logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, lekarzy oraz absolwentów innych kierunków studiów zainteresowanych prowadzeniem zajęć edukacyjnych lub terapeutycznych w asyście zwierząt.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Terapia i edukacja w asyście zwierząt
w teorii i praktyce

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Odpowiednio przygotowany zespół człowiek i jego zwierzę towarzyszące, jak pokazują liczne badania, jest w stanie pomóc innym. Pomoc ta dotyczy wielu obszarów funkcjonowania człowieka i polega na wspomaganiu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, wspomaganiu rehabilitacji osób niepełnosprawnych sensorycznie lub motorycznie, wspomaganiu aktywności, wspomaganiu fizykoterapii i psychoterapii, czy wreszcie w poprawie wyników uczenia się. Ogólnie rzecz ujmując, prawidłowo przeprowadzona terapia w asyście zwierząt wpływa na poprawę stanu zdrowia, a co za tym idzie jakości życia pacjenta i jego otoczenia. Aby pomagać skutecznie, nie wystarczy mieć entuzjazm lub być opiekunem łagodnego zwierzęcia, trzeba też mieć wiedzę i umiejętności."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.kadransp 573Marcin Wierzba
Kierownik studiów

Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób pragnących zdobyć kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w asyście zwierząt, a w szczególności do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli oraz absolwentów kierunków medycznych.

Cel

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie dogoterapeuta/kynoterapeuta (nr 323007 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności) oraz pracy w obszarze AAA, AAE i AAT z udziałem koni (nr 323006 Instruktor hipoterapii) i kotów (felinoterapeuta – zawód niezarejestrowany).

Dlaczego warto?

 • Studia na wiodącej w kraju uczelni specjalizującej się w obszarze psychologii i rozwoju osobistego, co gwarantuje specjalistyczne przygotowanie studiów.
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów z wieloletnią praktyką.
 • Bogaty program zajęć teoretycznych (200 godzin zajęć).
 • Bogaty program zajęć praktycznych w różnych placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych (100 godzin zajęć).
 • Superwizja pracy własnej.
 • Pomoc w wyborze i przygotowaniu zwierzęcia do pracy w obszarze AAA, AAE, AAT.
 • Możliwość certyfikacji psa terapeutycznego.

Warunki zaliczenia

min. 80% obecności na zajęciach,
pozytywne oceny z testów wiedzy i prac zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów m.in. zaliczenie egzaminu praktycznego (prezentacja wylosowanej metody szkolenia z udziałem psa), przygotowanie prac pisemnych, scenariusza zajęć dla określonej grupy i ich przeprowadzenie, przygotowanie projektu badania ewaluacyjnego- średnia ocen z zliczeń cząstkowych stanowi 30% oceny końcowej;
przygotowanie, prezentacja i obrona pracy badawczej- stanowi 70% oceny końcowej;
opcjonalnie: zaliczenie egzaminu praktycznego „terapeuta wspomagający" (egzamin zdaje się z własnym psem, zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do wykonywania zawodu „kynoterapeuta (dogoterapeuta)" – nr 323007 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności;
certyfikat dla psa terapeutycznego uzyskuje się drogą odrębnego egzaminu, którego wynik nie wpływa na ocenę końcową studiów. Certyfikat taki ma ważność 1 roku. Po upływie tego czasu, opiekun psa występuje z prośbą o ponowną certyfikację zwierzęcia.;

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą. Możliwość zdobycia dodatkowo certyfikatu kynoterapeuty i osobnego certyfikatu potwierdzający umiejętności psa.

Organizacja zajęć

Program obejmuje 200 godzin zajęć teoretycznych (wykłady, warsztaty, seminaria) oraz 100 godzin zajęć praktycznych (zajęcia w różnych placówkach opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych i terapeutycznych).

CZĘŚĆ TEORETYCZNA składa się z następujących przedmiotów:

 • psychologia rozwoju człowieka;
 • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej;
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej;
 • wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii ludzi w różnym wieku oraz o różnym poziomie niepełnosprawności fizycznej lub sensorycznej;
 • psychologia zwierząt towarzyszących;
 • metodologia pracy ze zwierzętami – uczenie się zwierząt i uczenie zwierząt;
 • biologiczne, medyczne, społeczne i psychologiczne aspekty relacji człowiek – zwierzę towarzyszące;
 • założenia, rodzaje i metodologia terapii wspomaganej udziałem zwierząt (AAT);
 • założenia, rodzaje i metody edukacji wspomaganej udziałem zwierząt (AAA, AAE);
 • metodologia badań empirycznych nad skutecznością AAA,AAE, AAT.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ma wykształcić następujące umiejętności:

 • wybór i przygotowanie zwierzęcia do udziału w programach AAA, AAE, AAT;
 • rozpoznawanie zakresu działań terapeutycznych z udziałem zwierzęcia po rozmowie z pacjentem, jego rodziną oraz terapeutą lub fizjoterapeutą;
 • komunikacja z osobami w terapii oraz dziećmi objętymi programem edukacji wspomaganej;
 • projektowanie scenariuszy ćwiczeń ze zwierzętami dopasowanych do potrzeb pacjentów;
 • prowadzenie zajęć z zakresu AAA, AAE, AAT w różnych placówkach (praca pod superwizją);
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu AAA, AAE, AAT z zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych.

Organizacja nauki

Studia prowadzone będą w trybie weekendowym (soboty i niedziele), a w części praktycznej również w piątki. Zajęcia będą się odbywały co 2 tygodnie we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 500 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.