logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psycholodzy praktycy.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna
w ujęciu praktycznym - studia online

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ONLINE.

O studiach

Kierunek dostępny także w Katowicach, SopocieWrocławiu

"Myślę, że studiowanie neuropsychologii jest bardzo ciekawe, bo integruje w naszym umyśle obraz istoty ludzkiej, tak często podzielonej na część biologiczną i psychiczną. Umożliwia jej lepsze rozumienie. Pozwala uzupełnić i uaktualnić wiedzę o człowieku. Otwiera nas i uwrażliwia na złożoność relacji: człowiek-medycyna, mózg-zachowanie. Podjęcie kształcenia w tym zakresie pozwala analizować zjawiska psychopatologiczne w kategoriach wykraczających poza historyczne, jakkolwiek bardzo popularne, podejście związane z pojęciem „organiczności”, by ostatecznie odseparować się od pojęcia „organiki". Moją intencją jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, w tym zaprezentowanie procesu diagnozy w epoce neuroobrazowania, badania, wnioskowania, specyfiki klinicznego myślenia neuropsychologicznego. Nie mogło w tym kontekście zabraknąć analiz przypadków, bo kazuistyka to bardzo ważny obszar kształtowania kompetencji diagnostycznych w neuropsychologii. Profesor Kevin Walsh zaleca, by każdy neuropsycholog wykonał w ciągu roku choć jedną pogłębioną analizę swojego pacjenta, najlepiej realizując ją pod superwizją. W czasie tych studiów będzie oczywiście na to miejsce. W związku z tym, w procesie kształcenia nie mogło zabraknąć rozważań, zarówno na temat neuroanatomii funkcjonalnej, neurologii klinicznej czy mózgowych mechanizmów zachowania z perspektywy neuroobrazowania funkcjonalnego. Chcę zaproponować program, który sama chciałabym realizować w ramach mojego własnego kształcenia z zakresu neuropsychologii. Mam nadzieję, że mi się to udało."

kieorwnik neuropsychologia metta pieszkaJoanna Metta-Pieszka
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Psycholodzy praktycy zainteresowani neuropsychologią oraz diagnozą neuropsychologiczną, gotowi do rozwoju wiedzy w dziedzinie neuropsychologii klinicznej, jako nauki interdyscyplinarnej, obejmującej elementy neurologii, neuroanatomii funkcjonalnej, neuroradiologii, neuropsychiatrii.

Warunkami podjęcia studiów są:

 • posiadanie doświadczenia zawodowego, jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie staży, praktyk, wolontariatów)
 • bieżąca aktywność zawodowa, jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną, diagnozą psychologiczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu). Posiadanie stałego kontaktu z pacjentami umożliwiającego przygotowanie opisu przypadku z praktyki własnej realizowanego w trakcie kształcenia.

Cel:

Celem studiów jest przedstawienie znaczenia neuropsychologii w praktyce klinicznej, nabycie przez słuchaczy studiów umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej oraz poznanie metod terapeutycznych wybranych deficytów mózgowych. Zajęcia mają na celu wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, omówienie problematyki związanej z relacją mózg-zachowanie, klinicznym myśleniem neuropsychologicznym, badaniem i diagnozą, przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów tych zagadnień, w tym problemów współczesnej neuropsychologii.

Dlaczego warto:

1. Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
2. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów, praktyków oraz naukowców.
3. W trakcie studiów zapoznanie z szerokim spektrum narzędziami diagnozy neuropsychologicznej, w tym:

 • Mini Mental State Examination (MMSE)
 • Test Rysowania Zegara (CDT)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
 • Addenbrooke's Cognitive Examination- III (ACE-III)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • Test Matryc Ravena
 • Test Sortowania Kart z Wisconsin
 • Test Fluencji Figuralnej Ruffa
 • Kolorowy Test Połączeń
 • i wiele innych prób klinicznych.

Organizacja nauki:

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie studiów obejmować będzie obecność na zajęciach, testy wiedzy oraz opis przypadku z praktyki własnej.

Zasady przyjęcia na studia:

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń. 

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program

Program studiów zawiera 200 godzin dydaktycznych.

MODUŁ I
WPROWADZENIE DO NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 • Ocena neuropsychologiczna w warunkach praktyki klinicznej.
 • Poglądy na temat związku mózg - zachowanie i podstawy mózgowej organizacji funkcji psychicznych.

MODUŁ II
WSPÓŁCZESNA NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

 • Mózgowa organizacja funkcji: badania kliniczne a badania neuroobrazowe.
 • Mózgowe mechanizmy zachowania z perspektywy neuroobrazowania – asymetria funkcjonalna, mózgowe podłoże uwagi, pamięć funkcji wykonawczych.

MODUŁ III
STRUKTURA, FUNKCJA, MECHANIZMY PATOLOGII UKŁADU NERWOWEGO

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego - podstawowe pojęcia dla praktyki neuropsychologicznej.
 • Podstawy neurologii klinicznej.

MODUŁ IV
NEUROPSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ MÓZGU I WYBRANE SYNDROMY

 • Zaburzenia funkcji językowych.
 • Apraksja.
 • Agnozja.
 • Zaburzenia procesów uwagi.
 • Zaburzenia samoświadomości z perspektywy neuropsychologii klinicznej.
 • Zaburzenie funkcji wykonawczych.
 • Omówienie deficytów neuropsychologicznych w wybranych chorobach naczyniowych mózgu.
 • Zespół zaniedbywania stronnego.
 • Zaburzenia pamięci.

MODUŁ V
METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

 • Metody przesiewowe i badanie w nurcie eksperymentalno-klinicznym.
 • Metody badania pamięci.
 • Badanie funkcji wykonawczych.

MODUŁ VI
PROBLEM DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ I NEUROREHABILITACJI

 • Problemy diagnozy stanów pourazowych.
 • Problemy diagnozy osób w wieku podeszłym.
 • Analizy przypadków - profil deficytów neuropsychologicznych w wybranych schorzeniach oun:
  - zespół amnestyczny
  - pourazowe zaburzenia funkcji wykonawczych
  - stan po udarze prawej półkuli mózgu
  - stan po udarze lewej półkuli mózgu
  - proces dementywny
  - na przykładzie postępowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego u pacjenta na oddziale rehabilitacji neurologicznej
  - na przykładzie diagnozy trudności neurorozwojowych
 • Seminarium superwizyjne.

MODUŁ VII
WPROWADZENIE DO NEUROREHABILITACJI

 • Problemy neurorehabilitacji
 • Dysfunkcje sfery wykonawczej z perspektywy neurorehabilitacji.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii.
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 810 zł
2 raty 3800 zł
1 rata 7200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.