hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach rodzinnych.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje rodzinne
i psychologia konfliktów rodzinnych

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest prof. Hanna Przybyła-Basista

Adresaci

studia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników, socjologów i innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o kryzysach i konfliktach rodzinnych oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.

Założenia programowe

profesjonalna pomoc rodzinie w sytuacji konfliktowej i kryzysowej wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu technik pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, w szczególności umiejętności prowadzenia procesu mediacji rodzinnych. Mediacje rodzinne są wciąż stosunkowo nowym kierunkiem rozwiązywania konfliktów, rozwijającym się dynamicznie w ostatnich latach w Polsce. I co ważne, rośnie liczba potencjalnych klientów poszukujących mediacji rodzinnych jako pomocnej interwencji. Główna idea mediacji w obszarze konfliktów rodzinnych mówi o możliwości pokojowego rozwiązywania konfliktów, bez przemocy, z poszanowaniem godności i dbałością o ochronę potrzeb stron uwikłanych w konflikty. Kładzie się tu nacisk na wypracowanie takiego porozumienia, które zwiększałoby prawdopodobieństwo trwałości i zapewniało współpracę stron w przyszłości (jak np. w konflikcie pomiędzy rodzicami po rozwodzie). W popularyzacji tej metody podkreśla się różnego rodzaju korzyści dla stron, na przykład możliwość zwrócenia się do sądu o aprobatę zawartej ugody. Mediacje stwarzają szanse na zapobieżenie eskalacji konfliktu podczas procesów sądowych.

Cel

ogólnym celem tych studiów jest zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej z psychologią konfliktów rodzinnych oraz możliwościami zastosowania metody mediacji do rozwiązywania konfliktów i sporów rodzinnych. Szczegółowe cele obejmują:

 1. dostarczenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie metody mediacji rodzinnych w rozwiązywaniu trudnych sytuacji konfliktowych i kryzysowych w rodzinie,
 2. przygotowanie słuchaczy do pracy w roli mediatora rodzinnego
 3. zdobycie wiedzy i umiejętności mediatora rodzinnego pozwalających na:
  • pomoc rodzinie w radzeniu sobie z sytuacją rozwodu oraz konfliktami rodziców po rozwodzie,
  • pomoc w rodzicom i dzieciom funkcjonującym w zróżnicowanych systemach rodzinnych i konstelacjach rodzinnych w rozwiązywaniu konfliktów (np. rodzina niepełna i samotne rodzicielstwo, związki kohabitacyjne, rodziny zastępcze),
  • pomoc skonfliktowanym rodzinom w rozwiązywaniu konfliktów dezorganizujących życie rodzinne (np. konfliktów pomiędzy rodzicami i nastoletnimi dziećmi, konfliktów pomiędzy dorosłymi dziećmi o opiekę nad starszymi rodzicami itp.),
  • pomoc rodzicom zawierającym powtórne związki oraz rodzinom zrekonstruowanym.

Podczas studiów szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności, np. umiejętności pomocy stronom konfliktu rozwodowego przy budowaniu akceptowalnych planów porozwodowych: opieki rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, wypracowania zasad podziału kosztów utrzymania dziecka (alimentacji), podziału majątku oraz pomocy rodzicom w przygotowaniu dzieci do separacji rodziców.
Studia kładą też nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu uwarunkowań i konsekwencji nieumiejętnie rozwiązywanych konfliktów rodzinnych, ale przede wszystkim dostarczają praktycznych umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Wiedzę o dynamice konfliktu interpersonalnego i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego można wykorzystywać w wielu dziedzinach praktyki społecznej, takich jak np. rozwiązywanie konfliktów bez przemocy w środowisku lokalnym.
Ponadto, słuchacze mają możliwość nabycia szczegółowych umiejętności z zakresu komunikacji w konflikcie, reguł negocjacji oraz zasad prowadzenia procesu mediacji. Kompetencje te można wykorzystywać w wielu specyficznych dziedzinach związanych z wykonywaną przez siebie pracą.

Kwalifikacje

Profil studiów odpowiada aktualnym tendencjom i zapotrzebowaniu społecznemu na rozwijanie tego rodzaju specjalności, przydatnej we wspieraniu rodziny w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów rodzinnych drogą mediacji i negocjacji. W szczególności, studia są dostosowane programowo do pomocy rodzicom uwikłanym w konflikt rozwodowy, porozwodowy, konflikty wynikające z separacji rodziców, konflikty rodzin zrekonstruowanych, par rodziców pozostających w kohabitacji oraz konflikty w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Potrzeba specjalizowania się w tematyce konfliktów rodzinnych wychodzi naprzeciw zmianom w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, które weszły w życie z dniem 13.06.2009 roku na mocy ustawy oraz zmianom, które weszły na mocy ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zmiany wprowadzone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym stanowią o konieczności wypracowania porozumienia pomiędzy rodzicami w przypadku, gdy oboje chcą zachować pełną władzę rodzicielską. Oznacza to, że sąd orzekając o rozwodzie czy separacji oczekuje od rodziców wypracowania wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Z kolei w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest mowa o prowadzeniu pracy z rodziną m.in. przy wykorzystaniu mediacji. Powyższe zapisy można uznać za w pełni motywujące do zdobycia wiedzy i umiejętności w obszarze mediacji rodzinnych.

