hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Kulturoznawstwo jest przede wszystkim treningiem wyobraźni. Bez niej nie przebrniemy przez labirynt ekspresji, praktyk i stylów życia, które składają się na kulturę.

dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersytetu SWPS, kulturoznawca, pisarz

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kultura współczesna

 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niectacjonarny

Zrozumieć współczesność

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS to kierunek całkowicie osadzony we współczesności, który przygotowuje do pracy w zglobalizowanym, zmediatyzowanym i wieloetnicznym świecie. Studenci poznają aktualne teorie kultury i interdyscyplinarne metody badawcze. Podczas warsztatów i laboratoriów analizują studia przypadków, co pozwala skonfrontować wiedzę z praktyką. Pracując na autentycznych przykładach, zdobywają umiejętność wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla problemów mikro- i makrokulturowych.

Zdobyte umiejętności pozwalają w świadomy i krytyczny sposób nie tylko partycypować w kulturze, lecz przede wszystkim tę kulturę kształtować. Na przykład rozpoznając rolę kulturowej władzy nowych mediów, można ją ujawniać albo wykorzystywać do realizacji jednostkowych bądź społecznych celów: od badań, przez akcje społeczne i polityczne, po marketing.

Kreatywny, potrafiący śledzić i prognozować trendy, o wysokich kompetencjach kulturowych, swobodnie czujący się zarówno w świecie sztuki, jak i biznesu – taki jest student kierunku kultura współczesna.

Adresaci studiów

Kultura współczesna to dobry wybór dla kandydatów, którzy poszukują nowoczesnych studiów kulturoznawczych i chcą zrozumieć przemiany, jakim podlega współczesny świat. Osób obdarzonych wysoko rozwiniętym zmysłem analitycznym, ciekawością badawczą, wrażliwych na problemy społeczne. Poszukujących narzędzi, które pozwolą im nie tylko opisywać i oceniać lokalne oraz globalne przemiany, lecz także wpływać na kierunek tych zmian.

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle kultury jako: eksperci, badacze, animatorzy, twórcy czy społecznicy wdrażający autorskie projekty społecznej zmiany (we współpracy z trzecim sektorem, publicznymi i prywatnymi partnerami, czy instytucjami naukowymi). Pracują także w korporacjach medialnych, mediach opiniotwórczych, muzeach, galeriach, domach aukcyjnych, instytutach: filmowych, teatralnych, literackich, fundacjach i stowarzyszeniach kulturalnych, administracji publicznej i samorządowej.

Dlaczego warto?

Jedyne kulturoznawstwo z oceną wyróżniającą

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie SWPS jako jedyne w Polsce otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej proces kształcenia w całym kraju. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu uczelnia uzyskała najwyższą notę. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji. Więcej informacji »

Najlepsze niepubliczne studia kulturoznawcze w kraju

Według rankingu szkół wyższych „Perspektyw” opublikowanego w 2017 r. jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na kierunku kulturoznawstwo. Więcej informacji »

Nowoczesny program

Program studiów jest mocno osadzony we współczesności, składa się z kursów, które pozwalają ją dobrze zrozumieć (np. Ikony popkultury: bohaterowie, herosi, mściciele; Telewizja 2.0 i seriale nowej generacji), warsztatów twórczych (np. Laboratorium kryminału, Warsztaty reżyserskie, Blogo- i vlogo sfera – kształtowanie wizerunku) oraz przedmiotów praktycznych przygotowujących do kariery w sektorze kreatywnym (np. Kreowanie marek kulturowych, Animacja kultury).

Wybitni naukowcy i praktycy na zajęciach

Studenci mają kontakt ze znanymi profesorami oraz młodymi dydaktykami, którzy realizują autorskie kursy na podstawie własnych badań, oraz z praktykami ze świata mediów, sztuki i biznesu, którzy w trakcie zajęć chętnie sięgają po niekonwencjonalne, nowoczesne metody pracy. Realizują wspólne projekty i przedsięwzięcia kulturalne.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS jest jedyną jednostką niepubliczną w Polsce posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Nasi absolwenci na rynku pracy

Według danych z Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW osoby, które ukończyły kulturoznawstwo I stopnia na Uniwersytecie SWPS, znajdują zatrudnienie na umowę o pracę w 4 miesiące od ukończenia studiów. Ich średnie zarobki wynoszą 4100 zł. Więcej informacji »

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
  W dniach 26-27 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.