logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników, menedżerów oraz przedsiębiorców zajmujących się rozwijaniem biznesu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Menedżer rozwoju biznesu

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O studiach

"Menedżer rozwoju biznesu (business development manager) to osoba w firmie, która zajmuje się identyfikacją i oceną szans rynkowych oraz ich efektywnym wykorzystaniem na rzecz firmy. Funkcjonuje na pograniczu sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, strategii. Buduje i rozwija relacje biznesowe w wielu wymiarach (z klientami, partnerami, w ramach firmy). Działa zarówno na poziomie taktycznym jak i strategicznym. Działa multidyscyplinarnie, a jej praca w wymierny sposób przekłada się na rozwój i wzrost firmy. Program jest kierowany do osób mających aspiracje, aby docelowo pełnić w firmie taką właśnie rolę. Program jest odpowiedzią na rosnące znaczenie roli menedżera rozwoju biznesu w firmach z większości branż - portale z ogłoszeniami o pracę zawierają tysiące ogłoszeń z nazwą stanowiska „business development manager” na całym świecie (na samym LinkedIn w kwietniu 2018 roku było 23 tysiące takich ogłoszeń)."

doliński grafikadr Adam Kowalik
kierownik studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju biznesu”

 

Adresaci

 • Program kierujemy do pracowników dużych firm, którzy obecnie zajmują się rozwojem biznesu w różnych odsłonach, a którzy chcą usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę w celu wzbogacenia lub wręcz ponownego zdefiniowania swojej roli w firmie. Według samego LinkedIn w Polsce jest obecnie aż 7 tysięcy osób, które w nazwie stanowiska mają „business development”.
 • Program kierujemy także do właścicieli i członków zarządów średnich firm, którzy poszukują wiedzy i inspiracji na temat różnych metod rozwijania biznesu i potrzebują poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać lub powierzyć działania z tego obszaru nowej, dedykowanej do tego osobie.
 • Program jest przeznaczony głównie dla osób związanych z firmami funkcjonującymi w modelu business-to-business (B2B), choć z pewnością osoby związane z firmami typu business-to-customer (B2C) też wyniosą ze studiów wartościową wiedzę i inspiracje. W szczególności zapraszamy do udziału w programie osoby z następujących branż: usługi profesjonalne (konsultingowe, prawne, architektoniczne, inne), bankowość i ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka, spółki technologiczne, outsourcing usług biznesowych, itp.
 • Program może być również doskonałym wyborem dla osób posiadających wykształcenie ekonomiczne spoza zakresu zarządzania i chcących rozwijać swoją karierę w sektorze przedsiębiorstw. Program pozwoli tym osobom wzbogacić swoją wiedzę o praktyczne aspekty funkcjonowania i rozwijania biznesu.

Cel

Celem programu jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli menedżera rozwoju biznesu lub do dokonania kreatywnej redefinicji tej roli (jeśli już ją pełnią). Absolwent tego programu to zaufany partner w rozwijaniu biznesu dla najwyższej kadry zarządzającej (lub wręcz jej członek). To osoba, która wie jak doprowadzić do wzrostu biznesu i potrafi to zrealizować umiejętnie łącząc działania wielu różnych działów firmy w celu uzyskania odpowiednich synergii.

Dlaczego warto?

 • Kanwą programu są dwa wymiary rozwijania biznesu - taktyczny oraz strategiczny. Obydwa są bardzo istotne i w praktyce wzajemnie się uzupełniają i przenikają, przy czym menedżer rozwoju biznesu zwykle rozpoczyna swoją misję od działań w wymiarze taktycznym, aby później uzupełnić je o działania w wymiarze strategicznym.
 • Program uwzględnia aspekty specyficzne dla roli menedżera rozwoju biznesu. Chociaż osoba będąca w tej roli funkcjonuje często na pograniczu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i strategii, to program nie powstał jako prosta suma elementów z tychże dziedzin.
 • Wykładowcy zaproszeni do współtworzenia tego programu to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych branżach. Jest to szczególnie istotne w edukacji menedżerskiej, ponieważ w świecie biznesu nic nie przekonuje bardziej niż doświadczenie.
 • Studia prowadzone są metodami angażującymi uczestników (active learning). Minimum 50% czasu w programie stanowią formy warsztatowe, w ramach których realizowane są ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków, praca zespołowa, dyskusje, itp.
 • Podobnie jak całe studia, sposób zaliczania przedmiotów jest również praktyczny. Zasadza się on na założeniu, że ostatecznym sprawdzianem nie jest zdanie testu czy egzaminu, a umiejętność zaaplikowania wiedzy i kompetencji do zaadresowania konkretnego problemu czy wyzwania z zakresu rozwoju biznesu. Stąd podstawą zaliczenia studiów są dwa projekty - indywidualny (semestr I) i zespołowy (semestr II) wraz z obroną.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach;.
 • zrealizowanie projektu indywidualnego dot. wymiaru taktycznego rozwoju biznesu (po zakończeniu zajęć na I semestrze) – np. opracowanie ram systemu zarządzania kluczowymi klientami w wybranej firmie, opracowanie taktyki cenowej dla produktów własnej firmy, identyfikacja i ocena szans biznesowych, itp.;
 • zrealizowanie projektu zespołowego dot. wymiaru strategicznego rozwoju biznesu (po zakończeniu zajęć na II semestrze) – np. określenie i uzasadnienie kierunku ekspansji zagranicznej, rekomendacje zawiązania partnerstwa strategicznego, analiza możliwości rozwój biznesu poprzez fuzję lub przejęcie, itp.;
 • obrona rekomendacji wypracowanych w ramach projektu zespołowego (we wrześniu).

