logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia pozytywna
w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Dzieciństwo jest jedynym z ważniejszych etapów w naszym życiu. To, czego doświadczymy w tym czasie w dużej mierze decyduje o tym, kim jesteśmy jako dorośli, jak patrzymy na siebie i świat, jakie relacje tworzymy z ludźmi. Niezwykle ważne jest, aby dorośli w życzliwy i mądry sposób towarzyszyli dzieciom i młodzieży w tym często niełatwym procesie poznawania siebie i odnajdywania swojego miejsca w świecie. Nie jest to jednak poste zadanie. Dlatego z myślą o wszystkich osobach, które, zarówno profesjonalnie jak i nieprofesjonalnie, mają na co dzień kontakt z dziećmi otworzyłyśmy ten kierunek.

Naszym podstawowym celem jest wyposażenie Uczestników w jak największy zasób umiejętności praktycznych. Z tego powodu ponad 130 godzin kursu to zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów praktyków, którzy dzielą się ze Słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, a także stwarzają okazję do praktycznego poznawania poszczególnych sposobów wydobywania z dzieci i młodzieży tkwiącego w nich potencjału."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.DominikaUstjan zdjęciensp 598Dominika Ustjan
Wspólkierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

 • psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, socjologów, pracowników opieki społecznej,
 • lekarzy i socjoterapeutów,
 • pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów pomocy społecznej, szpitali,
 • dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli),
 • pracowników administracji samorządowej,
 • osób planujących lub prowadzących własną praktykę psychologiczną.

Cel

Intensywnie rozwijający się obecnie nurt psychologii pozytywnej zwraca uwagę na konieczność budowania zasobów i powiększania dobrostanu. Wpisując się w te założenia, studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem, która nastawiona jest na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie zasobów oraz samopoznanie. W ramach studiów uczestnicy będą mieli możliwość poznania szerokiej gamy różnorodnych metod pracy. Wśród nich znajdą się zarówno techniki znane i wykorzystywane w polskich warunkach, jak i nowe inspirowane psychologią pozytywną. W przypadku technik już stosowanych słuchacze nie tylko dobrze je poznają ale będą mieli możliwość zweryfikowania ich założeń w kontekście najnowszej wiedzy psychologicznej. W przypadku technik inspirowanych psychologią pozytywną omawiane będą ich założenia teoretyczne i empiryczne, a także możliwe sposoby ich wdrażania oraz łączenia z innymi oddziaływaniami. Ważnym celem studiów jest także zwrócenie uwagi słuchaczy na konieczność wyboru metod sprawdzonych empirycznie i dobrze uzasadnionych na gruncie naukowej wiedzy psychologicznej oraz uczenie zachowań, które pomogą w ewaluacji i krytycznej analizie własnych sposobów pracy.

W trakcie studiów będzie więc można:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą psychologiczną min. z zakresu psychologii pozytywnej i emocji,
 • zapoznać się z różnorodnymi metodami wspomagającymi rozwój,
 • nabyć umiejętności stosowania wybranych technik wspomagających rozwój,
 • nabyć umiejętności z zakresu ewaluacji prowadzonych przez siebie oddziaływań.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Program obejmuje 202 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i warsztatów.

Studia są realizowane w trzech blokach tematycznych:
Blok I - Psychologia ogólna
Blok II - Zasady wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
Blok III - Techniki pracy rozwojowej z dziećmi i młodzieżą

W trakcie studiów będzie więc można:

 • zapoznać się z najnowszą wiedzą psychologiczną m. in. z zakresu psychologii pozytywnej i emocji,
 • zapoznać się z różnorodnymi metodami wspomagającymi rozwój,
 • nabyć umiejętności stosowania wybranych technik wspomagających rozwój.

Szczegółowy spis zajęć

Blok I – Psychologia ogólna

 • Wprowadzenie do psychologii pozytywnej 10 godz. Wykład
 • Wspieranie edukacji 10 godz. Wykład
 • Podstawowe wiadomości z psychologii rozwojowej 10 godz. Wykład

Blok II – Zasady wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

 • Wspomaganie rozwoju dzieci 6 godz. Wykład
 • Wspomaganie rozwoju dzieci 8 godz. Ćwiczenia
 • Wspomaganie rozwoju młodzieży 6 godz. Wykład
 • Wspomaganie rozwoju młodzieży 8 godz. Ćwiczenia

Blok III – Techniki pracy rozwojowej z dziećmi i młodzieżą

 • Elementy terapii motywującej 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie zwierząt w procesie wspierania rozwoju 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie treningu meta-poznawczego i psychoedukacji w pracy z dziećmi i młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystywanie metody dramy w pracy z dziećmi młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Wielozmysłowe poznawanie świata – wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej 12 godz. Warsztat
 • Praca z ciałem 12 godz. Warsztat
 • Dialogowe metody pracy 12 godz. Warsztat
 • Wykorzystanie różnych form literackich w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży 12 godz. Warsztat
 • Pozytywne metody pracy z młodzieżą 12 godz. Warsztat
 • Specyfika warsztatu jako formy pracy z grupą 12 godz. Warsztat
 • Innowacyjne formy muzyczne 12 godz. Warsztat
 • "Mały geniusz- jak skutecznie rozbudzić w dziecku pasję do nauki. Mnemotechniki, motywacja a inteligencja dziecka" 12 godz. Warsztat

SUMA godzin 202

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.