logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla pracowników sektora finansów publicznych, firm IT, firm doradczych.

Kontakt

 • tel: 22 517 99 55
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Marzena Wiercińska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych

 • Rekrutacja trwa

O studiach

 

„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym w szczególności cyberbezpieczeństwo i ochrona danych są obecnie jednym z ważniejszych obszarów zarządzania. Posiadanie, wykorzystywanie oraz chronienie przez organizacje właściwych danych we właściwym czasie jest istotnym warunkiem budowy przewagi konkurencyjnej. W dobie ciągłego postępu technicznego – w tym rozwoju Internetu i technologii informatycznych – zapewnienie odpowiedniego dostępu do danych staje się istotnym wyzwaniem dla wszelkich organizacji: przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych.”

brdulak jakubdr hab. Jakub Brdulak, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik merytoryczny studiów

Partner kierunku

logo kobylańska


Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w takich instytucjach jak::

 • przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające działy odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • firmy IT oferujące usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • firmy doradcze,
 • agencje, fundacje i inne organizacje pragnące pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cel

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienie kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.
Uzupełniające cele to:

 • prezentacja obecnych trendów w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami,
 • zapoznanie słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • poznanie socjotechnik – technik wywierania wpływu w oparciu o psychologię.

Dlaczego warto

Słuchacz studiów będzie miał możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji – zarówno procesowych, jak i menedżerskich. W efekcie studia powinny ułatwić rozwój w swojej organizacji, w tym obejmowanie wyższych stanowisk.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora,
 • obrona pracy dyplomowej przed komisją,
 • każdy blok będzie się kończył krótką refleksją słuchacza polegającąna przygotowaniu case-u z tej tematyki (2-3 strony w wordzie lub do 10 slajdów w Power Pointcie). Te case-y będą zbierane na platformie internetowej w miejscu dedykowanym słuchaczom i każdy słuchacz będzie się mógł zapoznać ze wszystkimi pozostałymi opiniami.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, warsztatów, ćwiczeń.

Program

1. Aktualne wyzwania w cyberbezpieczeństwie - wykład inauguracyjny

Blok I. Nowoczesne zarządzanie organizacją

 • Nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Agile a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Informacja w społeczeństwach lokalnych - etykieta menedżera


Blok II. Zarządzanie IT

 • Informatyka śledcza
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Współpraca z organami ścigania
 • Certyfikaty zawodowe ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji
 • Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa
 • Teoria i porównanie metod audytu wewnętrznego w ZBI
 • Zaufanie w systemach informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i Operation Technology
 • Planowanie Ciągłości Działania (BCM)
 • Ekonomiczne aspekty budowy zespołu bezpieczeństwa IT w organizacji
 • Metodyki szacowania strat w wyniku ataków teleinformatycznych


Blok III. Psychologiczne i kulturowe aspekty cyberbezpieczeństwa

 • Wywieranie wpływu na ludzi – socjotechniki i aspekty etyczne
 • Kreowanie hiperrzeczywistości, persfazyjna siła obrazu
 • Proces motywowania pracowników
 • Identyfikacja najnowszych technik ataków hakerskich na organizacje, ochrona


Blok IV. Standardy i aspekty prawne ochrony danych

 • Cloud Computing a bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie incydentami
 • Warsztaty z zakresu stosowania i wdrażania normy ISO 27001
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawo o ochronie informacji niejawnych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • RODO - Ochrona danych osobowych wg GIODO

Blok V. Rozwiązania techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • Test penetracyjny w praktyce
 • SOC w praktyce
 • Podstawowe aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Kryptografia i mechanizmy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i sieci

Seminarium dyplomowe

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

PDF icon25px  Pobierz terminarz zjazdów »

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 790 zł
2 raty 3825 zł
1 rata 7400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.