hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych, osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI, doradców i konsultantów, kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych, osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Inspektor ochrony danych osobowych

 • REKRUTACJA TRWA

O studiach

Partner studiów

siodo

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Jarosław Feliński

Koncepcja realizacji podyplomowych studiów specjalistycznych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” jest efektem korelacji potrzeb administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji w związku z wprowadzeniem zmiany przepisów prawa ochrony danych osobowych, które zaczną w pełnym zakresie obowiązywać z dniem 25 maja 2018r., w celu wypełnienia merytorycznego przygotowania kandydatów do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnego z klasyfikacją zawodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy z 2014r o klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy [pozycja 242212 ].
Innowacyjna inicjatywa specjalistycznych studiów podyplomowych - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH jest tym samym odpowiedzią wypełnienia delegacji ustawowej wyznaczenia inspektora na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w RODO.

Adresaci

 • kandydaci na inspektorów ochrony danych osobowych, zarządzających danymi osobowymi;
 • osóby wyznaczone do wykonywania funkcji ABI;
 • dorady i konsultanci;
 • kandydaci na IOD;
 • kierownicy jednostek organizacyjnych, ich zastępcy;
 • kierownicy komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • kierownicy komórek obsługi klientów;
 • osóby realizujące zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych w przyszłości, radcy, konsultanci).

Cel

Celem kształcenia jest merytoryczne interdyscyplinarne przygotowanie inspektorów ochrony danych osobowych z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania i audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjach o zróżnicowanej strukturze. W trakcie studiów poddany zostanie analizie zakres zadań IODO oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji (stan obecny - status, warunki wykonywania funkcji i zadania). Nowe zadania interoperacyjnego inspektora zarządzającego, wymagają weryfikacji wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnej realizacji procesów kształcenia współpracowników, aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, a także stosowania w praktyce standardów - PN ISO 27001.
Umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji [aktywów informacyjnych] w tym danych osobowych, prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, udostępniania, powierzania i kontroli danych, jest trudnym wyzwaniem dla wielu administratorów. Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych, w zgodności
z przepisami prawa i umiejętnościami audytowymi są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy.

Dlaczego warto

Ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą umożliwiającą wykonywanie funkcji zarządcy [menedżera] bezpieczeństwem informacji, w obecnym stanie prawnym jako ABI oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim.

Zasady przyjęcia na studia:

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia:

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • przygotowanie prezentacji egzaminacyjnej.

Czas trwania:

dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów:

W wyniku zakończenia studiów słuchacze uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz po zdaniu egzaminu uzyskają certyfikat Audytora Wewnętrznego SZBI*. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany z podmiotem uprawnionym do realizacji kursu, w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane].

Organizacja zajęć

Program zawiera 210 godzin.

MODUŁ I

 • Organy kontroli ochrony informacji
 • Inspektor ochrony danych w systemie bezpieczeństwa informacji
 • Prawne regulacje ochrony danych osobowych
 • RODO nowe przepisy prawa ODO
 • Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/IOD/MBI/Audytor)
 • Polityka informacyjna administratora

MODUŁ II

 • Systemy bezpieczeństwa informacji – funkcjonalne warianty organizacyjne
 • Ocena efektywności PBI i SZBI (preaudyt) cz. I
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN -27001 i 27005
 • Procesy zarządzania i problemy ryzyka w SZBI
 • Zarządzanie jakością SZBI

MODUŁ III

 • Zasady ochrony IT instytucji i urządzeń – wg PN 24762
 • Ocena efektywności PBI i SZBI (preaudyt) cz. II
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN -27001:2007 cz. II
 • Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo informacji wg PN-IS/IEC 27001 i 27002

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 740 zł
2 raty 3575 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

Taborska

Koordynator kierunku

Anna Taborska
tel. 22 517 98 49
e-mail: ataborska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj