logo uswps nazwa 3

Studia

Twoje doświadczenie zawodowe to praktyczna wiedza i umiejętności, dzięki którym możesz uzyskać dyplom studiów wyższych w krótszym czasie.

Agata Wysocka, koordynator ds. procedury PEU

 

Potwierdzenie efektów uczenia się
Procedura PEU dla kandydatów na studia

Czym jest PEU?

Potwierdzenie efektów uczenia się to procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która pozwala kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu.

PEU umożliwia integrowanie wiedzy i umiejętności zdobytych poza uczelnią z systemem studiów, co pozwala znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Rozmowy kwalifikacyjne

Terminy rozmów kwalifikacyjnych oraz egzaminów z ekspertami zostaną podane w kwietniu 2019 r.

Dla kogo jest PEU?

PEU to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Dla osób bez dyplomu studiów wyższych: PEU to ciekawe rozwiązanie dla osób z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym, które dotychczas nie miały czasu lub możliwości ukończyć studiów.

Dla osób z wykształceniem wyższym: z procedury PEU mogą skorzystać także osoby, które mają już dyplom studiów wyższych, lecz chcą ukończyć drugi kierunek. Absolwenci studiów licencjackich powinni posiadać min. 3 lata doświadczenia zawodowego od momentu ukończenia studiów, a magistrowie – min. 2 lata.

Dlaczego warto?

Krótsze lub mniej intensywne studia

Zaliczenie wybranych modułów na podstawie doświadczenia zawodowego umożliwia zdobycie tytułu magistra lub licencjata w czasie krótszym niż przewiduje to program studiów lub w mniej intensywnym trybie – pozwala to łączyć studia z dynamiczną karierą zawodową.

Doświadczenie zawodowe wykorzystane w 100%

PEU to szansa na wykorzystanie osiągnięć zawodowych w celu zdobycia wyższego wykształcenia, bez konieczności uczestnictwa w zajęciach dotyczących zagadnień znanych kandydatowi z doświadczenia, wcześniejszych szkoleń czy kursów.

Zaliczenia wpisane do suplementu do dyplomu

Wszystkie zdane przedmioty znajdujące się w programie studiów, a więc również te, które zostały zaliczone w ramach PEU, są wyszczególnione w suplemencie dołączonym do dyplomu studiów wyższych. Dzięki temu absolwent posiada dokument poświadczający znajomość danych obszarów wiedzy.

 

Zgłoszenia

W Biurze Rekrutacji składasz wniosek o przystąpienie do procedury PEU, do którego załączasz:

 • dokumenty poświadczające liczbę lat doświadczenia zawodowego, m.in.: świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające odbycie stażu, udział w wolontariacie czy prowadzenie działalności gospodarczej,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • formularz samooceny efektów uczenia się, w którym wskazujesz moduły do zaliczenia (patrz kierunki objęte procedurą »),
 • dokumenty poświadczające samoocenę: wszelkie dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności, np.: dyplom ukończenia kursu/szkolenia, certyfikaty, załącznik do umowy o pracę z zakresem obowiązków, listy rekomendacyjne,
 • umowę o PEU,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Wydziałowy koordynator ds. PEU dokonuje wstępnej weryfikacji złożonych przez Ciebie dokumentów i ocenia szanse na zaliczenie modułów wskazanych we wniosku. Określa proponowany zakres i plan zaliczeń: decyduje, czy potwierdzenie efektów uczenia się dla danego modułu może odbyć się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy też wymaga egzaminu z ekspertem z danej dziedziny. Jeżeli to konieczne, koordynator kontaktuje się z Tobą w celu doprecyzowania informacji zawartych w dokumentach.

Na adres mailowy wskazany we wniosku otrzymujesz zakres i plan zaliczeń przygotowany przez koordynatora. Na ich podstawie podejmujesz decyzję, czy chcesz przystąpić do weryfikacji efektów uczenia się. Akceptujesz plan mailowo. Wnosisz opłaty wynikające z planu zaliczeń i przesyłasz mailowo potwierdzenie dokonania wpłat na adres Biura Rekrutacji.

