logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla psychologów chcących uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalizacja w psychologii klinicznej

  • Rekrutacja zakończona.

Nabór na specjalizację

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny II Wydział Psychologii we Wrocławiu informuje, iż w terminach od dnia 30.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na specjalizację w psychologii klinicznej.
Równocześnie informujemy, iż SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny II Wydział Psychologii jako jednostka posiadająca akredytację na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego:

1) zgłosił 14 wolnych miejsc na powyższe postępowanie kwalifikacyjne,
2) przewiduje prowadzenia kształcenia w ramach  ścieżki kształcenia specjalizacyjnego tj:

  • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych - zajęcia teoretyczne realizowane w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
  • Psychologia kliniczna chorób somatycznych – Zajęcia teoretyczne realizowane w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach
  • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – Zajęcia teoretyczne realizowane w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach
  • Neuropsychologia kliniczna – Zajęcia teoretyczne realizowane w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach

3) zgłosił koszt szkolenia specjalizacyjnego na osobę za cały okres kształcenia specjalizacyjnego (przewidziany na 4 lata) w kwocie 28 000 zł, przewidziane jako płatność 7000 zł za rok kształcenia.
Postępowanie kwalifikacyjne oraz kształcenie prowadzone będzie zgodnie z:

• Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/599/1)
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1)
• Programem specjalizacji w psychologii klinicznej ( https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/ )

REKRUTACJA NA SPECJLIZACJĘ ODBYWA SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA. REKRUTACJĘ PROWADZI DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.
Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK) (link https://smk.ezdrowie.gov.pl/), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia. Wniosek składa się w terminie od od 30 kwietnia do 31 maja, a postepowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca. Informacje na temat postepowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/inne-zawody-medyczne/13699,INNE-ZAWODY-MEDYCZNE.html,INNE-ZAWODY-MEDYCZNE.html)
W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego sugerujemy kontakt bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 0114)
Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostaną skierowane do SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego II Wydział Psychologii jako jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne.

Po otrzymaniu informacji o osobach zakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego Uczelnia będzie kontaktować się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.
Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego w ramach Uczelni jest Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń (Wrocław, ul. Ostrowskiego 30b, tel. 71 750 72 79, 71 750 72 77, podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Planowany termin uruchomienia kształcenia specjalizacyjnego dla osób zakwalifikowanych do jego odbycia to wrzesień/październik 2019.

 

Informacja o specjalizacji

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Kształcenie specjalizacyjne prowadzone będzie zgodnie z:

• ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/599/1),
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1),
• programem specjalizacji w psychologii klinicznej (link - https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/ ).

Warunki zaliczenia:

  • zaliczenie egzaminu teoretycznego po każdym module zajęć,
  • odbycie staży zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej,
  • obecność na zajęciach min. 80% w każdym roku szkolenia.

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego. 
Uzyskanie tytułu specjalisty psychologa daje kwalifikacje umożliwiające:

• samodzielne przeprowadzenie klinicznej diagnozy psychologicznej,
• wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego, doradczego i/lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą pacjenta,
• stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod leczenia,
• stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod rehabilitacji,
• wydawanie zaświadczeń, opinii i orzeczeń psychologicznych,
• projektowanie, prowadzenie i ewaluację programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego i somatycznego,
• samodzielne przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, różnorodnej pomocy psychologicznej, wspomagania w kryzysie i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie w chorobie somatycznej,
• wystawianie specjalistycznych zaświadczeń, opinii i orzeczeń,
• samodzielne przeprowadzenie konsultacji w kwestiach zdrowia publicznego i polityki społecznej,
• samodzielne przeprowadzenie edukacji personelu medycznego w zakresie psychologicznych oddziaływań.

Do szkolenia specjalizacyjnego mogą przystąpić osoby posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej trwa 4 lata i składa się z dwóch części:

• 2 lata szkolenia specjalizacyjnego podstawowego w bloku podstawowym,
• 2 lata szkolenia specjalizacyjnego szczegółowego w jednym z czterech wybranych bloków szczegółowych:

• psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych,
• psychologia kliniczna chorób somatycznych,
• psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
• neuropsychologia.
W zależności od wybranej ścieżki kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego absolwent szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej uzyska także dodatkowe kompetencje szczegółowe.

Poszczególne etapy realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej związane są z kolejnymi modułami nauczania tzn. kursami i stażami kierunkowymi. W bloku podstawowym uczestnik specjalizacji realizuje 14 modułów obejmujących:

• 14 kursów specjalizacyjnych
• 9 staży kierunkowych

natomiast w specjalistycznych blokach szczegółowych – w każdej z czterech specjalności szczegółowych odpowiednio:
1) psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych - 6 modułów, w tym 6 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
2) psychologia kliniczna zaburzeń somatycznych – 6 modułów, w tym 6 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
3) neuropsychologia kliniczna – 7 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
4) psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – 5 modułów, a tym 5 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych.

W trakcie trwania szkolenia specjalizant jest zobowiązany do samokształcenia (drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywania doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych) pod nadzorem Kierownika Specjalizacji. Samokształcenie uwzględnia rozwój kompetencji zawodowych poprzez m.in. udział w konferencjach naukowych, grupach roboczych, szkoleniach z zakresu diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną. Warunkiem zakończenia szkolenia specjalizacyjnego jest również zaliczenie w jego trakcie egzaminu z języka obcego, opracowania pracy poglądowej lub oryginalnej (u kierownika specjalizacji) oraz studium przypadku, które jest oceniane w trakcie części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności.

 

Koordynator kierunku

dr hab. Justyna Ziółkowska
jziolkowska@swps.edu.pl

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.