logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Terapia pedagogiczna z arteterapią

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Studia prowadzone we współpracy z Fundacją "Promyk Słońca".

fundacja Promyk słońca

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju. Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Słuchacze poznają formy i metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej. Dodatkowo zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu arteterapii i jej zastosowania terapeutycznego. Absolwenci uzyskują kwalifikacje i kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią.
Studia te nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela - nie dają uprawnień do pracy w placówkach oświatowych. Kandydaci, którzy takich uprawnień nie posiadają muszą je uzupełnić.

Kierownikami merytorycznymi kierunku są Monika AbraszewskaBeata Wacławowicz

Adresaci

Nauczyciele zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych).
Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim oraz kwalifikacjami nauczycielskimi, które są zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także szczególne uzdolnienia.
Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych/wspierających.
Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: opanowanie umiejętności diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Dlaczego warto?

 • Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje jako terapeuta pedagogiczny i jest przygotowany do:
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • prowadzenia klas terapeutycznych,
  • pracy metodami z dziedziny arteterapii.
 • Bogaty program składający się z 352 godzin zajęć.
 • Studia łączą teorię z praktyką. Duży nacisk kładziemy na praktyczne aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem, rozwijanie kompetencji w zakresie diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych i prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej oraz zajęć wspierających arteterapeutycznych.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem w pracy naukowo-dydaktycznej, jak i praktyków – doświadczonych terapeutów pedagogicznych i psychologów.
 • Część zajęć odbywa się w Fundacji „Promyk Słońca", specjalizującej się w diagnostyce, terapii i wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-sprzętową.
 • Słuchacze mają możliwość odbycia praktyk w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznym Przedszkolu Integracyjnym „Promyk Słońca". Podczas praktyk poznają specyfikę pracy terapeuty pedagogicznego w tego rodzaju placówkach, co z pewnością zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca".

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność i czynny udział w zajęciach - min. 70% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk,
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu w formie testu wiedzy,
 • obrona pracy dyplomowej w formie prezentacji projektu zajęć terapeutycznych, którego przedmiotem będzie program terapeutyczny opracowany przez słuchacza dla wybranego dziecka.

Czas trwania

Trzy semestry.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020 - pierwszy rok

Program

Program studiów podyplomowych obejmuje 352 godzin, w tym 292 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów i seminariów oraz 60 godz. praktyk.

MODUŁ I
PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM - (140 godz.)

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • Wspierająca rola nauczyciela/terapeuty w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej
 • Style i strategie uczenia się
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Podstawy logopedii i terapii zaburzeń mowy
 • Dysleksja rozwojowa
 • Niepowodzenia w nauce matematyki
 • Zajęcia z uczniem zdolnym. Trening twórczego myślenia

MODUŁ II
METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH - (104 godz.)

 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci zaburzeniami rozwoju sensomotorycznego i sprawności manualnej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – rozpoznanie, symptomy i przebieg
 • Nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej

MODUŁ III
ARTETERAPIA – (48 godz.
)

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Zajęcia teatralne i choreoterapia
 • Muzykoterapia
 • Plastykoterapia

MODUŁ IV
PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA - (60 godz.)

 • Zajęcia praktyczne w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca"

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca". W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online. 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”. Okres realizacji projektu: październik 2018 - marzec 2021.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
• wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. http://dawg.pl/pl/page/609/FORMY-WSPARCIA

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2020/2021 (2 semestry) i w roku 2021/2022 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2020/2021
10 rat 370 zł
2 raty 1750 zł
1 rata 3400 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat**
370 zł**
2 raty*
1750 zł*
1 rata 1700 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 5550 zł (łącznie 15 rat po 370 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 5250 zł (łącznie 3 raty po 1750 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 5100 zł (3400 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 1700 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2021 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2021 roku do 05 lutego 2022 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

adamrudowicz

Koordynator kierunku

Adam Rudowicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.