hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, w tym małżeńskich, partnerskich oraz osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji lub zawodu mediatora w w/w sprawach.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje rodzinne i małżeńskie

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Dzięki udziałowi w tych studiach zyskasz cenną zawodowo i życiowo wiedzę nt. najczęściej występujących w Twoim otoczeniu konfliktów – w środowisku rodzinnym. Dzięki temu dowiesz się jak skutecznie rozwiązywać jedne z najtrudniejszych sporów i nauczysz się kierowania konfliktami związanymi z silnymi emocjami. Nabierzesz odwagi i umiejętności w skutecznym radzeniu sobie z nimi samodzielnie. Oprócz rozwoju osobistego zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz nowy zawód mediatora - w sprawach rodzinnych, małżeńskich i partnerskich. Dowiesz się jak rozpocząć działalność zawodową w tym zakresie, poznasz inne ciekawe osoby zainteresowane tą samą tematyką i spędzisz aktywnie czas wolny ucząc się od praktyków z Polski i z zagranicy."

Manuela mediacjeManuela Pliżga-Jonarska
Kierownik merytoryczny kierunku

Zobacz ulotkę kierunku

Adresaci

Studia są skierowane do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, które posiadają motywację w kierunku pozyskania cennej wiedzy o rozwoju rodziny i konfliktach rodzinnych (w tym małżeńskich i partnerskich) oraz zainteresowane są podniesieniem swoich praktycznych umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych w rodzinie.

Szczególnie polecane są dla osób, które pracują już z rodzinami/małżeństwami/parami w sytuacjach kryzysowych (psychologów, pedagogów, prawników, pracowników wymiaru sprawiedliwości, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, socjologów i innych) i chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy zawód.

Cel

Każdy człowiek ma rodzinę i doświadcza w niej sytuacji pozornie bez wyjścia. Dla wielu rodzina to najważniejsza wartość w życiu - w 2012 roku wybrało ją jako „bardzo ważną" aż 92 proc. Polaków. Jednocześnie brak jest powszechnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania zdrowej i szczęśliwej rodziny oraz umiejętności radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi w rodzinie. Niniejsze studia wychodzą temu naprzeciw.
Ich celem jest przygotowanie osób zainteresowanych własnym rozwojem osobistym i zawodowym w zakresie kompetencji radzenia sobie ze zmianą w systemie rodzinnym, a więc w praktyce z kryzysami i konfliktami rodzinnymi. Rodzina jest rozumiana szeroko, nie tylko jako relacje rodzice-dzieci, ale także relacje pomiędzy małżonkami oraz partnerami w związkach nieformalnych.
Ponadto osoby zajmujące się już zawodowo lub planujące wejście na rynek pracy w charakterze mediatora rodzinnego/małżeńskiego/partnerskiego otrzymają solidną porcję wiedzy i umiejętności kierowania konfliktem rodzinnym, tak aby mogły samodzielnie lub w ramach istniejących ośrodków mediacyjnych czy instytucji prowadzić mediacje rodzinne.
Każdy, kto z sukcesem ukończy studia uzyska możliwość prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, zarówno zlecanych przez sądy jak i prywatnie. Istnieje możliwość uzyskania wpisu na listy mediatorów sądowych udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym w całej Polsce przez stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe i inne instytucje prowadzące ośrodki mediacyjne. Ponadto studia przygotowują do rozpoczęcia własnej praktyki mediacyjnej na wolnym rynku (poprzez rozpoczęcie własnej działalności lub znalezienie zatrudnienia w istniejących instytucjach oferujących usługi w sporach rodzinnych).
Studia podyplomowe dają dodatkowe kwalifikacje zawodowe dla osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z konfliktami rodzinnymi i chcą poznać nowatorskie techniki pracy, podnieść efektywność swojej pracy.
Plan studiów jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wyróżniki

 • zajęcia z praktykami mediatorami zarówno prowadzącymi mediacje na zlecenie sądów, jak i prywatnie;
 • zajęcia prowadzą uznani specjaliści z Polski i z Niemiec;
 • dużo zajęć praktycznych - przydatnych w rozwoju osobistym i codziennej pracy mediatora;
 • nowatorskie metody nauki, w tym Caballo (konie), Anti Bias, Betzavta (po raz pierwszy w programie studiów dla mediatorów w Polsce);
 • wizytacja w sądzie rodzinnym;
 • praca własna w podgrupach ułatwiająca ćwiczenie praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;
 • zaproszenia gości specjalnych wg sugestii słuchaczy;
 • konferencja ułatwiająca wejście na rynek pracy mediatorów;
 • duża wartość rozwojowa zajęć – nie tylko zawód, ale rozwój osobisty kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych;
 • autorski program oparty na 15-letnim doświadczeniu z mediacją w Polsce i za granicą.

