logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej i prywatnym szkolnictwie językowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kwalifikacyjno–metodyczne studia
nauczania języka angielskiego

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej, prywatnym szkolnictwie językowym jak i na korepetycjach. Tematyka zajęć koncentruje się wokół szeroko rozumianych procesów psychologicznych, pedagogicznych i glottodydaktycznych zachodzących podczas nauczania/uczenia się języka obcego.
Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów, będących zarówno teoretykami i praktykami. Ukończenie studiów daje uprawnienia pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (z dyplomem licencjata) lub podstawowej i ponadpodstawowej (z dyplomem magistra) (w połączeniu z odpowiednim certyfikatem językowym).)."

Krajka maledr hab. Jarosław Krajka, prof. SWPS
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

absolwenci następujących studiów licencjackich lub magisterskich:

1. o specjalności innej niż filologia angielska legitymujący się poświadczeniem kwalifikacji językowych wymaganych prawem, zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów:
a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University
of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5–7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej,
certyfikowanej przez British Council,
d) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,
– wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz
minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz
minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
f) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Expert” łącznie z City
& Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Expert”,
g) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
h) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 76–84 pkt, Pearson Edexcel,
i) JETSET Level 6 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International
(LCCI IQ),
j) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1

2. o specjalności innej niż filologia angielska nie posiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, a zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, pod warunkiem samodzielnego uzyskania poświadczenia wymaganych prawem kwalifikacji językowych określonych w punkcie 1 powyżej;

3. o specjalności innej niż filologia angielska nie posiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, zainteresowani uzyskaniem wiedzy i umiejętności pedagogiczno-metodycznych nauczania języka angielskiego, nie planujący nauczania w systemie oświaty;

4. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) nie posiadający uprawnień do nauczania (np. absolwenci specjalizacji biznesowej, translatorycznej czy kulturoznawczej), zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania języka angielskiego;

5. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) posiadający pełne uprawnienia do nauczania, a zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii, emisji głosu i technologii informacyjnej w nauczaniu.

Cel

przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (z dyplomem licencjata) lub podstawowej i ponadpodstawowej (z dyplomem magistra) (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • projekt własny i praktyki.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.
Dyplom poświadcza posiadanie przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania języka angielskiego i w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych (dyplom licencjacki lub magisterski filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej, lub certyfikat językowy przewidziany stosownymi przepisami) daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w określonych typach szkół.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019 - I rok
Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019 - II rok

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 340 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć e-learningowych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.
Program studiów podyplomowych realizuje wytyczne określone w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program zajęć

Tematyka zajęć określona przez ww. rozporządzenie obejmuje następujące zakresy:

 • psychologia – psychologia procesu uczenia się, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, radzenie sobie ze stresem, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie, różnice indywidualne w procesie uczenia się języka obcego, konwersatorium psychologiczne;
 • pedagogika – współczesne tendencje w europejskiej polityce oświatowej, diagnoza pedagogiczna, problemy wychowawcze we współczesnej szkole, rozwój zawodowy nauczyciela, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacja pracy na lekcji;
 • dydaktyka przedmiotowa – teorie uczenia się i nauczania języków obcych, techniki nauczania sprawności językowych, techniki nauczania elementów języka, integracja międzyprzedmiotowa, rozwijanie kompetencji interkulturowej, autonomia ucznia i strategie uczenia się, ocena osiągnięć ucznia, obserwacja lekcji, planowanie kursu i lekcji, analiza i opracowanie materiałów dydaktycznych;
 • przedmioty dodatkowe – elementy kultury krajów anglojęzycznych, elementy historii krajów anglojęzycznych;
 • przedmioty uzupełniające – emisja głosu, technologia informacyjna;
 • praktyki pedagogiczne – praktyka obserwacyjna, praktyka metodyczna.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019
(2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat 330 zł
2 raty 1550 zł
1 rata 3000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
330 zł**
2 raty*
1550 zł*
1 rata 1500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 4950 zł (łącznie 15 rat po 330 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 4650 zł (łącznie 3 raty po 1550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 4500 zł (3000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 1500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.