hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Jeśli chcesz poznawać świat przeszłości, współczesności i przyszłości przez zaawansowane literaturoznawcze okulary, to studia doktoranckie Uniwersytetu SWPS są taką przestrzenią.

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał, filolog, kulturoznawca

Warszawa, Intersdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Literaturoznawstwo

 • studia III stopnia (doktoranckie)
 • forma studiów: stacjonarna (bezpłatna) i niestacjonarna (odpłatna)

Dyscyplina literaturoznawstwo

Uczestnicy studiów doktoranckich z literaturoznawstwa zaznajamiają się z terminologią i metodologią nauk humanistycznych oraz z zagadnieniami współczesnej teorii literatury i teorii krytycznych. Seminaria, wykłady i ćwiczenia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w różnych obszarach aktywności kulturotwórczej – akademickiej i pozaakademickiej. Program studiów łączy i wzbogaca elementy tradycyjnego literaturoznawstwa z rozważaniami o charakterze interdyscyplinarnym, dzięki czemu nabyte podczas studiów kompetencje literaturoznawcze mogą stanowić podstawę do badań, przemyśleń i działań w szeroko pojętej sferze publicznej. Problematyka badawcza przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć literatury dawnej i współczesnej (polskiej, anglojęzycznej, iberyjskiej i szwedzkiej), literackich studiów komparatystycznych, problematyki przekładu literackiego, dawnych i współczesnych tendencji krytycznych i teoretycznych w literaturoznawstwie.

Adresaci studiów

Osoby zainteresowane studiami doktoranckimi z zakresu literaturoznawstwa powinny ponadprzeciętnie interesować się twórczością literacką w kontekście współczesnej kultury światowej. Istotne jest rozumienie zagadnień społeczno-kulturowych związanych z twórczością literacką oraz roli i miejsca literatury w kulturze popularnej. Uczestnicy poznają specjalistyczne narzędzia i techniki badawcze niezbędne do interpretacji tekstów literackich. Zdobywają umiejętność prowadzenia badań naukowych, którą rozwijają we współpracy z opiekunami naukowymi i promotorami. Kandydaci planujący napisać rozprawę w języku angielskim, hiszpańskim lub szwedzkim powinni posługiwać się wybranym językiem na poziomie biegłości językowej B2.

Perspektywy zawodowe

Doktorat stacje się standardem. Realizacja programu kształcenia na ISD wspiera proces nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych dla sprawowania funkcji kierowniczych i menadżerskich w jednostkach nie związanych z kształceniem akademickim i badaniami naukowymi. Osoby z doktoratem mogą znaleźć zatrudnienie w Instytucjach Badawczych, R&D.

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Znakomita kadra

Doktoranci mają możliwość uczenia się i współpracy z najlepszymi literaturoznawcami w kraju, takich jak prof. Tadeusz Rachwał zajmujący się teorią literatury, prof. Wojciech Burszta – wybitny antropolog i krytyk kultury, prof. Jacek Wiśniweski - zajmujący się literaturoznawstwem angielskim, literaturoznawstwem amerykańskim, czy prof. Krzysztof Gawlikowski - sinolog.

Mentoring naukowy

Doktoranci mają możliwość skorzystania z dodatkowego, mentoringowego wsparcia. Konsultacje indywidualne prowadzone są przez dr Joannę Szen-Ziemiańską, absolwentkę ISD Uniwersytetu SWPS, która jest Pełnomocnikiem Kierownika ISD ds. Karier Młodych Badaczy i Mentoringu Naukowego.

Pani Doktor naukowo, jak i praktycznie zajmuje się potencjałem młodych naukowców badając uwarunkowania osiągnięć twórczych, a także wspierając ich na co dzień. Przygotowuje Doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomaga w tworzeniu indywidualnych planów działań, a także wspiera w rozwoju kompetencji akademickich. Koordynuje projekt peer-mentoringu, a także współpracuje z Brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój badaczy z całego Świata.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych programem studiów dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny, zarówno pod względem doboru zajęć jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyc na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów. Mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz dofinansowanie do wyjazdów konferencyjnych, szkoleniowo-stażowych, finansowanych z funduszy własnych uczelni oraz dotacji MNiSW. Ponadto doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie do badań ze środków dotacji statutowej (BST). Zobacz wykaz stypendiów »

Opiekunowie naukowi 2017/18

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wybór opiekuna naukowego i rejestracja (od 8 maja do 31 lipca)
  • zapoznaj się z biogramami potencjalnych opiekunów naukowych – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi
  • wypełnij formularz rekrutacyjny (nie mozliwości wielokrotnego wypełniania formularza)
  • załącz skany wymaganych dokumentów
  • wskaż opiekunów naukowych, z którymi chcesz pracować
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu ISD (do 31 lipca)
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt przyszłej pracy doktorskiej
  • dowód dokanania opłaty rekrutacyjnej
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację na studia doktoranckie, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (tylko jeżeli będą miały stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa - proszę pamiętać aby dokumenty, składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) były podpisane przez Kandydata,
  • tradycyjną pocztą (w przypadku przesłania dokumentów pocztą, dokumenty należy przesłać w oryginale) na adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław)
 3. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
  • Warszawa - 28 sierpnia 2017 roku, godz. 9.00
  • Wrocław - 31 sierpnia 2017 roku, godz. 9.00
 4. Rozmowy kwalifikacyjne (5-15 września)
  • rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia)
   Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji (2 października)
  • ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2016-17
studia stacjonarne
bezpłatne - dotowane przez MNiSW
do 30% kandydatów na studia stacjonarne,
którzy uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
może otrzymać roczne stypendium w wysokości min. 800zł/mies.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • studia.doktoranckie@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Czas pracy:
  środa, czwartek: 15.00-18.00
  poniedziałek, środa, piątek: 13.00-15.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 350 PLN należy uiścić na konto uczelni:
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Slider