logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników, menedżerów oraz przedsiębiorców zajmujących się rozwijaniem biznesu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podyplomowe Studium Liderów Rozwoju Biznesu

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Nasz program jest odpowiedzią na rosnące w Polsce i na świecie zainteresowanie stanowiskiem business development executive/business development manager. Zauważyliśmy, że w ostatnich latach portale z ogłoszeniami o pracę zawierają tysiące takich ofert. Na samym tylko LINKEDIN w kwietniu 2019 roku było ich ponad 23 tysiące. Nasi absolwenci z łatwością znajdują zatrudnienie jako eksperci i menedżerowie wyższego szczebla w sektorze rozwoju biznesu oraz podejmują pracę na tych stanowiskach w dużych i średnich firmach oraz korporacjach w Polsce i na świecie. Często też decydują się na samozatrudnienie w charakterze niezależnego doradcy i konsultanta. Studia są też okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i rozwijania swojego własnego networking’u."

doliński grafikadr Agnieszka Kowalczewska
kierownik kierunku

 

Adresaci

Studia adresowane są do wysoko wyspecjalizowanych liderów, dyrektorów i menedżerów rozwoju biznesu (business development executive), a także ekspertów odpowiedzialnych w swoich organizacjach za badanie i pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów dla rozwoju firmy. Studia kształcą również przedsiębiorców prowadzących swój własny biznes w sposób multi-dyscyplinarny, którzy pragną poszerzyć, wzbogacić oraz udoskonalić swoje kompetencje w pracy nad nowymi propozycjami biznesowymi i prezentacjami, które stanowią nieodłączną część ich produktów i usług.
Unikatowa specjalność Podyplomowego Studium Liderów Rozwoju Biznesu skierowana jest przede wszystkim do osób przedsiębiorczych o szerokim spektrum zainteresowań wykraczających poza świat biznesu, jak również do osób otwartych na interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza psychologii, socjologii, komunikacji społecznej i nowoczesnych metod zarządzania organizacjami, które pragną rozwijać swój biznes i wprowadzać niezbędne innowacje w obszarze, w którym pracują, w kreatywny i twórczy sposób. A także do tych wszystkich, którzy mają potrzebę ponownego zdefiniowania swojej roli w firmie. To atrakcyjna oferta również dla tych, którzy pod okiem doświadczonych praktyków chcą przygotować się do pracy w roli lidera, dyrektora lub menedżera w swojej firmie i cenią sobie niezależność zawodową, pragnąc jednocześnie samodzielnie kierować swoją karierą, sprawdzając się w roli przedsiębiorcy zarządzającego własną firmą.

Cel

Głównym celem tego kierunku jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli lidera, a także menedżera wyższego szczebla rozwoju biznesu w małych oraz dużych organizacjach w Polsce i na świecie. Studia dają też możliwość dokonania kreatywnej redefinicji pełnionych ról w celu doprowadzenia do wzrostu biznesu i pogłębiania umiejętności łączenia działania wielu różnych działów firmy po to, aby uzyskać efekt odpowiedniej synergii.
Program studiów uwzględnia aspekty specyficzne dla roli lidera rozwoju biznesu. Jest to program interdyscyplinarny, którego efektem będzie poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności nie tylko z obszaru rozwoju kompetencji menedżerskich, ale także z obszaru psychologii, socjologii, komunikacji społecznej, które można przełożyć i wykorzystać w nowoczesnym zarządzaniu organizacjami.

Dlaczego warto?

Osoby, które zdecydują się podjąć te studia zapoznają się w dogłębny i praktyczny sposób z metodami identyfikacji oceny szans rynkowych oraz ich efektywnym wykorzystaniem na rzecz swojej firmy. Będą kształcić umiejętności funkcjonowania na pograniczu sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, budowania i rozwijania relacji biznesowych oraz kreowania strategii. Będą miały też okazję do spotkania wybitnych ekspertów i praktyków działających w branży związanej z firmami funkcjonującymi w modelu business-to-business (B2B), a także z firmami typu business-to-customer (B2C). W programie studiów przeważają prowadzone przez nich warsztaty i wykłady dotyczące rozwoju i planowania działań biznesowych oraz strategicznych w organizacjach w Polsce i na świecie. Studenci będę pogłębiać swoje umiejętności kluczowe w sektorze profesjonalnych usług konsultingowych a także w bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, energetyce, spółkach technologicznych, outsourcingu usług biznesowych, itp.

