logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla dyplomowanych psychologów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 33
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Barbara Składanek
Warszawa, Centrum Studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia transportu
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Partner kierunku

unnamedPT

"Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Uniwersytetu SWPS kształci specjalistów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zapraszamy na kolejną edycję studiów (to już 14 edycja!). Program studiów jest dostosowany do obecnych przepisów i wymagań polskich i unijnych z dziedziny psychologii transportu. Realizują go specjaliści, którzy zajmują się naukowo badaniami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni psychologicznej uprawnionej do badań i prowadzone są przez wieloletnich psychologów praktyków. Naszymi absolwentami jest wielu psychologów z terenu całej Polski, wielu z nich pracuje obecnie w zawodzie psychologa transportu."

jbąkbąk gajda maledr Jadwiga Bąk i dr Dorota Bąk-Gajda
Kierownicy kierunku

Partner studiów: http://www.psychotechnika.org/

Adresaci

studia są przeznaczone dla dyplomowanych psychologów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ustawa o kierujących pojazdami Dz. U. nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami).

Cel

studia mają na celu przygotowanie psychologów do przeprowadzania psychologicznych badań kierowców oraz tworzenia i wdrażania programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii osobowości, psychologii stresu, psychologii klinicznej, ergonomii, psychometrii, medycyny oraz aspekty prawne i etyczne pracy psychologa transportu.

Zajęcia przygotowują psychologów do

 • przeprowadzania psychologicznych badań kierowców, sprawców wypadków drogowych, kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych,
 • przeprowadzania psychologicznych badań instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań,
 • działalności, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. do tworzenia i wdrażania programów szkoleń psychoedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów: dwie prace pisemne, test wiedzy, końcowy egzamin praktyczny.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Program obejmuje 206 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia należą do trzech bloków tematycznych:

 • Psychologia, w tym m.in.:
  • sprawność psychiczna a zachowanie kierowcy,
  • współczesne problemy toksykologii w ruchu drogowym,
  • psychologiczne uwarunkowania uzależnień,
  • osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zaburzeń zachowania,
  • różnice indywidualne a odporność na stres w ruchu drogowym,
  • wybrane zagadnienia neurologiczne jako potencjalne przyczyny zagrożeń w ruchu drogowym,
  • psychologia zachowań bezpiecznych.
 • Ruch drogowy, w tym m.in.:
  • system szkolenia kierowców w Polsce,
  • przyczyny i skutki wypadków (infrastruktura transportu, rekonstrukcja zdarzeń),
  • pierwsza pomoc medyczna,
  • przepisy prawne, organizacja pracowni psychologicznych,
  • organizacje pozarządowe w procesie poprawy brd.
 • Metodyka badań kierowców(zajęcia w Pracowni Psychologicznej) w tym m.in.:
  • praktyczne prowadzenie badań testowych,
  • praktyczne prowadzenie badań aparaturowych,
  • psychometria badań psychologicznych,
  • zasady orzecznictwa psychologicznego,
  • dokumentacja badań psychologicznych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 560 zł
2 raty 2675 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

skladanek.ok

Koordynator kierunku

Barbara Składanek
tel. 22 517 98 33
e-mail: barbara.skladanek@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.