hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Każdy jest zdolny do zbrodni, ale nie każdy zbrodniarz rozumie powody swojego działania. Profiler poszukuje prawdy, która może dziwić, a nawet przerażać samego zbrodniarza.

mgr Dariusz Piotrowicz, psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler

Sopot, Wydział Zamiejscowy

Psychokryminalistyka

 • obszar na studiach psychologicznych I stopnia
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru/specjalności

Psychokryminalistyka łączy wiedzę z obszaru psychologii osobowości, klinicznej i społecznej z kryminalistyką. Pozwala poznać oraz zrozumieć psychologiczne i społeczne uwarunkowania przestępczości. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykrywania zagrożeń przestępczością i zapobiegania im. Zgłębiają wiedzę na temat psychopatii i socjopatii, a także nowych form przestępczości, takich jak cyberbullying i stalking. Absolwenci są przygotowani do współpracy z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, np. poszukującymi osób zaginionych.

Psychokryminalistyka to atrakcyjny kierunek dla osób zainteresowanych problematyką przestępczości, jej psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami, rozpowszechnienia przestępczości oraz wykrywania sprawców przestępstw. To dobry wybór dla osób, które myślą o pracy zawodowej w obszarze psychologii sprawców przestępstw, w placówkach wymiaru sprawiedliwości czy resorcie oświaty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach wymiaru sprawiedliwości, domach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych, w placówkach prowadzonych przez resort oświaty, instytucjach pomocowych (miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie), agencjach detektywistycznych, straży granicznej, straży miejskiej.

Po odbyciu specjalistycznych szkoleń mogą podjąć pracę w zakładach karnych, a po uzyskaniu specjalnych uprawnień – jako biegli psychologowie bądź członkowie zespołów orzekających.

Atuty

Sam tworzysz swoją specjalność

Nowatorski program studiów pozwala studentom na swobodny wybór modułów. Dzięki temu mogą zapoznać się ze specyfiką różnych dziedzin psychologii. Nie wybierają specjalności, tylko budują ją z bloków zajęć, które najbardziej ich interesują. Ci, którzy mają określone plany zawodowe i którym zależy na wpisie na dyplomie, muszą zrealizować co najmniej cztery moduły z danej specjalności. Pozostałe mogą dobierać z całej oferty wydziału i w ten sposób tworzyć unikatową ścieżkę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb.

Unikatowe umiejętności na rynku pracy

Studenci zdobywają wiedzę związaną z diagnozowaniem zagrożenia przestępczością, tak na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Doskonalą także praktyczne umiejętności dotyczące psychokorekcji zachowań agresywnych i przestępczych. Unikatowe kompetencje zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy i otwierają przed nimi perspektywy ciekawej ścieżki zawodowej.

Specjalistyczna wiedza od ekspertów różnych dyscyplin

Zajęcia prowadzą psychologowie społeczni, psychologowie emocji, a także praktycy zatrudnieni w organach ścigania i organach wymiaru sprawiedliwości, m.in. biegli sądowi i profilerzy. Studenci doskonalą kompetencje w zakresie diagnostyki i tworzenia ekspertyz psychologicznych. Opanowują też sposoby nieinwazyjnego prowadzenia rozmów i wywiadów w celu uzyskania informacji umożliwiających identyfikację sprawców przestępstw.

Kadra

...

Psychologia w Sopocie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
 • ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-16.00
  wtorki i czwartki: 10.00-18.00
  soboty (13 stycznia): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Drukuj