Weryfikacja efektów uczenia się

W ramach weryfikacji efektów uczenia się odbywasz komisyjną rozmowę kwalifikacyjną, ewentualnie podchodzisz do egzaminu/ów z ekspertem, wyznaczonych uprzednio przez koordynatora. Terminy rozmów ustalane są indywidualnie.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w przypadku, gdy przedstawione dokumenty stanowią bardzo silną przesłankę za tym, że posiadasz deklarowane efekty uczenia się. W ramach jednej rozmowy kwalifikacyjnej mogą być potwierdzane efekty uczenia się odpowiadające dowolnej liczbie modułów.

Egzamin z udziałem eksperta przeprowadzany jest w przypadku, kiedy przedstawiona dokumentacja wskazuje na to, że posiadasz odpowiednią wiedzę i kompetencje, jednak konieczne jest potwierdzenie tego faktu przez eksperta z danej dziedziny. W ramach jednego egzaminu z udziałem eksperta weryfikowane są efekty uczenia się odpowiadające jednemu modułowi

Po zakończeniu procedury PEU uczelnia potwierdza listę zaliczonych modułów i przypisanych do nich punktów ECTS. Przystępujesz do standardowej rekrutacji na studia.

Po przyjęciu na studia:

 • Jeśli uzyskałeś 30 punktów ECTS lub wielokrotność tej liczby (odpowiednio: 30, 60, 90, 120, do maks. 150 punktów), jesteś zwolniony/a z czesnego w części odpowiadającej tej liczbie punktów lub jej wielokrotności.
 • W planie studiów nie realizujesz potwierdzonych modułów. Jednocześnie informacja o nich jest wpisywana do suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Studiujesz krócej lub mniej intensywnie.
Opłaty za przeprowadzenie procedury PEU
studia I stopnia, jednolite magisterskie
tryb stacjonarny i niestacjonarny
opłata rejestracyjna 300 zł
komisyjna rozmowa kwalifikacyjna 500 zł
egzamin z udziałem eksperta 300 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, hol główny, parter
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy, piątki: 8.00-16.00
  wtorki, czwartki: 8.00-18.00

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • Czas pracy:
  poniedziałki: 10.00-18.00
  od wtorku do piatku: 8.00-16.00

Kierunki objęte procedurą PEU w 2018 r.

Jeśli chcesz przystąpić do procedury PEU, pobierz formularz samooceny dla kierunku, który Cię interesuje. Znajdziesz w nim listę modułów, które można zaliczyć na podstawie doświadczenia zawodowego. Zapoznaj się z opisami poszczególnych modułów i wskaż te, których efekty kształcenia pokrywają się z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, jakie posiadasz (dzięki wykonywanej pracy, odbytym stażom, ukończonym szkoleniom itp.).

Wypełniony formularz, wraz z dokumentami poświadczającymi zdobytą wiedzę i umiejętności, umową PEU i potwierdzeniem wniesienia opłaty rejestracyjnej złóż w Biurze Rekrutacji.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 StudiaWarszawaMarketing, Public RelationsDziennikarstwo, mediaI stopniaStacjonarneNiestacjonarnePEU
Opis kierunku Formularz PEU
Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS
 StudiaWarszawaPrawoJednolite magisterskieStacjonarneNiestacjonarneSzkoła Prawa Uniwersytetu SWPSPEU
Opis kierunkuFormularz PEU
Prawo dla magistrów i licencjatów
 StudiaWarszawaPrawoJednolite magisterskieDla magistrów i licencjatówStacjonarneNiestacjonarnePEU
Opis kierunkuFormularz PEU
Psychologia
 StudiaWarszawaPsychologia, psychoterapiaZdrowie, zaburzenia psychiczneBiznes, zarządzanieRozwój osobisty, coachingMarketing, Public RelationsHuman ResourcesI stopniaStacjonarneNiestacjonarnePEU
Opis kierunkuFormularz PEU
Psychologia
 StudiaWrocławPsychologia, psychoterapiaZdrowie, zaburzenia psychiczneBiznes, zarządzanieRozwój osobisty, coachingMarketing, Public RelationsHuman ResourcesI stopniaJednolite magisterskieStacjonarneNiestacjonarnePEU
Opis kierunkuFormularz PEU