Czas trwania

Dwa semestry.

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020.

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, warsztatów, ćwiczeń.

Zajęcia są podzielone na dwa bloki tematyczne, w ramach których uwzględnione są następujące tematy.

BLOK 1: WYMIAR TAKTYCZNY ROZWOJU BIZNESU

Znajdowanie i ocenianie szans rozwoju biznesu

 • Jak przygotować firmę do poszukiwania szans i identyfikacji zagrożeń rozwojowych?
 • Jak efektywnie pozyskiwać i wykorzystywać wiedzę z zewnątrz?
 • Jak oceniać bilans biznesowy szans i zagrożeń?
 • Skąd czerpać pomysły na wykorzystanie potencjału szans?
 • Jak wybrać najlepszą ideę do realizacji? jak ją realizować - outsourcing czy insourcing?

Pricing - budowanie i wdrażanie skutecznej strategii cenowej

 • Jaki wpływ na zysk firmy ma efektywny pricing?
 • Jaka strategia cenowa jest najbardziej efektywna w firmie?
 • Jaka relacja wartości do ceny może stworzyć przewagę konkurencyjną produktu/usługi?
 • W jaki sposób skutecznie komunikować cenę?
 • Jak wpływać na akceptację cen klientów?
 • Kiedy unikać wojny cenowej?
 • Jakie są innowacyjne modele cenowe?

Usystematyzowane podejście do zarządzania klientami (account management)

 • Przegląd podstawowych zasad opracowania strategii firmy.
 • Wybór strategii sprzedażowej jako konsekwencja wyborów strategicznych firmy i implikacje z tym związane.
 • Sprzedaż doradcza, transakcyjna i partnerstwo strategiczne.
 • Usystematyzowane podejście do taktyki postępowania z Klientami.
 • Przegląd i omówienie przykładowych metodyk sprzedażowych – np. solution selling.
 • Taktyka sprzedażowa mająca na celu pozyskanie nowych Klientów.
 • Taktyczne podejście do zarządzania istniejącymi klientami (w tym kluczowymi klientami).
 • Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM, BI).
 • Zarządzanie zmianą w organizacji w celu wdrożenia usystematyzowanego podejścia do Klientów.
 • Lekcje z udanych i nieudanych wdrożeń funkcji rozwoju biznesu/ sprzedaży w organizacji profesjonalnych usług.

Zarządzanie relacjami z klientami - customer relationship management

 • Co to jest CRM?
 • Zarządzanie cyklem życia klienta.
 • Jakie dane zbierać o klientach?
 • Analityka CRM jako podstawa dobrych decyzji.
 • Segmentacja - w czym może pomóc?
 • Satysfakcja i lojalność klienta - ważne czy przereklamowane?
 • Zarządzanie wartością klienta.
 • Zarządzanie wskaźnikiem odejść (churn)

Wywiad rynkowy oraz konkurencyjny

 • Co to jest wywiad konkurencyjny i jak prowadzić takie działania?
 • Jak pozyskiwać informacje ze źródeł jawnych (open source intelligence)?
 • Jak pozyskiwać informacje od właściwych osób (human intelligence)?
 • Jakie są metody analizowania konkurencji?
 • Jak z informacji i analiz wyprowadzać rekomendacje dla zarządu?

Studium przypadku: rozwój biznesu w wybranej branży

 • Case study - branża hotelarska
  • Jakie działania i jakie metody są najskuteczniejsze w procesie sprzedaży?
  • Jak uzyskać optymalny „business mix”?
  • Jakie strategie cenowe optymalizują zysk?
  • Jak zadbać o możliwie wysoką konwersję?
  • Jak zarządzać zespołem sprzedaży?
  • Jakie dane i wskaźniki należy analizować?
  • Jak pozyskiwać informacje o konkurentach i jak je wykorzystać w etyczny sposób?
 • Case study - branża doradcza
  • Jak zmienia się proces i ścieżka zakupowa klienta w branży B2B?
  • Jakie są wiodące trendy w marketingu B2B?
  • Jak wykorzystać social media (szczególnie LinkedIn) do sprzedaży?
  • Marka firmy, czy marka osobista eksperta - co promować?
  • Jakie działania i jakie metody są najskuteczniejsze, aby połączyć proces sprzedaży i marketingu?
  • Na jakie przeszkody należy się przygotować wdrażając program BD w dużych organizacjach?
  • Jak pracować z ekspertami merytorycznymi, którzy jednocześnie sprzedają i dostarczają swoje usługi?
  • Czy trzeba pracować z agencją PR? Jak wykorzystać tę współpracę? Jak pracować z dziennikarzami?
  • Jak z marketingu zrobić sprzedaż?