Warunki zaliczenia

Obecność i czynny udział w zajęciach (min. 80% obecności na zajęciach) – stanowi 50% oceny końcowej,
pozytywne oceny z testów wiedzy z poszczególnych przedmiotów – stanowi 40 % oceny końcowej,
praca samodzielna w I semestrze: wizyta w dowolnym sądzie rodzinnym i udział w rozprawie sądu rodzinnego + pisemna refleksja – stanowi 5 % oceny końcowej,
praca samodzielna w II semestrze: symulacja kazusów w podgrupach + protokoły z symulacji – stanowi 5 % oceny końcowej.

Czas trwania

Dwa semestry.

Dokument ukończenia studiów

Słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia bloków tematycznych w ramach studiów - uprawniające do starania się o wpis na listy mediatorów sądowych w wybranych stowarzyszeniach/fundacjach. Ponadto absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Tematyka i organizacja zajęć:

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów i wykładów. Większość zajęć stanowią zajęcia praktyczne, w tym zajęcia typu „nauka poprzez zabawę" oraz wykłady i mini wykłady teoretyczne z doświadczonymi ekspertami.

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

 • Zajęcia integracyjne (ok. 4 h)
 • Podstawy mediacji (20 h)
 • Psychologia rodziny (12 h)
 • Małżeństwo – powstanie, etapy i zakończenie (10 h)
 • Sytuacja dziecka w konflikcie rodzinnym (12 h)
 • Mediacje rodzinne i małżeńskie w teorii i w praktyce (24 h)
 • Intensywny trening kompetencji mediatora (28 h)
 • Jeśli nie mediacje to co? Inne interwencje w sytuacji konfliktu rodzinnego/małżeńskiego (8 h)
 • Prawne aspekty rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich (12 h)
 • Umiejętność kierowania konfliktem – zajęcia z końmi (10 h)
 • Symulacja kazusów – praca własna w podgrupach z elementami superwizji koleżeńskiej (10 h)
 • Wizyta w sądzie rodzinnym i uczestnictwo w rozprawie sądu rodzinnego (4 h)
 • Warsztaty rozwojowe dla mediatorów z gościem specjalnym (10 h)
 • Kompetencje międzykulturowe mediatora (wg koncepcji Anti Bias) (10 h)
 • Umiejętność opanowania w sytuacjach konfliktowych (intensywny trening postawy tolerancji wg metody Betzavta) (16 h)
 • Krok w praktykę – konferencja Open Space dla mediatorów (10 h)

Dobry mediator musi dużo wiedzieć o sobie. Stąd studia kładą duży nacisk na rozwój osobisty słuchaczy. W ramach studiów odbywać się będzie dużo zajęć dających wgląd we własne umiejętności i obszary do rozwoju (autoanaliza, informacje zwrotne od innych uczestników, sporządzanie raportów itp.).
Dobry mediator musi być tolerancyjny. Stąd dodatkowym celem organizatora jest stworzenie bezpiecznej i zaufanej atmosfery do rozwoju oraz organizowanie zajęć integrujących grupę (zajęcia integracyjne na początku, zadania w podgrupach między sesjami, konferencja Open Space na zakończenie studiów). Organizator zadbał także o ułatwienie słuchaczom wejścia na rynek pracy mediatorów (prezentacje stowarzyszeń mediacyjnych, targi pracy mediatora).

Miejsce odbywania zajęć:

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Zajęcia prowadzą praktycy mediacji z Polski i z Niemiec posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, coachingu, diagnozy i konsultacji w sporach rodzinnych, małżeńskich, partnerskich (psycholodzy (w tym dziecięcy) pedagodzy, adwokat, sędzia rodzinny, specjaliści w swoich dziedzinach).

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Natalia Fuchs-Dzierżyc
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
soboty w okresie wakacji (26 sierpnia) 10.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj