logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników kadr, menedżerów różnego szczebla, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Audyt psychologiczny
i zarządzanie zmianą

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Interdyscyplinarność i kompleksowe podejście sprawiają, że studia stanowią dobrą alternatywę dla specjalistów HR chcących wspierać biznes w rozwoju i procesie przechodzenia przez zmiany. Dynamika rynku pracy pociągająca za sobą konieczność zmiany w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi, nieustannego doskonalenia się oraz rozwoju organizacji pociągają za sobą zmiany stanowiące wyzwanie dla organizacji oraz funkcjonujących w nich działów HR. Działów, których znaczenie i zakres wpływu uległy również znaczącym przemianom. Dzisiejszy specjalista HR to przede wszystkim partner i doradca strategiczny dla biznesu, inicjator zmian, menedżer projektów i wdrożeniowiec. Rola specjalisty HR wychodzi znacząco ponad dotychczasowe oczekiwania i przyjęty kanon kompetencji. Studia z zakresu "Audytu psychologicznego i zarządzania zmianą" czerpią z wiedzy i osiągnięć dyscyplin takich jak psychologia, zarządzanie czy edukacja oraz bogatych doświadczeń praktyków, wychodząc naprzeciw nowej roli specjalistów HR."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Marta Mosiejkonsp 883dr Marta Mosiejko
Kierownik merytoryczny kierunku

ADRESACI

Adresatami studiów podyplomowych są specjaliści pracujący w obszarze Human Resources. Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, osób zainteresowanych szeroko rozumianym obszarem HR oraz posiadających w nim doświadczenie. Oferta studiów została skonstruowana w taki sposób, aby poprzez różnorodne formy przekazu takie jak mini-wykład, dyskusja, praca grupowa, warsztat czy symulacja przećwiczyć i wypracować umiejętności oraz poznać narzędzia wspierające implementację zmian w organizacjach. Istotnym aspektem studiów jest zapewnienie studentom możliwości czerpania z wzajemnych doświadczeń, wymiany wiedzy, przepracowania realnych przypadków biznesowych będących wyzwaniami dla uczestników oraz zbudowania sieci wsparcia (tzw. social network).

Cel

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pozwalających specjalistom HR spełniać oczekiwania biznesu. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym obszarem HR, zarządzaniem, prowadzeniem projektów oraz komunikacją. Kompleksowość w ujęciu i podejściu do zagadnienia sprawia, że Absolwenci będą posiadali szereg praktycznych umiejętności, takich jak identyfikowanie potrzeby zmiany w organizacji, realizacja audytu psychologicznego, zarządzanie projektami HR, projektowanie procesu uczenia się oraz skutecznej funkcji personalnej a także budowania efektywnej komunikacji wspierającej wdrażane rozwiązania.

Zasadniczym celem studiów jest wykształcenie samodzielnych specjalistów wyposażonych zarówno w praktyczną jak i teoretyczną wiedzę umożliwiającą skuteczne działanie w środowisku biznesowym. Cel ten realizowany jest poprzez zaplanowane w ramach studiów różnorodne, interdyscyplinarne zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków w danej dyscyplinie. W ramach kursu przeplatają się zagadnienia związane z psychologią, socjologią i edukacją, prowadzeniem projektów oraz zarządzaniem pozwalając w ten sposób bardziej globalnie spojrzeć na zagadnienie zmian w organizacji oraz przygotować się do ich wdrażania w sposób kompleksowy. Powyższe zajęcia stanowić będą nie tylko przestrzeń do rozwoju w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ale również wyposażą słuchaczy w wiedzę niezbędną do realizacji wdrożeń i przygotują do pełnienia funkcji strategicznej, realizowanej najczęściej przez konsultantów firm doradczych. Udział w studiach wzbogaci warsztat praktyków HR oraz wyposaży ich w unikalne i praktyczne umiejętności.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji wdrożenia wybranej zmiany na gruncie biznesowym z uwzględnieniem: analizy, diagnozy organizacji, komunikacji, wszystkich etapów wdrożenia oraz opisem sfery oddziaływania społecznego.
Ocena końcowa będzie uwzględniała uzyskaną ocenę z prezentacji oraz średnią ocen cząstkowych uzyskanych z zajęć w ramach studiów podyplomowych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program obejmuje 230 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

 • Analiza funkcji personalnej w organizacji - audyt psychologiczny.
 • Metody i narzędzia w ocenie bieżącej sytuacji oraz potencjału organizacji.
 • Warsztat audytora. Jak pytać aby się dowiedzieć.
 • Psychometria dla osób nie będących psychologami.
 • Warsztat HR - Badanie osobowości w kontekście zawodowym.
 • Warsztat HR - Style kierowania w organizacji.
 • Psychologia zmiany w organizacji.
 • Zmiana jako integralny element rozwoju organizacji.
 • Ludzie i narzędzia w procesie zmian.
 • Przywództwo w zmianie.
 • Kultura organizacji.
 • Zachowania organizacyjne i relacje społeczne w sytuacji zmiany.
 • Komunikacja w zmianie i komunikacja wspierająca zmiany.
 • Zarządzanie projektami HR w biznesie.
 • Rola HR w projektowaniu i wdrażaniu zmian w organizacji.
 • Projektowanie procesu uczenia się w organizacji.
 • HR Bussiness Partner - ewolucja funkcji HR i jej miejsce we współczesnych organizacjach.
 • Zmiany w otoczeniu biznesowym i na rynku pracy a współczesne organizacje

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat 670 zł
2 raty 3175 zł
1 rata 6000 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.