Seminarium: projekt praktyczny indywidualny

 • Projekt indywidualny dot. wymiaru taktycznego rozwoju biznesu – np. opracowanie ram systemu zarządzania kluczowymi klientami we własnej firmie, opracowanie taktyki cenowej dla produktów własnej firmy, identyfikacja i ocena szans biznesowych, itp.

BLOK 2: WYMIAR STRATEGICZNY ROZWOJU BIZNESU

Strategia rozwoju biznesu

 • Wprowadzenie do strategii biznesowej (czym jest strategia, przewaga konkurencyjna, czynnik ludzki w strategii rozwoju biznesu, proces tworzenia i aktualizowania strategii, strategia a efektywność operacyjna, pułapki strategii biznesowej)
 • Operacjonalizacja strategii (zarządzanie i kontrola efektywności biznesu, ład korporacyjny, ustalanie celów i alokacja zasobów, struktura organizacyjna i procesy, praca zespołowa)
 • Marketing w strategii biznesowej (konkurencyjna strategia marketingowa i strategia marki, zrozumienie i wartość klienta, zarządzanie kryzysowe, konkurencja w globalnym świecie)
 • Sprzedaż w strategii biznesowej (strategie sprzedaży, kreowanie i analiza potrzeb, proces sprzedaży, elastyczność i zwinność, strategie cenowe i produktowe, wartość dla klienta, etyka w sprzedaży)
 • Informatyka w strategii biznesowej (strategia informatyzacji, inwestycje w technologie informatyczne, zarządzanie portfelem inicjatyw, zakupy technologii informatycznych, projekty informatyczne).

Wdrażanie projektów innowacyjnych

 • Jak definiować innowacje i innowacyjność?
 • Jakie są źródła innowacji i gdzie ich szukać?
 • Jak finansować innowacyjne projekty?
 • Jak działają innowacyjne firmy i jak je tworzyć?
 • Jaki budować zespoły do realizacji innowacyjnych projektów?
 • Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu innowacyjnej organizacji?
 • Jak komunikować i sprzedawać innowacje?
 • Jak uniknąć błędów w zarządzaniu innowacyjną firmą?

Poszukiwanie i ocena szans ekspansji zagranicznej

 • Specyfika ekspansji o zasięgu regionalnym, kontynentalnym, globalnym
 • Skalowalność biznesu a ekspansja zagraniczna
 • Jak wykorzystywać dane do selekcji i oceny potencjału rynku?
 • Jak samodzielnie przygotować ranking i wybrać kraje do dalszej analizy?
 • Jakie są różne sposoby wejścia na rynek?
 • Gdzie i jak szukać danych i informacji potrzebnych do oceny potencjału rynku?
 • Jak szczegółowo ocenić potencjał rynku na podstawie danych publicznie dostępnych?
 • Jak i kiedy pracować z zewnętrzną firmą dostarczającą informacje?

Tworzenie i zarządzanie strategicznymi partnerstwami

 • Czym jest partnerstwo strategiczne i jakie cele firmy może zaspokoić?
 • Jak zidentyfikować potrzeby partnerstwa strategicznego?
 • Jak zdefiniować obszar partnerstwa strategicznego?
 • Jaką formę partnerstwa strategicznego wybrać?
 • Jakie czynniki zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu partnerstwa strategicznego?
 • Jak oceniać i zarządzać relacjami w obszarze partnerstwa strategicznego?
 • Jak znaleźć i zweryfikować partnera strategicznego?
 • Jak negocjować partnerstwo strategiczne?
 • Jak analizować i maksymalizować korzyści z partnerstwa?

Rozwój biznesu poprzez fuzje i przejęcia

 • Wartość przedsiębiorstwa i jej determinanty. Czynniki wzrostu wartości danej firmy.
 • Tworzenie wartości w transakcjach fuzji i przejęć. Identyfikacja możliwości wzrostu.
 • Typy oraz formy transakcji M&A. Etapy procesu transakcyjnego. Efekty synergii oraz integracja.
 • Charakterystyka i etapy procesu due-diligence. Metody wyceny i pomiaru wartości firmy.
 • Dokumenty transakcyjne. Opłacalność transakcji M&A.

Kultura organizacyjna wspierająca biznes

 • Wprowadzenie do problematyki kultury organizacyjnej
 • Diagnoza kultury organizacyjnej
 • Efektywne i nieefektywne kultury organizacyjne
 • Zrównoważony rozwój organizacji
 • Budowanie probiznesowego klimatu i kultury organizacyjnej
 • Rola menadżera i pracy zespołowej w rozwijaniu kultury organizacyjnej

Seminarium: projekt praktyczny zespołowy

 • Projekt zespołowy dot. wymiaru strategicznego rozwoju biznesu – np. określenie i uzasadnienie kierunku ekspansji zagranicznej, rekomendacje zawiązania partnerstwa strategicznego, analiza możliwości rozwój biznesu poprzez fuzję lub przejęcie, itp

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat  1 160 zł
2 raty  5 625 zł
1 rata  10 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00