logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników sektora finansów publicznych, firm IT, firm doradczych.

Kontakt

 • tel: 22 517 99 55
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Marzena Wiercińska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

 

„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności cyberbezpieczeństwo i ochrona danych są obecnie jednym z ważniejszych obszarów zarządzania. Posiadanie, wykorzystywanie oraz chronienie przez organizacje właściwych danych we właściwym czasie jest istotnym warunkiem budowy przewagi konkurencyjnej. W dobie ciągłego postępu technicznego – w tym rozwoju Internetu i technologii informatycznych – zapewnienie odpowiedniego dostępu do danych staje się istotnym wyzwaniem dla wszelkich organizacji: przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych.”

brdulak jakubdr hab. Jakub Brdulak, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik merytoryczny studiów

Partner kierunku

logo kobylańska


Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w takich instytucjach jak::

 • przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające działy odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • firmy IT oferujące usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • firmy doradcze,
 • agencje, fundacje i inne organizacje pragnące pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cel

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienie kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.
Uzupełniające cele to:

 • prezentacja obecnych trendów w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami,
 • zapoznanie słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • poznanie socjotechnik – technik wywierania wpływu w oparciu o psychologię.

Dlaczego warto

Słuchacz studiów będzie miał możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji – zarówno procesowych, jak i menedżerskich. W efekcie studia powinny ułatwić rozwój w swojej organizacji, w tym obejmowanie wyższych stanowisk.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora,
 • obrona pracy dyplomowej przed komisją,
 • każdy blok będzie się kończył krótką refleksją słuchacza polegającąna przygotowaniu case-u z tej tematyki (2-3 strony w wordzie lub do 10 slajdów w Power Pointcie). Te case-y będą zbierane na platformie internetowej w miejscu dedykowanym słuchaczom i każdy słuchacz będzie się mógł zapoznać ze wszystkimi pozostałymi opiniami.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, warsztatów, ćwiczeń.

Program

1. Aktualne wyzwania w cyberbezpieczeństwie - wykład inauguracyjny

Blok I. Nowoczesne zarządzanie organizacją

 • Nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Agile a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Informacja w społeczeństwach lokalnych - etykieta menedżera


Blok II. Zarządzanie IT

 • Informatyka śledcza
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Współpraca z organami ścigania
 • Certyfikaty zawodowe ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji
 • Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa
 • Teoria i porównanie metod audytu wewnętrznego w ZBI
 • Zaufanie w systemach informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i Operation Technology
 • Planowanie Ciągłości Działania (BCM)
 • Ekonomiczne aspekty budowy zespołu bezpieczeństwa IT w organizacji
 • Metodyki szacowania strat w wyniku ataków teleinformatycznych


Blok III. Psychologiczne i kulturowe aspekty cyberbezpieczeństwa

 • Wywieranie wpływu na ludzi – socjotechniki i aspekty etyczne
 • Kreowanie hiperrzeczywistości, persfazyjna siła obrazu
 • Proces motywowania pracowników
 • Identyfikacja najnowszych technik ataków hakerskich na organizacje, ochrona


Blok IV. Standardy i aspekty prawne ochrony danych

 • Cloud Computing a bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie incydentami
 • Warsztaty z zakresu stosowania i wdrażania normy ISO 27001
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawo o ochronie informacji niejawnych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • RODO - Ochrona danych osobowych wg GIODO

Blok V. Rozwiązania techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • Test penetracyjny w praktyce
 • SOC w praktyce
 • Podstawowe aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Kryptografia i mechanizmy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i sieci

Seminarium dyplomowe

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

PDF icon25px  Pobierz terminarz zjazdów »

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 790 zł
2 raty 3825 zł
1 rata 7400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.