Dla osób zainteresowanych pełnieniem roli mediatora rodzinnego sądowego umiejętności nabyte w czasie studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS mogą stanowić podstawę do ubiegania się o wpis na listy stałych mediatorów sądowych prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne. Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Warunki zaliczenia

warunki zaliczenia poszczególnych zajęć przedstawia kierownik studiów na pierwszych zajęciach. Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów, kolokwium z wyznaczonego zakresu materiału oraz przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej o objętości ok. 20-25 stron z zakresu problematyki studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Liczba miejsc

25

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (ćwiczeń praktycznych, gier symulowanych, analizy studiów przypadków i dyskusji w małych grupach). Podstawą formą procesu nauczania są warsztaty, w ramach których słuchacze mają możliwość przećwiczenia nowych umiejętności pomocnych w prowadzeniu procesu mediacji i ich ugruntowania.

Tematyka wykładów i seminariów:

 1. Psychologia konfliktów rodzinnych - ramy teoretyczne konfliktu interpersonalnego i procesu mediacji rodzinnych (elementy teorii komunikacji, teoria eskalacji konfliktu, procesy intrapsychiczne i interpersonalne w konflikcie, strategie rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych)
 2. Psychologia rodziny – wybrane zagadnienia (specyfika funkcjonowania rodziny w cyklu życia; rodzina w kryzysie; rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych; zróżnicowanie formy życia rodzinnego; przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa)
 3. Wpływ konfliktów i ich sposobów rozwiązywania na dzieci - wpływ konfliktów małżeńskich i rodzicielskich
 4. Rodzina po rozwodzie: dzieci, rodzicielstwo i funkcjonowanie w społeczeństwie
 5. Proces mediacji rodzinnych – zagadnienia teoretyczne i praktyczne (wykorzystanie systemowej teorii rodzin w mediacjach rodzinnych; więzi rodzinne i ich ochrona w procesie mediacji rodzinnych; mediacje rodzinne a specyfika innych interwencji w sytuacji konfliktu rodzinnego – interwencji kryzysowej, psychoterapii)
 6. Psychologiczne i prawne implikacje mediacji rozwodowych
 7. Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce mediatora rodzinnego.

Tematyka warsztatów:

 1. Jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu pomagając stronom w osiągnięciu wyniku wygrany-wygrany? Jakie umiejętności negocjacyjne pomagają przełamać bariery w konfliktach?
 2. Proces mediacji rodzinnych i zasady kierowania nim w praktyce – zasady, strategie, techniki i wskazówki praktyczne
 3. Specyfika mediacji rodzinnych w konflikcie rozwodowym i porozwodowym - strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego
 4. Mediacje rodzinne skoncentrowane na problemach dzieci (mediacje w sprawie podziału kosztów utrzymania dzieci i alimentów, mediacje w sprawie planu opieki rodzicielskiej po rozwodzie) oraz mediacje pomiędzy rodzicami i nastoletnimi dziećmi
 5. Mediacje rodzinne w specyficznych sytuacjach – np. mediacje rodzinne w sprawach majątkowych, mediacje rodzinne w sytuacji sporów pomiędzy dorosłymi dziećmi o opiekę nad starszymi rodzicami, mediacje rodzinne w rodzinach zastępczych, rodzinach zrekonstruowanych
 6. Sytuacje trudne w mediacjach - strategie pracy w sytuacji impasu i nierównowagi sił
 7. Zastosowanie mediacji rodzinnych w do rozwiązywania sporów w środowisku lokalnym.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Dlaczego warto?

KOMPETENCJE:

 • bo możesz zdobyć kompetencje mediatora rodzinnego,
 • bo oferujemy wiedzę specjalistyczną spełniającą standardy europejskie,
 • bo w trakcie studiów możesz spotkać wielu doświadczonych mediatorów rodzinnych-praktyków,
 • bo refleksje teoretyczne są poparte wynikami badań nad efektywnością mediacji rodzinnych.

METODY KSZTAŁCENIA:

 • bo oferujemy metody kształcenia łączące teorię z praktyką,
 • bo w programie studiów przeważają warsztaty umiejętności praktycznych (ok. 2/3 zajęć),
 • bo liczne ćwiczenia praktyczne – w tym odgrywanie ról – stworzą okazje do poznania technik oraz zbudowania własnego warsztatu umiejętności.

ROZWÓJ OSOBISTY:

 • bo coraz częściej spotykając się z destrukcyjnymi skutkami konfliktów zastanawiasz się co można zrobić,
 • bo konflikty w rodzinie niosą szczególne zagrożenie,
 • bo wiedzę o procesach zachodzących w skonfliktowanych stronach można wykorzystać w różnych obszarach życia zawodowego i prywatnego,
 • bo uczenie się strategii rozwiązywania konfliktów możesz potraktować jako wkład w swój rozwój osobisty.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 520 zł
2 raty 2475 zł
1 rata 4700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj