logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza humanistycznych, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Przygotowanie pedagogiczne
(tryb stacjonarny)

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Paweł Szczepaniak

Uzyskaj uprawnienia pedagogiczne w Uniwersytecie SWPS

Program studiów podyplomowych o nazwie Przygotowanie pedagogiczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników placówek oświatowych na specjalistyczną wiedzę. Uwzględnia trendy w oświacie i oczekiwania środowiska nauczycielskiego na określone dziedziny wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Program wypełnia „luki” w kształceniu nauczycieli. Jest oparty na formach praktycznego przygotowania zawodowego.

Adresaci

Zajęcia są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza humanistycznych, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne, zamierzają pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, a także pragną doskonalić, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, poszerzyć posiadane umiejętności zawodowe i uzyskać kwalifikacje zwiększające szanse pozyskania zatrudnienia, jak również takich, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Cele

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy nauczyciela w ramach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły - jako elementu systemu oświaty - poprzez udostępnienie wiedzy i wykształcenie kompetencji oraz umiejętności wychowawczych, społecznych, komunikacyjnych, prakseologicznych, informacyjno-medialnych, związanych z planowaniem, realizacją i oceną działań w sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych. Ze względu na potrzeby praktyki, program studiów opiera się na warsztatowych oraz innowacyjnych formach kształcenia, uwzgledniających najnowsze trendy w edukacji i wychowaniu.

Warunki zaliczenia

Ocena dokonywana jest na podstawie obecności i udziału w zajęciach, wyników wykonanych prac projektowych, prac zaliczeniowych i kolokwiów. Końcowa ocena efektów kształcenia to otrzymanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów ujętych w Planie Studiów wg zasad zawartych w sylabusach oraz zaliczenie praktyk pedagogicznych.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2017-08-24 (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1575).

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć:

Zajęcia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 507 godzin, w tym 357 wykładowych, warsztatowych i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Liczba punktów ECTS wynosi: 60. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (zajęcia w piątki). Treści programowe zgromadzono w następujących modułach:

Moduł pedagogiczny - 75 godz., w tym
15 godz. – Teoria wychowania i nauczania (wykład)
30 godz. – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Trudności i niepowodzenia szkolne (15 godz. wykład/15 godz. ćwiczenia)
30 godz. – Systemy oświatowe i wychowawcze oraz prawo oświatowe (10 godz. wykład/20 godz. ćwiczenia)

Moduł psychologiczny - 75 godz., w tym:
15 godz. wykład i 60 godz. warsztat - Psychologia w edukacji i wychowaniu
Innowacyjny program obejmuje dziedziny psychologii: ogólnej, rozwojowej, procesów poznawczych, społecznej i klinicznej - w formie warsztatów ukierunkowanych na zastosowanie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz kompetencji społecznych w działaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Moduł dydaktyczny i metodyczny - 127 godz. w tym:
30 godz. - Dydaktyka ogólna -Teoretyczne podstawy kształcenia (15 godz. wykład/ 15 godz. ćwiczenia)
40 godz. - Dydaktyki przedmiotowe - Dydaktyki przedmiotowe (15 godz. wykład/25 godz. ćwiczenia)
45 godz. - Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej (15 godz. wykład /30 godz. ćwiczenia)
12 godz. - Innowacyjne techniki edukacyjne (warsztaty), w tym zajęcia prowadzone w trybie e-learningowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (2 godz.)

Moduł umiejętności interdyscyplinarnych 80 godz., w tym:
5 godz. - Kultura języka w wychowaniu i nauczaniu (warsztat)
25 godz.- Glottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych (realizowana fakultatywnie dla nauczycieli języków w ramach dydaktyk przedmiotowych)
10 godz. – Coaching i tutoring w edukacji i wychowaniu (warsztat)
10 godz. - Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego – warsztat
30 godz.- Emisja głosu (warsztat)

Moduł praktyk pedagogicznych – 150 godz.
Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe - realizowane w dwóch różnych placówkach, po 75 godzin w każdej – organizowane w specjalistycznych placówkach oświatowych i wychowawczych m. in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Składanie dokumentów

 • Dokumenty można składać osobiście (kandydat powinien okazać dowód osobisty) lub przez osoby upoważnione w siedzibie Uniwersytetu SWPS – w pok. 112,
 • bądź przesłać pocztą na adres:
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  ul. Chodakowska 19/31, pok. 112
  03-815 Warszawa

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019 (2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2018/2019
10 rat 360 zł
2 raty 1700 zł
1 rata 3300 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
 180 zł**
2 raty*
 850 zł*
1 rata  1650 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 5400 zł (łącznie 15 rat po 360 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 5100 zł (łącznie 3 raty po 1700 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 4950 zł ( zł w pierwszym roku akademickim nauki 3300 + 1650 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent/student płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz dopisek Przygotowanie Pedagogiczne]
Wpłat czesnego słuchacz  dokonuje na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.