logo uswps nazwa 3

Studia

Każdy jest zdolny do zbrodni, ale nie każdy zbrodniarz rozumie powody swojego działania. Profiler poszukuje prawdy, która może dziwić, a nawet przerażać samego zbrodniarza.

mgr Dariusz Piotrowicz, psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler

Sopot, Wydział Zamiejscowy

Psychologia sądowa z elementami psychokryminalistyki

 • obszar na studiach psychologicznych I stopnia
 • specjalność na studiach jednolitych magisterskich
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis obszaru/specjalności

Studia łączą wiedzę z obszaru psychologii osobowości, klinicznej i społecznej z kryminalistyką. Pozwala poznać oraz zrozumieć psychologiczne i społeczne uwarunkowania przestępczości. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do wykrywania zagrożeń przestępczością i zapobiegania im. Zgłębiają wiedzę na temat psychopatii i socjopatii, a także nowych form przestępczości, takich jak cyberbullying i stalking. Absolwenci są przygotowani do współpracy z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, np. poszukującymi osób zaginionych.

To atrakcyjny kierunek dla osób zainteresowanych problematyką przestępczości, jej psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami, rozpowszechnienia przestępczości oraz wykrywania sprawców przestępstw. To dobry wybór dla osób, które myślą o pracy zawodowej w obszarze psychologii sprawców przestępstw, w placówkach wymiaru sprawiedliwości czy resorcie oświaty.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach wymiaru sprawiedliwości, domach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych, w placówkach prowadzonych przez resort oświaty, instytucjach pomocowych (miejskich ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie), agencjach detektywistycznych, straży granicznej, straży miejskiej.

Po odbyciu specjalistycznych szkoleń mogą podjąć pracę w zakładach karnych, a po uzyskaniu specjalnych uprawnień – jako biegli psychologowie bądź członkowie zespołów orzekających.

Spotkajmy się

11 lutego 2020 r.
Studia wybieraj jak menedżer!
sprawdź szczegóły »

Atuty

Wysoka pozycja w rankingu

W rankingu edukacyjnym „Perspektyw” psychologia na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie znalazła się wśród najwyżej ocenianych studiów psychologicznych w Polsce. Więcej informacji »

Sam tworzysz swoją specjalność

Nowatorski program studiów pozwala studentom na swobodny wybór modułów. Dzięki temu mogą zapoznać się ze specyfiką różnych dziedzin psychologii. Nie wybierają specjalności, tylko budują ją z bloków zajęć, które najbardziej ich interesują. Ci, którzy mają określone plany zawodowe i którym zależy na wpisie w suplemencie do dyplomu, muszą zrealizować co najmniej cztery moduły z danej specjalności. Pozostałe mogą dobierać z całej oferty wydziału i w ten sposób tworzyć unikatową ścieżkę kształcenia dostosowaną do swoich potrzeb.

Unikatowe umiejętności na rynku pracy

Studenci zdobywają wiedzę związaną z diagnozowaniem zagrożenia przestępczością, tak na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Doskonalą także praktyczne umiejętności dotyczące psychokorekcji zachowań agresywnych i przestępczych. Unikatowe kompetencje zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy i otwierają przed nimi perspektywy ciekawej ścieżki zawodowej.

Specjalistyczna wiedza od ekspertów różnych dyscyplin

Zajęcia prowadzą psychologowie społeczni, psychologowie emocji, a także praktycy zatrudnieni w organach ścigania i organach wymiaru sprawiedliwości, m.in. biegli sądowi i profilerzy. Studenci doskonalą kompetencje w zakresie diagnostyki i tworzenia ekspertyz psychologicznych. Opanowują też sposoby nieinwazyjnego prowadzenia rozmów i wywiadów w celu uzyskania informacji umożliwiających identyfikację sprawców przestępstw.

Kadra

Psychologia w Sopocie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Czesne za rok studiów 2019-20
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
 • ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
 • Czas pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
  UWAGA:
  29 stycznia 2020 r. Biuro czynne 8.00-15.00
  30 stycznia 2020 r. Biuro czynne 09:00-17:00
  31 stycznia 2020 r. Biuro czynne 09:00-17:00
  3 lutego 2020 r. Biuro czynne 09:00-17:00
  5 lutego 2020 r. Biuro czynne 09:00-17:00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.