruchomionych w danym trybie studiów. W ten sposób można konstruować program kształcenia dostosowany do indywidualnych preferencji. Wykładowcy służą pomocą w podejmowaniu decyzji i doborze zajęć.

Studia skierowane są do osób, które mają własne, oryginalne plany zawodowe, są niezależne i wytrwałe w realizacji długoterminowych celów, a także zdolne do samodzielnego integrowania różnych perspektyw i koncepcji występujących w psychologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach lub firmach, w których jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności osiągnięte w ramach indywidualnego profilu studiów.

Znajdują zatrudnienie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: zarządzanie, szkolenia, rekrutacja kadr, badania rynku, media, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, oświata i wychowanie, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, mediacje, interwencje środowiskowe i kryzysowe.

Atuty psychologii ogólnej

Szeroki wybór zajęć specjalistycznych

Studenci, którzy wybierają psychologię ogólną, mogą uczęszczać na wszystkie dostępne zajęcia spośród uruchomionych ścieżek i specjalności. Oprócz modułów psychologicznych mają do dyspozycji zajęcia o tematyce dziennikarskiej, filozoficznej i prawniczej. Dzięki temu zdobywają wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin.

Zindywidualizowany program kształcenia

Swobodny dobór zajęć z różnych dziedzin psychologii pozwala na dostosowanie programu kształcenia do własnych zainteresowań i planów zawodowych. Wiedza i umiejętności psychologiczne są przydatne nie tylko w pracy psychologa, lecz także w branżach szkoleniowej, kreatywnej i human resources.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.