hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zawodowo zajmują się windykacją tzn. negocjatorów telefonicznych i terenowych, komorników, liderów i menedżerów zespołów windykacyjnych, trenerów biznesu pracujących w branży windykacyjnej oraz wszystkich osób, które na co dzień stykają się z problemem niespłacanych należności i chciałyby poszerzyć lub od podstaw zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie, żeby skutecznie odzyskiwać swoje należności.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Skuteczna windykacja w praktyce

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierunek dostępny także we Wrocławiu

"Czy istnieją uniwersalne wzorce zachowań osób zadłużonych?
Dlaczego ten sam komunikat windykacyjny (np. wezwanie do zapłaty) przynosi świetny efekt w jednej grupie a w innej w ogóle nie działa?
Jak skutecznie motywować pracowników działu windykacji?
W jaki sposób prowadzić skuteczne i zgodne z zasadami etyki negocjacje z dłużnikami?
Kierunek, który Państwu prezentujemy jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania a także reakcją na aktualne zapotrzebowania rynku. Dotychczasowe studia i szkolenia zajmujące się tematyką windykacji konsekwentnie pomijały bądź marginalizowały aspekty psychologiczne, koncentrując się na kwestiach formalnych i prawnych. Nasza oferta skierowana jest do osób pragnących zgłębić wiedzę z zakresu "psychologii zadłużania" oraz oczekujących maksymalnie praktycznego podejścia do tematyki odzyskiwania należności."

Helka maledr Anna Hełka
Współkierownik studiów podyplomowych

Adresaci

Studia są skierowane do osób, które zawodowo zajmują się windykacją tzn. negocjatorów telefonicznych i terenowych, komorników, liderów i menedżerów zespołów windykacyjnych, trenerów biznesu pracujących w branży windykacyjnej oraz wszystkich osób, które na co dzień stykają się z problemem niespłacanych należności i chciałyby poszerzyć lub od podstaw zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie, żeby skutecznie odzyskiwać swoje należności.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań związanych z profesjonalnym, etycznym i skutecznym procesem odzyskiwania należności. Słuchacze zdobędą kompetencje w zakresie kontaktu i negocjacji z dłużnikami, które zostaną sprawdzone w trakcie dwudniowego warsztatu „Praktyczny trening negocjacji – GRA NEGOCJACYJNA". Zdobędą umiejętności samodzielnego przygotowania skutecznej korespondencji windykacyjnej oraz poznają najnowsze trendy z zakresu marketingu windykacyjnego. Dzięki zajęciom z bloku „psychologiczne podstawy zachowań dłużników" poznają mechanizmy sprzyjające popadaniu w kłopoty finansowe oraz nauczą się rozpoznawać i adekwatnie reagować na „psychomanipulacje" stosowane przez dłużników. Na prowadzonych przez praktyków zajęciach z zakresu „prawnych podstaw windykacji należności" słuchacze nabędą wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego od etapu polubownego do egzekucji komorniczej.

Dlaczego warto?

 • Nasza oferta jako jedyna na kładzie nacisk na psychologiczne oraz praktyczne aspekty odzyskiwania należności
 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych psychologów, a także praktyków z wieloletnim doświadczeniem w wiodących firmach windykacyjnych.
 • Prezentujemy wiedzę popartą wynikami najnowszych badań naukowych.
 • Proponujemy bogaty program składający się aż z 220 godzin zajęć
 • Przewidujemy praktyczną formę prowadzenia zajęć - warsztaty, treningi, symulacje, case study

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach, zadania i projekty realizowane podczas warsztatów oraz test jednokrotnego wyboru na koniec każdego semestru.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych.

 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia zadłużenia
 • Marketing windykacyjny – sposoby komunikacji z dłużnikiem. Wykorzystywanie odkryć z zakresu psychologii wywierania wpływu
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Zachowania konsumenckie prowadzące do zadłużania się
 • Windykacja dużych wierzytelności - sposoby odzyskiwania wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, windykacja spółek
 • Praktyczny trening negocjacji - GRA NEGOCJACYJNA
 • Coaching i zarządzanie działem windykacji
 • SKIP – TRACING – skuteczne sposoby dotarcia do dłużnika
 • Windykacja wierzytelności kupionych vs. zleconych – różnice w podejściu i wykorzystywanych narzędziach
 • Prawne aspekty windykacji
 • Działalność UOKiK, a branża windykacyjna
 • Psychologia zadłużania
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu egzekucji sądowej
 • Dobre praktyki windykacyjne
 • Windykacja polubowna vs. sądowa
 • Praktyczne aspekty windykacji prawnej - warsztat
 • Negocjacje windykacyjne – techniki perswazji stosowane podczas kontaktu z dłużnikiem
 • Wpływ społeczny i perswazja a windykacja

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat  770 zł
2 raty  3725 zł
1 rata  7200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

sikora.ok

Koordynator kierunku

Maria Sikora
tel. 22 517 99 16
e-mail: msikora@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj