logo uswps nazwa 3

Studia

Jeśli chcesz poznawać świat przeszłości, współczesności i przyszłości przez zaawansowane literaturoznawcze okulary, to studia doktoranckie Uniwersytetu SWPS są taką przestrzenią.

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał, filolog, kulturoznawca

Warszawa, Intersdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Literaturoznawstwo

 • studia III stopnia (doktoranckie)
 • forma studiów: stacjonarna (bezpłatna) i niestacjonarna (odpłatna)
 • obecnie przygotowujemy się do uruchomienia rekrutacji na nowy rok akademicki
 • ogłoszenie warunków rekrutacji planujemy najpóźniej w maju 2019

Dyscyplina literaturoznawstwo

Uczestnicy studiów zaznajamiają się z terminologią i metodologią nauk humanistycznych oraz zagadnieniami współczesnej teorii literatury i teorii krytycznych. Seminaria, wykłady i ćwiczenia przygotowują ich do uczestnictwa w różnych obszarach aktywności kulturotwórczej – akademickiej i pozaakademickiej. Program studiów łączy elementy tradycyjnego literaturoznawstwa z rozważaniami o charakterze interdyscyplinarnym.

Zdobyte kompetencje literaturoznawcze stanowią punkt wyjścia do badań, przemyśleń i działań w szeroko pojętej sferze publicznej. Problematyka badawcza przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć literatury dawnej i współczesnej (polskiej, anglojęzycznej, iberyjskiej i szwedzkiej), literackich studiów komparatystycznych, problematyki przekładu literackiego, dawnych i współczesnych tendencji krytycznych i teoretycznych w literaturoznawstwie.

Adresaci studiów

Kandydaci powinni  ponadprzeciętnie interesować się twórczością literacką w kontekście współczesnej kultury światowej. Istotne jest rozumienie zagadnień społeczno-kulturowych związanych z twórczością literacką oraz roli i miejsca literatury w kulturze popularnej. Kandydaci planujący napisać rozprawę w języku angielskim, hiszpańskim lub szwedzkim powinni posługiwać się wybranym językiem na poziomie B2.

Perspektywy zawodowe

Doktorat staje się standardem. Absolwenci ISD znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych, działach R&D. Ponadto zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają im pełnienie funkcji kierowniczych i menedżerskich w jednostkach niezwiązanych z kształceniem akademickim i badaniami naukowymi.

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji spotykają się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Znakomita kadra

Doktoranci współpracują z najlepszymi literaturoznawcami w kraju, takimi jak: prof. Tadeusz Rachwał zajmujący się teorią literatury, prof. Wojciech Burszta – wybitny antropolog i krytyk kultury, prof. Jacek Wiśniewski zajmujący się literaturoznawstwem angielskim i amerykańskim, czy prof. Krzysztof Gawlikowski – sinolog.

Mentoring naukowy

Doktoranci mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia mentora. Konsultacje indywidualne prowadzi dr Joanna Szen-Ziemiańska, absolwentka ISD Uniwersytetu SWPS, pełnomocnik kierownika ISD ds. karier młodych badaczy i mentoringu naukowego.

Dr Szen-Ziemiańska zarówno naukowo, jak i praktycznie zajmuje się potencjałem młodych naukowców: bada uwarunkowania osiągnięć twórczych oraz wspiera ich na co dzień. Przygotowuje doktorantów do nowej roli i zadań akademickich, pomaga w tworzeniu indywidualnych planów działania, a także wspiera w rozwoju kompetencji akademickich. Koordynuje projekt dotyczący peer mentoringu, współpracuje również z brytyjską organizacją Vitae, promującą rozwój badaczy z całego świata.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja toku nauczania umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny zarówno pod względem doboru zajęć, jak i terminów ich realizacji. Doktoranci dostosowują ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Bogata oferta stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów. Mogą ubiegać się o stypendia naukowe oraz dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych, szkoleniowo-stażowych, finansowanych z funduszy własnych uczelni oraz dotacji MNiSW. Ponadto doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie ze środków dotacji statutowej (BST) na realizację badań.
Zobacz wykaz stypendiów »

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wybór opiekuna naukowego (terminy wkrótce) i rejestracja (terminy wkrótce) zgodnie z instrukcją
  • zapoznaj się z biogramami potencjalnych opiekunów naukowych, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi
  • wypełnij formularz rekrutacyjny (nie ma mozliwości wielokrotnego wypełniania formularza)
  • załącz skany wymaganych dokumentów
  • wskaż opiekunów naukowych, z którymi chcesz pracować (oraz załącz projekty badawcze)
 2. Dostarczenie dokumentów do Sekretariatu ISD (terminy wkrótce)
  • ankieta osobowa - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego / WU dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację na studia doktoranckie, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (tylko jeżeli będą miały stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa - proszę pamiętać aby dokumenty, składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) były podpisane przez Kandydata,
  • tradycyjną pocztą (w przypadku przesłania dokumentów pocztą, dokumenty należy przesłać w oryginale) na adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław)
 3. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
  • Warszawa - terminy wkrótce
  • Wrocław - terminy wkrótce
 4. Rozmowy kwalifikacyjne (terminy wkrótce)
  • Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji (terminy wkrótce)
  • ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Czesne za rok studiów 2018-19
studia stacjonarne
bezpłatne - dotowane przez MNiSW
do 50 % doktorantów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych może otrzymać roczne stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł
oraz
do 30% doktorantów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości min. 800 zł/mies.
Stypendia te mają szansę otrzymać doktoranci, którzy zajmują najwyższe miejsca na listach rankingowych.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł

Kontakt

 • 22 517 99 03
 • szkoladoktorska@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815, pokój 212
 • Czas pracy dla kandydatów:
  poniedziałki, środy, czwartki: 10.00-16.00
  wtorki: 12.00-18.00
  piątki: 9.00-15.00
  soboty 15.06, 22.06, 29.06: 10.00-14.00
 • Czas pracy dla doktorantów:
  poniedziałki: 13.00-15.00
  środy: 15.00-18.00
  piątki: 13.00-15.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN należy uiścić na konto uczelni:
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranej dyscypliny.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Slider