 • Kanwą programu są dwa wymiary rozwijania biznesu - taktyczny oraz strategiczny. Obydwa są bardzo istotne i w praktyce wzajemnie się uzupełniają i przenikają, przy czym menedżer rozwoju biznesu zwykle rozpoczyna swoją misję od działań w wymiarze taktycznym, aby później uzupełnić je o działania w wymiarze strategicznym.
 • Studia prowadzone są metodami angażującymi uczestników (active learning). Minimum 50% czasu w programie stanowią formy warsztatowe w ramach, których realizowane są ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków, praca zespołowa, dyskusje, projekty itp.
 • Wykładowcy zaproszeni do współtworzenia tego programu to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych branżach. Jest to szczególnie istotne w edukacji wyższej kadry menedżerskiej, ponieważ w świecie biznesu nic nie przekonuje bardziej niż doświadczenie i charyzma.
 • Studia prowadzone są w trybie weekendowym (sobota-niedziela). Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej (tj. osoby pracujące po 8-12 godzin dziennie) jest to jedyne możliwe rozwiązanie dające uczestnikom możliwość wzięcia udziału w studiach.
 • Podobnie jak całe studia, sposób zaliczania przedmiotów jest również praktyczny. Zasadza się on na założeniu, że ostatecznym sprawdzianem nie jest zdanie testu czy egzaminu, a umiejętność zaaplikowania wiedzy i kompetencji do zaadresowania konkretnego problemu czy wyzwania z zakresu rozwoju biznesu. Stąd podstawą zaliczenia studiów są dwa projekty - indywidualny (semestr I) i zespołowy (semestr II) wraz z obroną, na której będzie weryfikowana także teoretyczna wiedza z wykładów w formie pytań.

Warunki zaliczenia

Zrealizowanie 2 projektów z zakresu rozwoju biznesu:

 • semestr I – projekt indywidualny dot. wymiaru taktycznego rozwoju biznesu – np. opracowanie ram systemu zarządzania kluczowymi klientami we własnej firmie, opracowanie taktyki cenowej dla produktów własnej firmy, identyfikacja i ocena szans biznesowych, itp.;
 • semestr II – projekt zespołowy dot. wymiaru strategicznego rozwoju biznesu – np. określenie i uzasadnienie kierunku ekspansji zagranicznej, rekomendacje zawiązania partnerstwa strategicznego, analiza możliwości rozwój biznesu poprzez fuzję lub przejęcie, itp.;

Obrona – słuchacz losuje pytania sprawdzające jego poziom wiedzy teoretycznej wyniesionej z wykładów.

Czas trwania

Dwa semestry.

Liczba miejsc

Ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele maksymalnie dwa razy w miesiącu. Prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • sposoby, metody, techniki rozwijania biznesu na poziomie taktycznym oraz strategicznym,
 • znaczenie funkcji, zespołu, menedżera rozwoju biznesu w ogólnej strategii firmy,
 • specyfika roli, umiejscowienie w strukturze, typowe zadania menedżera rozwoju biznesu,
 • cele, potrzeby, obszary partnerstwa strategicznego oraz zarządzanie potencjalnym ryzykiem,
 • innowacje produktowe i procesowe i budowanie kultury innowacyjności w organizacji,
 • wartość dodana, mechanizmy, systemy, procesy zarządzania relacjami z klientami.
 • określanie lub redefiniowanie wizji, strategii, priorytetów funkcji rozwoju biznesu w firmie,
 • identyfikowanie i ocenianie szans i zagrożeń biznesowych pod kątem ich wykorzystania,
 • określanie najbardziej optymalnych strategii cenowych z uwzględnieniem konkurencji,
 • opracowanie założeń i kształtu programu zarządzania kluczowymi klientami firmy,
 • określanie kierunków ekspansji zagranicznej oraz różnych sposobów wejścia na rynek,
 • ustalanie biznesowej, rynkowej, operacyjnej zasadności dokonywania fuzji i przejęć,
 • ukierunkowane pozyskiwanie i analiza informacji o kontrahentach, rynkach, konkurentach.

Rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej podczas negocjacji i kontaktów z klientami.

 • kształtowanie kultury organizacyjnej, w której każdy rozwija biznes niezależnie od roli,
 • sprawna współpraca z różnymi działami firmy w poszukiwaniu źródeł nowej wartości,
 • budowanie i rozwijanie długofalowych relacji biznesowych z kontrahentami i pracownikami

Ramowy program studiów

BLOK 1: WYMIAR TAKTYCZNY ROZWOJU BIZNESU

 • Zarządzanie interwencją rozwojową: Opracowywanie inicjatyw i strategii rozwoju firmy.
 • Techniki sprzedaży i marketingu: budowanie i wdrażanie skutecznych taktyk cenowych (pricing), wiedza o produkcie.
 • Zarządzanie klientami (account management)
 • Zarządzanie relacjami z klientami: (customer relationship management): Elementy perswazji i komunikacji w biznesie.
 • Praktyka lidera rozwoju biznesu: wywiad rynkowy i konkurencyjny
 • Techniki negocjowania kontraktów i zamykania umów biznesowych
 • Seminarium: projekt praktyczny indywidualny w oparciu o metodę design thinking

BLOK 2: WYMIAR STRATEGICZNY ROZWOJU BIZNESU

 • Strategie rozwoju biznesu w globalnej gospodarce
 • Metody i strategie wdrażania projektów innowacyjnych
 • Zarządzanie inwestycjami zagranicznymi i ocena szans ekspansji międzynarodowej
 • Partnerstwa strategiczne:
 • Tworzenie, komunikacja i zarządzanie.
 • Rozwój biznesu poprzez fuzje i przejęcia
 • Paradygmaty współczesnej kultury organizacyjnej
 • Seminarium: projekt praktyczny zespołowy w oparciu o metodę design thinking

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2020-2021
10 rat  800 zł
2 raty  3825 zł
1 rata  7300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt


Kontakt:

 

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.